Občina je nedavno obnovila Magdalenski park, a ostaja črni madež podrtija na robu parka pri Jezdarski ulici. Ker z lastnikom niso uspeli doseči dogovora, so se v mestni upravi odločili za uvedbo razlastitvenega postopka na zemljišču.

Mestna občina Maribor je nedavno obnovila Magdalenski park, a ostaja črni madež podrtija na robu parka pri Jezdarski ulici. Ker z lastnikom niso uspeli doseči dogovora, so se v mestni upravi odločili za uvedbo razlastitvenega postopka na zemljišču. Tudi o tem bodo v četrtek odločali mestni svetniki in svetnice.

“Opuščeni objekt v jugozahodnem vogalu parka je v lasti fizične osebe in po vsebini, stanju vzdrževanosti ter izgledu ne sodi na parkovno površino. Vsled navedenega želi Mestna občina Maribor zemljišče pridobiti v last ter površino ustrezno parkovno urediti,” beremo v gradivu za obravnavo na seji mestnega sveta

Že dlje časa je glede omenjene nepremičnine opažati izrazito odstopanje od siceršnje ureditve okolice ter primerljivih nepremičnin v Mestni občini Maribor, prav tako je bilo glede stavbe pričetih več inšpekcijskih postopkov, saj je nepremičnina v trenutnem stanju nevarna za samo okolico, tako za premoženje kot tudi za zdravje ljudi.

Razlastitev je dopustna, saj gre za javno korist

“V registru nepremienin (REN) je večji objekt vpisan z registrskim vpisom kot stanovanjski objekt z enim stanovanjem, manjši pa kot gospodarskt objekt. Za nepremičnine je bila v letu 2016 vknjižena zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje. Vsi objekti na zemljišču so prazni, nevzdrževani, v slabem gradbenem stanju ter ne sodijo na območje urejenih parkovnih površin. Zato želi Mestna občina Maribor zemljišča pridobiti v svojo last, da bi na zemljišču uredila dodatne parkovne površine
in ga integrirala v Magdalenski park, za kar izkazuje tudi javno korist,” so še zapisali.

Vsi objekti na zemljišču so prazni, nevzdrževani, v slabem gradbenem stanju ter ne sodijo na območje urejenih parkovnih površin. Zato želi Mestna občina Maribor zemljišča pridobiti v svojo last, da bi na zemljišču uredila dodatne parkovne površine in ga integrirala v Magdalenski park.

Zakon o urejanju prostora določa, da se lahko lastninska pravica na nepremičnini odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo. Zakon nadalje navaja, da je razlastitev in omejitev ali obremenitev lastninske pravice dopustna le v javno korist in da je za dosego javne koristi nujno potrebna in da je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino.