Cesta proletarskih brigad, ureditev križišča Meljske in Kraljeviča Marka ulice, obnova dela odseka Ruta-Maribor, železniška proga Maribor-Šentilj-državna meja, nov predor Pekel in viadukt Pesnica so nekateri izmed večjih projektov Ministrstva za infrastrukturo. Kako potekajo dela, koliko bodo stala, se je kje zalomilo ali gre vse po načrtih?

V novo sprejetem proračunu za leto 2021, ki ga je Državni zbor sprejel novembra, ima Ministrstvo za infrastrukturo prvič v zgodovini načrtovanih več kot milijardo evrov odhodkov.

Skupaj 1,07 milijarde evrov, kar je skoraj za 270 milijonov več kot v prvotno sprejetem proračunu za leto 2021 in okoli 200 milijonov več od rebalansa 2020 in realizacije 2019. S proračunom za leto 2022 se obseg glede na leto 2021 malo zmanjša, vendar je s 994 milijoni evri še vedno bistveno nad obsegom iz leta 2019 in 2020. Dinamika je odvisna tudi od črpanja EU sredstev.

Na državnih cestah rekonstrukcije, obvoznice, kolesarske poti …

Na področju železnic ministrstvo za prihodnje proračunsko obdobje načrtuje večje investicije v koridorske proge (med drugim Poljčane-Slovenska Bistrica, Zidani most-Celje, Maribor-Šentilj, odsek Podnart-Lesce Bled na progi Ljubljana-Kranj-Jesenice, predor Karavanke, vozlišče Pragersko in drugi tir Divača-Koper). Skupaj je za železnice prihodnje leto načrtovanih 437 milijonov evrov, za leto 2022 pa 390 milijonov evrov. Glede na rebalans 2020 in letošnjo realizacijo se predvidena poraba v 2021 povečuje za 92 milijonov evrov, v letu 2022 pa za dobrih 45 milijonov evrov, so pojasnili na ministrstvu.

Na državnih cestah prihodnje leto načrtujejo za 289 milijonov, za leto 2022 pa za 292 milijonov evrov naložb. Kot so napovedali na ministrstvu, so med drugim načrtovane rekonstrukcije, obvoznice, kolesarske poti, objekti, ureditve cest, obnove vozišč ter zaščitni ukrepi na brežinah.

Preverili smo, katere so najpomembnejše investicije v našem mestu in okolici.

Podaljšek Ceste proletarskih brigad

Kot so za naš medij pojasnili na ministrstvu, so v teku gradbena dela na prvi etapi projekta (pričela so se 20. maja letos). Dela izvaja Pomgrad d.d. (vodilni partner) in Strabag d.o.o. (partner). Na gradbišču podaljška Ceste proletarskih brigad trenutno potekajo dela na 1. etapi v območju bodočega krožnega križišča Graške gore in Limbuške ceste. Zaradi izvedbe teh del je na Limbuški cesti postavljena polovična zapora, odvijanje prometa pa je urejeno s semaforji.

V prvi polovici decembra je predviden zaključek večine del na prvi etapi v sklopu pridobljenega gradbenega dovoljenja. V pripravi je vloga za delno gradbeno dovoljenje za 2. etapo dolžine 400m, za katero so pridobljena vsa potrebna zemljišča. Pogodbena vrednost vseh del znaša 11.454.216,53 EUR (DRSI 6.881.049,09 EUR in Mestna občina Maribor 4.573.167,43 EUR).

 

Ureditev križišča Meljske in Kraljeviča Marka ulice

“Za ureditev križišča Meljske in Kraljeviča Marka ulice (Maribor-Melje na R3-709/8614 MB (Meljska cesta) od km 0,162 do km 0,248) so postopki pridobitve potrebnih zemljišč potekali nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno, saj je pri dveh lastnikih potekal postopek o dedovanju, pri enem je bila na lastnini vpisana hipoteka, na eni parceli (večstanovanjska stavba) pa je bilo 19 lastnikov,” so navedli na ministrstvu. Vsa potrebna zemljišča so sedaj pridobljena. V pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo del, ki bo objavljena še v letošnjem letu.

Ocenjena vrednost investicije znaša približno 400.000 EUR (delež DRSI 240.000 EUR, Delež MO Maribor 160.000 EUR).

Obnova vozišča G1-1, odsek Ruta–Maribor (Koroški most)

V teku je tudi obnova vozišča od km 18,000 do km 20,400 (od gostišča Sobočan do Študentskih domov). Glede na vremenske razmere in prihod zimskega obdobja je obnova celotne trase razdeljena na več krajših odsekov. Izvajalec je po pridobitvi dovoljenja za zaporo prometa, 24.11.2020 začel z deli na prvem odseku (od gostišča Sobočan do odcepa za hidrocentralo) v dolžini 400 metrov, kjer je predvideno rezkanje in zamenjava asfaltnih slojev.

Glede na vremenske razmere in prihod zimskega obdobja je obnova celotne trase razdeljena na več krajših odsekov.

