Prijaviteljem bodo dodelili nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Mestna občina Maribor (MOM) je objavila javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v letu 2019. Predmet javnega razpisa, kot so zapisali, je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.

Za podjetja z vsaj 1 in največ 50 zaposlenih

Upravičenci so podjetja, ki imajo sedež na območju občine in imajo vsaj 1 in največ 50 zaposlenih ali so organizirana kot gospodarska družba (pravne osebe, ki opravljajo zdravstvene dejavnosti so izvzete), lahko je samostojni podjetnik zaposlen za polni delovni čas (popoldanski oziroma dopolnilni samostojni podjetniki so izvzeti). Prijavijo se lahko še podjetja s statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020, ki imajo sedež v občini ter delujejo na območju občine ter podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, a nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine in nenazadnje podjetja, ki niso prejela sredstev na javnem razpisu za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v MOM v zadnjih dveh letih.

MOM: »Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu mestne občine, objavljena je tudi na občinski spletni strani.«

Vsaj četrtina lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 odstotkov lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme (davek na dodano vrednost ni upravičen strošek), kupljena oprema pa mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na območju MOM najmanj tri leta. Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od začetka leta do 30. avgusta.

Pomoči iz tega razpisa kot nepovratna sredstva

V letošnjem proračunu imajo zagotovljena sredstva v okvirni višini 67.850 evrov, na proračunski postavki Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, medtem ko lahko višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, znaša do 75 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000 evrov na posameznega upravičenca.

Vloge odpira komisija, ki jo imenuje župan

Iz razpisa še je razvidno, da je vlogo potrebno dostaviti v zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim Obrazcem 6 (podatki pošiljatelja-vlagatelja, naslov in naziv razpisa) na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 30. avgusta, do 12. ure, kot tudi vloge, ki bodo poslane po pošti s poštnim žigom. Komisija, ki jo imenuje župan, bo odpirala in obravnavala vloge najkasneje do 20. septembra. Odpiranje vlog, ki jih bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja, ni javno, tiste pošiljatelje, ki ne bodo oddali popolnih vlog, pa bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obvestili s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla s sklepom, prav tako tudi tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. avgusta.