V MOM gredo cene javnih storitev navzgor. Vse večje je tudi zadolževanje občine, ki se bo na novo zadolžila za 1,7 milijona evrov. Več sredstev kot doslej, bodo namenili kulturi, vrtcem in šolam.

Na današnji novinarski konferenci so člani kabineta župana in direktorji občinskih podjetij spregovorili o novih podražitvah, ki bodo po žepu udarile občana. Govora je bilo tudi o novem rebalansu proračuna, ki se bo z zadolževanjem povišal za 1,2 milijona. Župan Saša Arsenovič je z razočaranjem strnil, da je MOM druga najbolj podfinancirana občina v Sloveniji, govora je o manjku 20 milijonov, zato denarja za pokrivanje nekaterih zahtev ni. Skupen predlagan dvig cen na občana je 4,45 evrov na mesec. “Če gre za naše meščane, ki opravljajo svoj servis za vse nas, ta vsota ne bi smela predstavljati takega problema. Če želimo neko kvaliteto storitev, je v to treba nekaj vlagati, obenem si ne želimo, da bi podjetja delala minus, saj bi ga moralo pokriti občani,” je bil jasen župan MOM Saša Arsenovič.

Novo zadolževanje

Kot je razložila Mateja Cekić, v. d. Mestne uprave Mestne občine Maribor, je na mizi nov rebalans proračuna. Na letni ravni smo v MOM v 20-milijonskem minusu, “zato je sestavljanje proračuna vsako leto bolj podobno igranju igric.” Proračun za 2020 je bil sprejet aprila 2019 (136.197.157 evrov), z rebalansom pa proračun povečujejo za dobrih 17,9 milijonov evrov. Končni proračun torej znaša 154.137.827 evrov. Iz leta 2019 prenašajo v leto 2020 za cca 8,9 milijonov evrov sredstev na računu. Malenkost se povečuje tudi turistična taksa, davek za premoženje in občinska taksa za oglaševanje, vse skupaj za približno 400.000 evrov. Za 670.000 evrov se povečujejo najemnine za izvajanje javne gospodarske službe, za cca 150.000 evrov se prav tako povečujejo najemnine za poslovne prostore: Za 235.000 evrov pa se viša komunalni prispevek glede na realizacijo v lanskem letu.

Več sredstev za kulturo, šole in vrtce

Za rebalans 2020 je planirano zadolževanje pri bankah v višini 4,7 milijone, povečujejo ga na 5,7 milijonov, torej za 1,2 milijona več, kot je bilo predvideno v izhodišču. Stanje zadolženosti MOM je bilo konec leta 2019 47,1 milijona evrov, če upoštevamo kredite pri bankah, uradna sredstva pri državi in poroštva. Prav tako povečujejo sredstva na področju kulture, in sicer za materialne stroške ter programe za Narodni dom, Mariborsko knjižnico, Umetnostno galerijo, Sinagogo, Za trafiko pri Starem mostu ter nov Vinogradniški muzej; zagotovljena so tudi sredstva za spomenik Josipa Primožiča Toša, za dvigalo v Narodnem domu in določena dela v Čeligijevem stolpu. Na področju vzgoje in izobraževanja se zaradi višji plač in večjega vpisa prav tako povečujejo sredstva. Povečujejo se tudi investicije in investicijska vzdrževanja na področju šol in vrtcev. Dodatna sredstva so predvidena tudi za komunalo, vodovod, plinovod, ceste, avtobusni promet. Vsa investicijska vzdrževanja, ki so bila dogovorjena na proračunu, ostajajo. Dodali pa so še sredstva za ureditev pločnika proti Limbušu.

