Zvišati bi morali brežino Drave, a za to ne smejo uporabiti proda v Dravi, dovoziti se mora namreč nov material. Na Direkciji Republike Slovenije za vode so nam pojasnili…

Pred tednom dni smo obiskali Krajevno skupnost Malečnik-Ruperče in govorili s tamkajšnjim predsednikom sveta KS Jožefom Škofom, ki nas je opozoril na problematiko reke Drave. Dejal nam je, da postaja vse bolj podobna cestam, saj je polna proda in je zato izgubila prvotno funkcijo: »Na Dravi nastajajo vedno večji otoki, ti so popolnoma zaraščeni. V preteklosti smo prod že odvažali iz Drave, investicija je bila težka milijon evrov, a zgodba se žalostno ponavlja, posluha za to pa nima nihče.«

Želja, da bi bila Drava takšna kot nekoč

Navodilo ministrstva naj bi bilo, da morajo zvišati brežino reke Drave, kar se mu zdi popolnoma nesprejemljivo: »Dvigovali naj bi brežino, po drugi strani pa imamo Dravo zasuto s prodom. Prod je definitivno potrebno odstraniti, da Drava ponovno dobi vlogo, ki jo ima.  Predolgo capljamo na mestu, sestankov je bilo več kot preveč, rezultatov pa nobenih.«.

Na MO Maribor problematike ne komentirajo

Sprva smo se o problematiki obrnili na mariborsko občino, kjer pa problema niso komentirali, dejali so: »Reka Drava je državni vodotok in je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, ki ima tudi izbranega koncesionarja za urejanje vodotoka. Zato predlagamo, da vprašanja naslovite na pristojno ministrstvo.«.

KS Malečnik-Ruperče: Drava, zasuta s prodom, izgublja svojo funkcijo

Na Direkciji Republike Slovenije za vode so nam dejali, da se vsako leto del sredstev, tako s strani države kot s strani Dravskih Elektrarn Maribor (DEM) namenja vzdrževanju pretočnosti struge reke Drave. »Strugo reke Drave vzdržujemo v skladu s pogoji naravovarstvenikov na način, da odstranjujemo muljasto meljaste materiale in zarast, prodišča pa ohranjamo gola.«.

Škof je predlagal, da bi na mesto novega materiala s katerim bi dvignili brežine Drave, očistili prod v Dravi in uporabili le tega. Na direkciji so nam pojasnili, da omenjen predlog nikakor ni sprejemljiv: »Material je zaradi Nature 2000, kjer naravovarstvene smernice pripravlja Zavod za varstvo narave, prepovedano odvažati iz struge, lahko se le premešča znotraj nje. Predlog iz tega razloga ni sprejemljiv.«.

Idejna zasnova naj bi bila že izdelana

Novembra 2012, pa tudi kasneje, so se vzdrževalna dela v strugi reke Drave, izvajala tudi v Malečniku. V skladu z naravovarstvenimi smernicami se je po besedah direkcije pretočnost zagotavljala in se še zagotavlja z odstranjevanjem zarasti, ter muljasto meljastih materialov. »Prod ostaja znotraj struge, saj ga je prepovedano odvažati izven nje. Urbanizirani del Malečnika bo potrebno pred poplavami varovati z drugimi ukrepi, npr. z visokovodnimi nasipi in zidovi ter individualni protipoplavni ukrepi. Idejna zasnova za protipoplavne ukrepe je že izdelana.. Finančne vire za le-te je možno iskati v kohezijski politiki.«. 

V preteklih letih za vzdrževalna dela več milijonov evrov

Zanimalo nas je, koliko sredstev so v preteklih letih namenili za vzdrževalna dela. Kot kažejo podatki so bila na omenjenem območju opravljena naslednja dela:

Leta 2017 so vzdrževalna dela izvajali na dveh sipinah v Rošnji ter na sipini 3 in 4 v Malečniku, sipina 4,5 in Drava pod Dvorjanami v skupni vrednosti 543.938,00 evrov.

Leta 2016 so bila izvedena dela izvajali v Malečniku in Trčovi ter na Sipini 6, sipini C.11 in rokavi C.9 v skupni vrednosti 422.808,87 evrov.

Leta 2015 vzdrževalna dela pretočnem profilu pod Trčovo (rokav ob sipini 6), Dela Mala vas, Rokavi C.9 Markovci, Mala vas in interventna dela erozije na Dravi-Bukovci-AN-poplave 2014 v skupni vrednosti 1.153.973,85 evrov.

Leta 2013 so vzdrževalna dela izvajali na: Nova vas pod gostilno Palaska, sipina 7 pri Trčovi, sipina 8 dolvodno od trgovine v Celestrini, sipina 9 dolvodno od trgovine v Celestrini, sipina 5 na na odseku Trčova Dogoše, sipina 10-ob desnem bregu (na odseku Malečnik-Dogoše), Nova vas-neposredno pod gostilno Palaska. »Poleg tega tudi dela med Meljem in Staršami in Sanacijska dela v Dolanah – Faza II, Mala vas, obrežne zgradbe v Trčovi, sanacijska dela v Dolanah-FAZA I-Borl v skupni vrednosti 3.355.476,06 evrov.«.

Leta 2012 so bila izvedena vzdrževalna dela na:  sipina 9 pri Celestrini, sipina ob desnem bregu pod viaduktom v Malečniku, v Staršah in sipine ter sipine med Meljem in Staršami v skupni vrednosti 589.367,80 evrov.  »Gre za izvajanje vzdrževalnih del Drave od Jezu v Melju do Ormoža oziroma do Središča ob Dravi.«

_______________________________________________________________________________

Investicije iz tega naslova, na preostalih območjih:

Leta 2018 so dela izvajali na dveh sipinah pod jezom Markovci, v naselju Mala vas pri Markovcih in na sipini pod mostom Borl, v naselju Borl. »Izvajali smo tudi dodatna dela na sipini pod Mostom Borl, sanacijo zajede v Bukovcih in odstranitev podrtih dreves v območju VP Borl v skupni vrednosti 416.038 evrov.«

Leta 2014 so vzdrževalna dela izvajali na: čiščenje prodišča pri Staršah in sanacijo sipine pod jezom v Melju v skupni vrednosti 314.867,70 evrov.