“V nadaljevanju bodo dela potekala od odcepa za hidrocentralo in nato skozi Kamnico, kjer je obstoječe vozišče v slabšem stanju. Tam je predvidena zamenjava polomljenih robnikov, tampona in preplastitev z nosilnim, veznim in zapornim asfaltnim slojem. V primeru daljšega zimskega obdobja bo izvajalec dela prekinil ter nadaljeval v spomladanskem času. Rok za izvedbo gradbenih del je 90 dni po uvedbi v delo, predvidevamo da bo izvajalec zaradi zimskih razmer z deli nadaljeval po končani zimi, ter vsa dela zaključil predvidoma do 31.5.2021,” so pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo. Pogodbena vrednost projekta je skoraj 1, 24 milijona evrov.

Na odseku G1-1/0245 Ruta-Maribor (Koroški most) je v prihodnjem letu predvidena izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem in sicer:

• od km 1,360 do km 1,480 in od km 1,500 do km izvedba podajno lovilne ograje nižjega energijskega razreda in
• od km 2,380 do km 3,000 izvedba podajno lovilne ograje visokega energijskega razreda.

Železniška proga Maribor-Šentilj-državna meja

V teku je nadgradnja obstoječega tira železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2021. Ocenjena vrednost projekta je 286,6 milijona evrov (EU sredstva – kohezijski sklad: 101 mio EUR). Nadgradnja obstoječe trase  je trajala od avgusta 2018 in se zaključila oktobra letos. Ureditev nivojskih križanj in izvedba del za novo traso (predor Pekel, nadvoz Pesnica) sta načrtovani med letošnjim letom in do 2023.

V okviru projekta je predvidena:

  • nadgradnja 15,5 kilometra obstoječega tira na odsekih na kategorijo D4 (nosilnost 22,5 t/os),
  • nadgradnjo postaj Maribor Tezno, Maribor, Pesnica, Šentilj in postajališča Cirknica,
  • nadgradnja vozne mreže in signalnovarnostnih naprav,
  • rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj,
  • ureditev ustrezne protihrupne zaščite,
  • ureditev križanj cest z železnico,
  • gradnja nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica (gradnja novega predora Pekel in viadukta Pesnica).

Aktivnosti, ki so zaključene

Nadgradnja postaje Tezno, postaje Maribor in odseka Maribor–Počehova, katerega pogodbena vrednost je 55,5 milijonob evrov, izvajal pa se je med januarjem 2019 in september 2020.

“Nadgrajen je bil odsek od postaje Maribor do obstoječega predora Počehova, železniška postaja Maribor Tezno (v vrednosti 6 mio EUR) in železniška postaja Maribor (v vrednosti 33 mio EUR). Nadgradnja postaje Maribor je zajema ureditev peronske infrastrukture, podaljšanje obstoječega podhoda pod vsemi tiri na Meljsko stran, nadgradnjo določenih obstoječih tirov za zagotovitev kategorije D4, zamenjavo vozne mreže, preureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, sanacijo obstoječega podvoza, podpornih zidov ter prepusta ter izvedbo 2,4 kilometrov protihrupnih ograj. Izdano je bilo potrdilo o prevzemu del,” so še pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja

– Pogodbena vrednost: 45,87 mio EUR
– Trajanje: junij 2018–avgust 2019

Kot so še pojasnili za Maribor24.si, sta bili nadgrajeni postaji Pesnica in Šentilj, vključno z ureditvijo peronske infrastrukture in novimi izvennivojskimi dostopi na perone (podhodi), nadgrajen je bil 11 km dolga obstoječa proga na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja, rekonstruiran je bil predor v Šentilju in zgrajen nov nadhod na odseku Šenilj–državna meja. Glavnina del na odpri progi je bila izvedena v okviru 50-dnevne popolne zapore železniške proge, ki je trajala od 26.10. do 15.12.2018.

Aktivnosti, ki so v teku:

Izgradnja odseka od Počehove do Pesnice z gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica
– Pogodba podpisana z izvajalci Pomgrad, Kolektor Koling, SŽ-ŽGP, GH Holding, Gorenjska gradbena družbe v višini 100,96 mio EUR.
– Trajanje: september 2020–konec februarja 2023.

Gradnja železniškega odseka v dolžini 3,7 km zajema tudi gradnjo predora Pekel v dolžini 1530 metrov vključno z reševalnim rovom, gradnjo viadukta Pesnica v dolžini 896 metrov, gradnjo podvoza Pesnica, ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega voznega omrežja, ureditev cest s prometno opremo ter gradnjo aktivne protihrupne zaščite. Kot so dodali na ministrstvu, dela potekajo po planu.

Prikaz novega viadukta Pesnica

Ureditev križanj cest z železnico
– Pogodba podpisana z izvajalcem Pomgrad d.d. v višini 18,87 mio EUR.
– Trajanje: maj 2020–januar 2022.
Dela bodo izvedena fazno. Trenutno je v teku gradnja dveh nadvozov v Ranci in Cirknici.

V proračunu še številni drugi projekti

Ob tem so na ministrstvu zapisali, da so v proračunih načrtovane tudi nekatere druge naloge ministrstva. Na področju letalstva bodo tako zagotovili sredstva za obratovanje Letališča Edvarda Rusjan Maribor, postopke priprave državnih prostorskih načrtov ter pomoč tekočemu poslovanju letališčem državnega pomena.