Končni cilj glede višine neprofitnih najemnin je, da bi ta zajemala vse stroške, ki bremenijo neprofitnega najemodajalca in bi se usklajevala z rastjo cen (stanovanjske gradnje).

Ministrstvo za okolje in prostor je za prenovo stanovanjskega zakona pripravilo tudi predlog za uvedbo stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka namesto sedanjega sistema neprofitne najemnine in subvencij. Glede na sedanji sistem bi bilo potrebnih dodatnih 21 milijonov evrov letno.

Pri izračunu stroškovne najemnine bi  tako upoštevali stroškovno vrednost stanovanja, ki bi jo med drugim določala gradbena vrednost in vpliv velikosti stanovanja, in letno stopnjo najemnine. Slednja bi bila odvisna od stroškov vzdrževanja, stroškov za upravniške storitve, amortizacije in stroškov financiranja. Upravičenci bi dobili stanovanjski dodatek, ki bi ga izračunavali podobno kot sedaj upravičenost do subvencije, na podlagi dohodka gospodinjstva in najemnine, bi pa bila zaradi upoštevanja stroškovne najemnine (ki bo višja kot sedanja neprofitna) višja meja ugotovljenega dohodka, kar bi posledično pomenilo več upravičencev. Najemniki bi kot sedaj del najemnine krili sami, a bi namesto sedanjih 20 odstotkov krili 10 odstotkov, preostali del bi bil lahko predmet dodatka.

Neprofitna najemnina je administrativno določena

O neprofitnih najemninah in stroških, ki jih plačujejo najemniki, prodaji starejših stanovanj in nenazadnje novogradnjah na območju Mestne občine Maribor, smo se z novinarskimi vprašanji obrnili na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor). Med drugim smo izvedeli, da se neprofitna najemnina, ki jo plačujejo najemniki neprofitnih stanovanj, in je administrativno določena, ni spremenila že vse od uveljavitve Stanovanjskega zakona (SZ-1) v letu 2003. »Neprofitna najemnina se izračuna skladno z državno uredbo, t.j. Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,« dodajajo na JMSS Maribor.

Dodeljevanje neprofitnih stanovanj po javnem razpisu

Združenje stanovanjskih skladov, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, in katerega član je tudi JMSS Maribor, je v mesecu aprilu 2019 na pristojno ministrstvo za okolje in prostor naslovilo predloge za nujne spremembe Stanovanjskega zakona, med katerimi je tudi povišanje vrednost točke, na podlagi katere se izračuna vrednost stanovanja in nato višina mesečne neprofitne najemnine. »Vrednost točke je že od leta 2003 dalje nespremenjena in znaša 2,63 evrov in se ne usklajuje z rastjo cen ali inflacijo. S predlaganim postopnim zvišanjem vrednosti točke (v letu 2019 – 2,80 evrov, v letu 2020 – 3, v letu 2021 – 3,25 in v letu 2022 – 3,5 evrov) bi se neprofitna najemnina zgolj uskladila z rastjo cen stanovanjske gradnje. Še vedno pa neprofitna najemnina ne bi zajemala vseh stroškov, ki jih imajo neprofitni najemodajalci (npr. subsidiarna odgovornost za obratovalne stroške najemnika, izdelava energetskih izkaznic, neizterljivost terjatev ipd.). Končni cilj glede višine neprofitnih najemnin je, da bi  ta zajemala vse stroške, ki bremenijo neprofitnega najemodajalca in bi se usklajevala z rastjo cen (npr. stanovanjske gradnje). Gre za koncept stroškovne najemnine, kar pa zahteva spremembo Stanovanjskega zakona,« sporočajo iz JMSS Maribor in dodajajo, da objavo novega razpisa za dodelitev okvirno 50 neprofitnih stanovanj v najem načrtujejo letos jeseni. Prav tako pa se letos načrtuje dodeljevanje neprofitnih stanovanj po javnem razpisu, objavljenem v lanskem letu.

O načrtih na JMSS Maribor razkrivajo, da bo Maribor bogatejši za dve novi soseski. »Načrtujemo izgradnjo soseske Studenci (Ruška – Korenčanova) in celovito prenovo objekta na Šentiljski cesti 19 v Mariboru,« pravijo in JMSS Maribor ob tem izpostavljajo, da sklad še nima potrjenega Poslovno finančnega načrta za leto 2019 s strani Mestnega sveta Mestne občine Maribor, tako da se nadaljnje aktivnosti trenutno ne izvajajo.

Zagotavljanje najemnih stanovanj vsem kategorijam prosilcev

Sicer pa se osnovno poslanstvo JMSS Maribor odraža v zagotavljanju najemnih stanovanj vsem kategorijam prosilcev, izboljševanju kakovosti bivanja v že obstoječih najemnih stanovanjih, kot tudi v sodelovanju oziroma v načrtovanju razvojnih usmeritev s področja stanovanjskega gospodarstva v občinah ustanoviteljicah. »Zasnova mešane strukture stanovanj je v skladu s tem poslanstvom in ob enem želja JMSS Maribor,« so zaključili.

Predstavitev projektov gradnje in obnove:

Soseska »Studenci« (Ruška – Korenčanova)

Za območje v katastrski občini Studenci, ki se razprostira na 3.712 kvadratnih metrih in je v 100-odstotni lasti JMSS Maribor, je v izdelavi novi OPN. V skladu z Idejnim projektom (IDP) ima JMSS Maribor namen zgraditi stanovanjsko sosesko s 65 stanovanji, skupne površine 3.600 kvadratnih metrih (od tega 33 enoinpolsobnih, 16 dvoinpolsobnih in 16 triinpolsobnih stanovanj) ter pripadajočimi 65 parkirnimi mesti v podzemni garaži. Ocenjena vrednost projekta znaša 4,4 milijone evrov, za zapiranje finančne konstrukcije pa je predvideno iskanje finančnih virov za gradnjo stanovanj na lokalni, državni in evropski ravni. Območje trenutno ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor, ki gradnje v želenem obsegu in želeni razporeditvi objektov ne omogoča, zato je v postopku izdelava novega OPPN. Za izdelavo potrebne prostorske, projektne in investicijske dokumentacije v letu 2019 načrtujemo izdatke v višini 10.000 evrov.

Šentiljska cesta 19, Maribor

Objekt je bil zgrajen leta 1903, v njem pa se nahaja 6 praznih stanovanj in je potreben celovite rekonstrukcije. Z rekonstrukcijo je predvidena pridobitev 7 stanovanj, po sanaciji pa bo dosegal energijski razred B2. Ohranjena bo historična vzhodna fasada, dodatna površina stanovanj pa bo pridobljena s predelavo podstrešja. V objektu bo tako na voljo 1 enosobno, 3 dvosobna, 2 trisobni in

1 štirisobno stanovanje. JMSS Maribor je lani pridobil gradbeno dovoljenje in bo letos pristopil k pridobitvi sredstev iz naslova razpisa EKO sklada. Iz tega vira predvidevajo črpanje sredstev v višini 20.000 evrov, glavnina sredstev pa bo zagotovljena iz lastnega vira. V letu 2019 bodo izvedli razpis za izbiro izvajalca in pričeli z izvedbo rekonstrukcije. Projektantska vrednost investicije po projektu PZI znaša 532.430 evrov z DDV. Za celotno investicijo, vključno z nadzorom in varnostnim načrtom, pa so predvideli sredstva v višini 545.000 evrov.