Pohod občinske Kardeljeve ceste in državne Ceste proletarskih brigad je v zelo slabem stanju. Kdaj bodo obnovljene stopnice, ki po semaforizaciji sicer niso več nujno potrebne? Odločitev bo sprejeta, ko bo urejen pravni status.   

Pokončni stožec le še toliko bolj štrli iz zdelanih, skrušenih stopnic. Ne more ne zakriti, še manj izboljšati stanje podhoda med Kardeljevo cesto in Cesto proletarskih brigad, na kar ste bralci opozarjali v minulih dneh. Kdaj se podhodu torej obetajo boljši časi? Očitno takrat, ko bo njihov status pravno urejen. »Prehod državne Ceste proletarskih brigad in občinske Kardeljeve ceste je omogočen s semaforizacijo, zato za prečkanje ceste stopnice več niso nujno potrebneso nam odgovorili iz mariborske občine. »Stopnice, ki so v uporabi za potrebe tržnice in so v lasti Mestne občine Maribor, redno vzdržujemo in so bile tudi obnovljene,«

Postopek za prenos že začeli

Ostala stopnišča, tudi uničene in zelo dotrajane stopnice, o katerih smo spraševali, pa so na zemljiščih, ki so funkcionalna zemljišča okoliških poslovno-stanovanjskih objektov. »Začeli smo že postopek za prenose teh zemljišč v občinsko last po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča.« Ko bo prenos na občino končan, se bodo torej odločili, kaj s temi stopnicami narediti.

Pomembno zunajknjižno stanje

Preden bomo dobili odgovore, kolikšna sredstva bodo namenjena za prenovo in kdaj bo podhod v boljšem stanju, bo ključna pravna ureditev.

Vendar je za presojo konkretnega primera pomembno zunajknjižno stanje predmetne nepremičnine oziroma njena uporaba; ta pa je že od izgradnje stavb v tem kareju namenjena njihovi redni rabi.

Površine okoli večstanovanjskih stavb, ki v preteklosti niso bile določene kot funkcionalna zemljišča oziroma gradbene parcele, so v zemljiškem katastru običajno vodene kot zemljišča, katerih formalna oziroma zemljiškoknjižna lastnica je občina. »Vendar je za presojo konkretnega primera pomembno zunajknjižno stanje predmetne nepremičnine oziroma njena uporaba; ta pa je že od izgradnje stavb v tem kareju namenjena njihovi redni rabi.«

Pravica uporabe z nakupom nepremičnine

Četudi funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela k navedenim stavbam še nista bila določena ali ugotovljena, so nekdanja družbena zemljišča po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini in drugih tranzicijskih predpisih olastninjena v korist etažnih oziroma drugih lastnikov, ne glede na zemljiškoknjižni vpis.

»To pomeni, da so z nakupom nepremičnin (stanovanj, poslovnih prostorov, garaž) pridobili pravico uporabe oziroma lastninsko pravico ne le na stavbišču, temveč tudi na zemljišču, ki je bilo po takratnih predpisih potrebno za redno rabo stavbe,« so še dodali na občini.