V zadnjem mesecu so delavci režijskega obrata vzdrževali in sanirali občinske ceste, čistili divja odlagališča ter skrbeli za odvoz silažne folije in zelenega odreza.

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju je v zadnjih tednih opravil več vzdrževalnih in sanacijskih del na občinskih cestah, preverjal je lokacije divjih odlagališč ter izvedel akciji zbiranja odvoza odpadne silažne folije in zelenega odreza.

Vzdrževanje in sanacija občinskih cest

Na cestah Kumen – Pinter rida, Rdeči Breg, Kohičev breg, Štancer, cesta na Ruto, Hojnik kapela – Hožič so delavci režijskega obrata očistili  mulde in propuste. Na cesti proti Ladejenkovemu so v jarek vkopali betonsko cev, s čimer se je povečala tudi širina ceste, izvedla se je utrditev ceste proti Zdovcu s posipnim materialom.

Čiščenje divjih odlagališč

Režijski obrat redno preverja lokacije divjih odlagališč in ekološke otoke, ki jih je zaradi nepravilnega in neodgovornega odlaganja odpadkov treba očistiti večkrat mesečno.

Akcija zbiranja in odvoza odpadne silažne folije ter zelenega odreza

Zbrali so za tri zabojnike odpadne silažne folije, ki je bila v predelavo oziroma v odstranjevanje predana za to pooblaščenemu podjetju. Dobro pa je bila sprejeta tudi akcija odvoza zelenega odreza, v okviru katere je bilo opravljenih več kot 40 prevozov.

Glavna naloga režijskega obrata je oskrba s pitno vodo, izvaja pa tudi urejanje pokopališč, okolja, vzdrževanje javnih površin, …

Režijski obrat deluje od ustanovitve Občine Lovrenc na Pohorju, ker je njena predhodnica – Krajevna skupnost Lovrenc na Pohorju opravljala občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in urejanja pokopališč, ob tem pa je imela v upravljanju tudi vlečnico Kumen. V njeno dejavnost je sodila tudi kinematografska dejavnost.

V naši občini nimamo komunalnega podjetja in brez režijskega obrata ne bi bilo mogoče izvajati obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja. Podeljeno imamo koncesijo za čiščenje odpadnih vod in koncesijo za zbiranje, odvoz, predelavo in odlaganje odpadkov.

Glavna naloga režijskega obrata je obvezna gospodarska javna služba s področja varstva okolja, in sicer oskrba s pitno vodo. “V okviru režijskega obrata izvajamo tudi občinsko gospodarsko javno službo odvajanje odpadne vode, urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost, vzdrževanje javnih površin, urejanje okolja ter manjša vzdrževalna dela na občinskih cestah.” so na naša vprašanja odgovorili v lovrenški občinski upravi in dodali, da imamo v okviru režijskega obrata zaposlena dva delavca, istočasno pa v občinski upravi prejemata še dva zaposlena plače iz sredstev režijskega obrata.

Na vprašanje, ali delo režijskega obrata upravičuje njegovo ustanovitev, so na Občini Lovrenc odgovorili: “V naši občini nimamo komunalnega podjetja in brez režijskega obrata ne bi bilo mogoče izvajati obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja. Podeljeno imamo koncesijo za čiščenje odpadnih vod in koncesijo za zbiranje, odvoz, predelavo in odlaganje odpadkov.”