Za vas smo zbrali vse državne in občinske ceste, ki se bodo v kratkem prenavljale v Mestni občini Maribor.

Za vas smo zbrali zbirko državnih in občinskih cest, ki se bodo v kratkem prenavljale v Mestni občini Maribor. Med občinskimi so trenutno v izvajanju sanacije Prešernove od Razlagove do Maistrove ulice ter Ulica Pohorskega odreda. V planu pa je sanacija Ljubljanske od gradbišča podvoza do Šilihove ulice, vključno z manjkajočim delom Šilihove, Cesta na Mariborski otrok in del Razvanjske pri Papeški cesti. Tudi država na območju MOM za prihodnje mesece in leta načrtuje sanacijo cest, pločnikov ter kolesarske infrastrukture.

Zahodna obvoznica Maribor

Za izgradnjo 1. etape (Streliška-Kardeljeva) zahodne obvoznice Maribora je trenutno v teku pridobivanje zemljišč in odkupi objektov. Trenutno je pridobljenih približno 90 odstotkov parcel. “Ocenjujemo, da bi lahko imeli v prvi polovici 2020 pridobljena vsa potrebna zemljišča in bi lahko podali vlogo za gradbeno dovoljenje,” za Maribor24 odgovarjajo na Direkciji RS za infrastrukturo. Razpis za izvedbo gradbenih del 1. etape bi lahko bil objavljen predvidoma v prihodnjem letu, v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva, tako s strani Direkcije, kot tudi s strani MO Maribor. Izgradnja 1. etape obvoznice bo financirana v razmerjih 84,73 odstotkov DRSI, 6,19 odstotkov MO Maribor in 9,08 odstotkov komunala. Sofinanciranje z evropskimi sredstvi trenutno ni predvideno.

Za drugo (Kardeljeva-Tržaška) in tretjo etapo (Tržaška preko železniške proge do AC) obvoznice pa trenutno tečejo postopki umeščanja v prostor.

Podaljšanje Ceste proletarskih brigad

Cesta Proletarskih brigad se podaljša za 1.955 metrov do priključka na državno cesto Maribor-Ruše. Investicijski projekt predstavlja novo povezovalno dvopasovno cesto med Limbuško cesto in zahodno obvozno cesto v Mariboru.
Izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI, izbrali so tudi izvajalca del. Pogodbena vrednost del znaša 11.454.216 evrov, od tega znaša delež DRSI 6.881.049 evrov, delež MO Maribor pa 4.573.167 evrov.

Na UE Maribor je v postopku vloga za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za odsek dolžine 717 m, za katerega je pridobljena večina zemljišč.

Obnova glavnih in regionalnih cest na območju MO Maribor

V okviru projekta Obnove vozišč državnih cest pripravljajo tudi dokumentacijo za preplastitev ceste Ruta – Maribor na relaciji Kamnica – Maribor. V jesenskem času predvidevajo izvedbo javnega razpisa, izvedba naj bi bila predvidoma v spomladanskih mesecih po uspešno zaključenem javnem razpisu.

Ta odsek je trenutno v pripravi projektne dokumentacije za pločnike in avtobusne postaje na območju Občine Selnica ob Dravi. Glede na to da gre za daljši odsek, bo realizacija te preplastitve možna, ko bo zagotovljenih dovolj sredstev iz državnega proračuna za to vrsto del.

Za rekonstrukcijo ceste Bresternica – Gaj je v teku recenzija projekta PZI za rekonstrukcijo ceste v dolžini 1620 m.

Državna kolesarska infrastruktura na območju MO Maribor

MO Maribor je pridobila novelirano projektno dokumentacijo za pododsek kolesarske poti v občini MOMB (od meje z občino Ruše do naselja Limbuš, v dolžini cca 1,5 km) in prestavlja del Dravske kolesarske poti. DRSI pripravlja razpis za gradbena dela vzporedno s pridobivanjem zemljišč, katere po dogovoru med DRSI in MOMB ureja občina.

Kategorizacija državne cestne infrastrukture v povezavi s prevzemom Malečniškega mostu

Malečniški most je trenutno še v lasti in v upravljanju Mestne občine Maribor. Je pa Direkcija RS za infrastrukturo prejela pobudo s strani MO Maribor za prekategorizacijo občinske ceste v državno regionalno cesto in sicer od krožišča pri Malečniškem mostu, čez most do Čufarjeve ceste, ki se nato naveže na ulico Veljka Vlahoviča in do ceste XIV divizije, ter prekategorizacijo dela državne ceste R3-709 med občinske.

Direkcija za infrastrukturo se s predlagano pobudo strinja, je pa pred samo prekategorizacijo cest potrebno urediti križišče Maribor-Melje na R3-709, odsek križišča Meljske in Kraljeviča Marka ulice.

Ureditev predvideva semaforizacijo križišča ter uskladitev semaforja z bližnjim semaforiziranim križiščem (priključna rampa na HC). Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč, takoj ko bodo le-ta urejena bo DRSI objavila razpis za izvedbo gradbenih del.
Tako bodo glede na zgoraj navedeno izpolnjeni pogoji za prekategorizacijo cest in s tem tudi prevzem Malečniškega mostu v upravljanje in vzdrževanje. DRSI bo po prevzemu mostu ocenila njegovo stanje ter nadaljevala z vsemi potrebnimi aktivnostmi.