Nove globe za nepravilno ravnanje z odpadki bodo precej višje

Neva Pipan iz kabineta župana Saše Arsenoviča je dejala, da je bil odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe upravljanja z odpadki nazadnje spremenjen v l. 2014. A tak odlok več ne sledi zahtevanim zakonskim smernicam in zahtevam nacionalne zakonodaje, zato se obetajo številne novosti. Odlok z 17 vsebinskimi sklopi obeta velike novosti. Po novem je potrebno biološke odpadke odlagati zavite v razgradljivo vrečko ali v papir, uporabniki pa imajo tudi možnost kompostiranja v hišnem kompostniku. Po novem so pravne osebe in samostojni podjetniki obvezani h plačilu enkratnega odvoza kosovnih odpadkov. Prostor v zbirnem centru bodo prav tako preuredili na način, da bo delavcu, ki bo za to zadolžen, omogočeno zbiranje odpadkov, ki jih je možno ponovno uporabiti. Izvajalcu javne službe se odslej nalaga tudi obveznost čiščenja prevzemnega mesta, če se le-to onesnaži ob praznjenju zabojnikov, v primeru kršitve pa sledi globa. Ob javnih prireditvah bo moral organizator na sami prireditvi poskrbeti za ločevanje odpadkov in urediti čiščenje po sami prireditvi, za kršenje so prav tako določene globe.

Lastniki vikendov bodo odslej nosili odgovornost za odlaganje odpadkov na ekoloških otokih, zbiralnicah in drugih nedovoljenih mestih. Teh povzročiteljev ravnanja z odpadki doslej ni bilo mogoče vključiti v sistem upravljanja z odpadki. Prepovedi: umaknjeno je določilo, ki je dopuščalo sežig odpadkov v nravnem okolju, tudi zelene obreze. Na novo je dodana celo prepoved brskanja in razmetavanja smeti, prav tako je prepovedano nastavljanje bioloških odpadkov v namen hranjenja potepuških živali. Opredeljene so tudi nove višine kazni, te so poskočile kar za polovico. Za pravne osebe odslej velja 1500 evrov kazni (prej 1000), za odgovorne osebe pravne osebe 600 evrov (zdaj 500 evrov), samostojni podjetnik 1500 evrov (prej 800 evrov), za fizične osebe pa je predvidena globa 300 evrov (prej 100 evrov).

Elaborat snage so zavrnili

V nadaljevanju so direktorji občinskih podjetij Snaga, Marprom, Mariborski vodovod in Pogrebno podjetje Maribor predstavili svoje elaborate, o katerih smo že poročali danes zjutraj. V oči je precej bodel elaborat Snage, ki terja plačilo poračuna v znesku dobrih 933 tisoč evrov, denar v znesku 1 evra na mesec pa se bo porazdelil med občane. Vsem javnim podjetjem je skupen faktor in povod za višanje cene storitev v osnovi višja minimalna plača, ki je začela veljati z januarjem 2020. Direktor Snage Janez Letnik je dejal, da se bo s 1. 3. 2020 poenotile cene med MOM in šestimi primestnimi občinami. za individualno gospodinjstvo se cena ne spreminja in ostaja na 14,32 evrih, k čemur še prištejemo 1 evrov za plačilo poračuna. Za stanovalce v večstanovanjskih objektih pa se cena viša za 28 odstotkov. Na novinarski konferenci smo sicer izvedeli, da Odbor za finance ni sprejel elaborata za Snago. Letnik je razložil, da je takšna odločitev presenetila tudi njih, o vzrokih za takšno odločitev pa nima odgovora.

Višje cene tudi pri drugih občinskih podjetij

Direktor Nigrada, Matjaž Krevelj, je na kratko dejal, da se bo njihova položnica dvignila za 1,6 odstotka, in sicer za postavko odvajanja odpadne komunalne vode

Danilo Burnač, Direktor Mariborskega vodovoda je iz postavke višje minimalne plače, dražje električne energije pa tudi dražjih poštnih storitev navedel višje cene za gospodinjstva. Za 4-člansko družino to pomeni 1,33 evra več na mesecm, za 3-člansko pa 1,07 evra.