Občinski svetniki so na dopisni seji s 15 glasovi za potrdili investicijsko dokumentacijo za dozidavo Osnovne šole Lenart, ki jo prijavljajo na razpis šolskega ministrstva za pridobitev sofinancerskih sredstev. Z dozidavo matične osnovne šole bodo pouk za vse učence lahko izvajali na eni lokaciji – na Ptujski cesti.

Vir: Čuček arhitekti, IDZ

Na šesti dopisni seji občinskega sveta Občine Lenart so se svetniki seznanili z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Dozidava Osnovne šole Lenart«, ki ga je v sodelovanju z Osnovno šolo Lenart in občinsko upravo izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice  ter ocenili, da je investicija primerno prikazana in izvedljiva. Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je pojasnil, da je bila potrditev identifikacije investicijskega projekta potrebna, ker projekt dozidave šole prijavljajo na razpis šolskega ministrstva za pridobitev sofinancerskih sredstev. Vrednost projekta znaša 3.192.147,83 (z vključenim DDV) in se bo izvajal skladno s časovnim načrtom v letih 2021-2024.

Lenarška osnovna šola trenutno pouk izvaja na dveh ločenih lokacijah

Iz gradiva za sejo je razvidno, da projekcije kažejo, da se bo vzgojno-izobraževalni program v lenarški osnovni šoli najkasneje v šolskem letu 2025/26 izvajal v 26 oddelkih. Pouk Osnovne šole Lenart se trenutno izvaja na dveh ločenih lokacijah v razdalji cca. 500 metrov. Pouk prvega in drugega razreda izvajajo na dislokaciji Trg osvoboditve 12. Problematika takšne organizacije pouka je večplastna. Obe lokaciji ločuje zelo prometna in mestoma nevarna regionalna cesta Lenart – Ptuj. Najmlajši otroci ob tej prometnici vsakodnevno prehajajo iz dislokacije na matično šolo k uram športne vzgoje, na kosilo in na druge skupne aktivnosti šole. Organizacija dela na dislokaciji prinaša tudi številne dodatne stroške in pomembno vpliva na slabšo ekonomiko poslovanja šole.

Povečan prirast prebivalstva v zadnjih letih je ta prizadevanja še pospešil, saj na obstoječih kapacitetah ni mogoče organizirati pouka v več kot 25 oddelkih. Zato je nujno potrebno načrtovano dozidavo realizirati pred pričetkom šolskega leta 2025/26.

Osnovna šola Lenart in njena ustanoviteljica si že vrsto let prizadevata zagotoviti potrebne vire za dograditev matične lokacije, ki bi omogočila ukinitev organizacije pouka na dislokaciji. Povečan prirast prebivalstva v zadnjih letih je ta prizadevanja še pospešil, saj na obstoječih kapacitetah ni mogoče organizirati pouka v več kot 25 oddelkih. Zato je nujno potrebno načrtovano dozidavo realizirati pred pričetkom šolskega leta 2025/26.

Osnovna šola Lenart/Mesto novega prizidka

Z dozidavo bodo pridobili več kot 2 tisoč kvadratnih metrov površin

Investicija zajema dozidavi matičnega objekta osnovne šole na Ptujski cesti 25, v skupni površini 2.091 m2.

Z dozidavo bo šolski objekt pridobil 9 učilnic I. triade, 4 specializirane učilnice, prostor za druženje, jedilnico, knjižnico s čitalnico, garderobe, prostore za učitelje in komunikacije, servisne prostore ter sanitarije.

Z dozidavo bo šolski objekt pridobil 9 učilnic I. triade, 4 specializirane učilnice, prostor za druženje, jedilnico, knjižnico s čitalnico, garderobe, prostore za učitelje in komunikacije, servisne prostore ter sanitarije.

V objektu spodnje šole želijo vzpostaviti program gerontologije

Župan Kramberger dodaja, da bodo potem, ko bodo zagotovili pouk vseh učencev na eni lokaciji – na Ptujski cesti, tako imenovani spodnji šoli dali nove vsebine: “V tem objektu želimo vzpostaviti program gerontologije, za kar obstajajo potrebe v občini. Imamo dva domova za starejše, v neposredni bližini je tudi dom Idila, za gradnjo doma si prizadevajo na Sveti Ani, v Cerkvenjaku in še kje.”

Tega kadra zagotovo primanjkuje in če bi pri nas lahko zagotovili izobraževanje v tej smeri, bi bili kadri zagotovo zaposljivi.

“Tega kadra zagotovo primanjkuje in če bi pri nas lahko zagotovili izobraževanje v tej smeri, bi bili kadri zagotovo zaposljivi.”