S projektom izgradnje novega rokava Drave pri Mali vasi se bo zmanjšala erozijska ogroženost ceste Ptuj – mejni prehod Zavrč, ukrep pa bo prinesel tudi pozitivne učinke na poplavno varnost območja.

Vlada Republike Slovenije je v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 med drugim uvrstila projekt »Frisco 2.3 – Gradbeni ukrepi na Dravi in Kolpi«. Ta na obeh omenjenih rekah zajema gradnjo štirih gradbenih ukrepov, pri čemer se bo eden izmed njih v kratkem tudi pričel izvajati.

Odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Dravo – Gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi v sklopu projekta FRISCO 2.3.«, je namreč postala pravnomočna.

Pozitivni učinki na poplavno varnost območja

S pred dnevi podpisano pogodbo med Direkcijo RS za vode (DRSV) in izvajalcem DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ki ima zdaj 278 dni časa za izvedbo, bo DRSV zmanjšala erozijska ogroženost ceste Ptuj – mejni prehod Zavrč, ukrep pa bo prinesel tudi pozitivne učinke na poplavno varnost območja. Skupna dolžina rokava je okoli 900 metrov, širina pa med 20 in 30.

S projektom se bo zmanjšala erozijska ogroženost ceste Ptuj – mejni prehod Zavrč, ukrep pa bo prinesel tudi pozitivne učinke na poplavno varnost območja.

Ob podpisu pogodbe je direktor DRSV Roman Kramer povedal: »Danes smo zagnali projekt, s katerim bomo nekoliko izboljšali visokovodne razmere na levem bregu, na desnem pa s pasivnim obrežnim zavarovanjem zmanjšali erozijske procese, ki ogrožajo državno cesto proti mejnemu prehodu Zavrč. Pri tem gre tako za prekop rokava kot tudi za izvedbo sonaravnih ureditev.«

Izvedba rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi, po katerem bo pri visokih vodah odtekal del pretoka iz struge Drave in skalne deponije za preprečitev bočne erozije brežine, bo pomenila zmanjšanje erozijske ogroženosti ceste Ptuj – mejni prehod Zavrč in povečanje pretočnosti rečnega prereza. Oba ukrepa prinašata pozitivne učinke na poplavno varnost, saj je pri pogostejših visokih vodah učinek izvedbe rokava znižanje gladin, ki vpliva na poplavljenost ceste, navajajo na Direkciji Republike Slovenije za vode.

Dela predvidoma končana do junija 2021

Gre za enega izmed dveh ukrepov Republike Slovenije v okviru projekta Frisco 2.3, predmetno javno naročilo pa se je oddalo ponudniku DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., za ponudbeno ceno 540.075,89 EUR brez DDV. Dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe in se bodo izvajala do junija 2021.

Projekt Frisco 2.3. zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na Dravi in Kolpi. Na Dravi bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba rokava Drave na desnem bregu pri Mali vasi na območju Republike Slovenije ter izvedba nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške. Na Kolpi pa bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba zaščitnega zidu na levi brežini Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program Sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014-2020. 85% prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% pa Republika Slovenija.

Vodstvo DRSV se je ob tej priložnosti sestalo tudi z vodstvom Občine Cirkulane in s prizadetimi krajani ob Dravi pri gradu Borl.