Na območju Mestne občine Maribor je za realizacijo ukrepov ocena potrebnih sredstev 28,6 milijona evrov, od tega bo občina zagotovila 8,7 milijona evrov, država skoraj 13 milijonov evrov.

Vlada je prejšnji teden sprejela odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, ki po navedbah mariborske občine predstavlja pomembno osnovo za kandidiranje na razpisih Eko sklada in nadaljnje izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v Mestni občini Maribor in Občini Miklavž na Dravskem polju.

“Odlok bo imel s svojimi ukrepi in posledično z njihovim uresničevanjem nedvomno pozitivne učinke na območju obeh občin in je lep primer skupnega izvajanja strokovnih in pospeševalnih občinskih nalog,” so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili na mariborski občini.

Dokument je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor, predloge ukrepov pa skupna občinska uprava Maribor. Sodelovali so tudi drugi deležniki, na katere se ukrepi navezujejo.

“Povezovanje občin ob vsebinah, ki se nanašajo na naše skupno okolje, je nujno, zato se namerava dobro prakso na področju varovanja okolja prenesti tudi v druge občine ustanoviteljice skupne občinske uprave Maribor,” pravijo na mariborski občini.

Pri pripravi odloka so zasledovali cilj, da se onesnaženost zraka kar se da zmanjša, hkrati pa upošteva razvojne načrte in usmeritve ter finančne zmožnosti.

Načrt za kakovost zraka vsebuje ukrepe, ki so usmerjeni v tri sklope

Prvi sklop predstavljajo ukrepi na področju učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije, ki so usmerjeni predvsem v zmanjševanje emisij zaradi ogrevanja stavb. S temi ukrepi se med drugim spodbuja energetska obnova stanovanj, večstanovanjskih zgradb in javnih objektov.

Velik del finančnih spodbud je namenjenih zamenjavi zastarelih kurilnih naprav, posebna pozornost pa je namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav na trda goriva ter o ustrezni pripravi lesne biomase.

V drugem sklopu so ukrepi na področju prometa in so usmerjeni k posodobitvam javnega potniškega prometa, trajnostni parkirni politiki, spodbujanju električne mobilnosti ter izboljšanju in širitvi infrastrukture za kolesarje in pešce.

Tretji sklop predstavljajo podporni ukrepi, ki se nanašajo na varovanje in obnavljanje zelenih površin, delovanje spletnega mesta za kakovost zraka, osveščanje občanov o kakovosti zraka in podobno. Del ukrepov je namenjen tudi gospodarskim subjektom, saj gre za spodbujanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik v proizvodnih procesih, spodbujanje sistema ravnanja z okoljem itd.

Na območju Mestne občine Maribor je za realizacijo ukrepov ocena potrebnih sredstev 28,6 milijona evrov, od tega bo občina zagotovila 8,7 milijona evrov, država skoraj 13 milijonov evrov, za ostalo pa so predvideni viri iz skladov EU ter javno-zasebnih partnerstev.

Za Občino Miklavž na Dravskem polju je ocena potrebnih sredstev 1,5 milijona evrov, od tega bo občina zagotovila nekaj več kot 420.000 evrov, ostalo pa bo financirano s strani države in EU skladov.

STA