Po besedah prijavitelja naj bi namreč Cekičeva in Kobal med tem, ko bi morala opravljati svoje delo, očitno urejala zasebno zadevo, pri čemer naj bi izrabila svojo funkcijo.

V uredništvo najbolj branega regionalnega spletnega medija Maribor24.si smo v vednost prejeli vložitev kazenske ovadbe zoper pomočnico direktorja mestne uprave MO Maribor Matejo Cekič in vodjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva MOM Ivanom Kobalom.

Po besedah prijavitelja naj bi namreč med tem, ko bi morala opravljati svoje delo, očitno urejala zasebno zadevo, pri čemer naj bi izrabila svojo funkcijo.

Vlagatelj namreč meni, da sta Cekičeva in Kobal, izrabila svoj uradni položaj, saj naj bi kot vplivna javna uslužbenca MOM poskušala pridobiti protipravno premoženjsko korist drugemu tako, da sta izrabila svoj uradni položaj oziroma svoj vpliv in nadrejenost.“Glede na navedeno Mateja Cekič in Ivan Kobal nista imela nobene zakonske pravice, niti pristojnosti urejati zasebnih zadev Aleksandra Saše Arsenoviča in sicer kot javna uslužbenca MOM med svojim delovnim časom,” zapiše prijavitelj. Cekičeva in Kobel naj bi namreč zahtevala, da se redar takoj vrnil na mesto, kjer je izrekel globo in s svojim ravnanjem vplivati na rešitev že izrečene globe.

Ovadbo, ki smo jo prejeli, objavljamo v celoti:

Spoštovani, vlagam ovadbo za storitev kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper pomočnico direktorja mestne uprave Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM) Matejo Cekič in vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva MOM Ivana Kobala, oba zaposlena na Mestni občini Maribor.

Iz objav vseh medijskih hiš in časnikov (nekatere članke prilagam) je razbrati, da sta zgoraj omenjena izrabila svoj uradni položaj, ki ga imata na podlagi njune zaposlitve in podpisane pogodbe o zaposlitvi, saj sta kot vplivna javna uslužbenca MOM poskušala pridobiti protipravno premoženjsko korist drugemu tako, da sta izrabila svoj uradni položaj oziroma svoj vpliv in nadrejenost, s tem, ko sta po izrečeni globi za prometni prekršek vplivala na redarja, ki je globo izdal in je prav tako zaposlen na MOM, na hierarhičnem precej nižjem delovnem mestu.

Najprej je potrebno poudariti, da je Aleksander Saša Arsenovič prejel kazen zaradi napačnega parkiranja svojega motornega kolesa (skuterja), kot lastnik omenjenega motornega kolesa in ne kot uradna oseba oziroma v funkciji Župana mesta Maribor, kar pomeni, da omenjene zadeve nikakor ni bilo mogoče obravnavati kot službene zadeve, ki bi sodila v pristojnost Mestne občine Maribor. Glede na navedeno Mateja Cekič in Ivan Kobal nista imela nobene zakonske pravice, niti pristojnosti urejati zasebnih zadev Aleksandra Saše Arsenoviča in sicer kot javna uslužbenca MOM med svojim delovnim časom.

Gre za javna uslužbenca Mestne občine Maribor, ki sta med svojim delovnim časom (iz evidence delovnega časa Mestne občine Maribor je jasno razvidno, da sta bila oba v tem času v službi), ko bi morala opravljati delo skladno s svojo pogodbo o zaposlitvi, očitno »urejala« zasebno zadevo vplivnega občana, pri čemer sta pri ravnanju izrabila svojo funkcijo, zaposlitev na MOM ter vpliv, ki sta ga glede na svojo funkcijo v MOM v tej zvezi nedvomno imela.

Iz medijskih objav je namreč razvidno, da je bil redar, ki je napisal kazen Aleksandru Saši Arsenoviču, poklican nazaj na občino, pred katero staga med svojim delovnim časom pričakala tudi omenjena Mateja Cekič in Ivan Kobal. Gre za pomočnico direktorja MOM in vodjo redarske službe, ki je nadrejen redarju in tako s pozicije moči in vpliva ni nobeno vprašanje v kakšni situaciji se je znašel omenjeni redar. Gre za njegove nadrejene, ki sopoizvedovali in zahtevali dodatna pojasnila o vzrokih za izrek globe lastniku motornega kolesa. Nikakor ne smemo pozabiti, da Mateja Cekič in Ivan Kobal v tej zvezi nista imeli nobene zakonskepravice poizvedovati ali zahtevati kakršnihkoli pojasnil s strani redarja, saj ni šlo za službeno zadevo. Dodatno pa je bilo v časnikih tudi zapisano, da je Mateja Cekič celo izjavila, »da bo sama napisala ugovor na redarstvo, kjer naj bi tako zadevo uredili brez problema«. Ne smemo pozabiti, da je bil ob tem prisoten tudi Ivan Kobal, ki vodi omenjeno službo, kar daje dodatno težo temu ravnanju.

Glede na navedeno obstaja utemeljen sum, da sta omenjena storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja s tem, ko sta kot vplivna uslužbenca MOM med svojim delovnim časom izrabila svoj uradni položaj in urejala zasebno zadevo vplivnega občana tako, da sta zahtevala takojšnjo vrnitev mestnega redarja, ki je občanu izrekel globo, nazaj pred občino, kjer sta ga oba osebno pričakala, zahtevala pojasnila, nato pa celo poskušala s svojim nadrejenim ter vplivnim položajem in svojim nezakonitim ravnanjem vplivati »na ugodno rešitev« že izrečene globe za storjen prekršek.

Veljavni Kazenski zakonik namreč kot kaznivo dejanje opredeljuje dejanje, po katerem uradna oseba ali javni uslužbenec zato, da bi komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj uraden položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti. Da je šlo v tem primeru za zlorabo uradnega položaja javnega uslužbenca je jasno, prav tako je jasen tudi očiten naklep glede na opisano ravnanje, ter nenazadnje tudi poskus pridobitve protipravne premoženjske koristi (v višina izrečene globe), saj je lastnik motornega kolesa, ki mu je bila izrečena globa javno izjavil, da je bila izrečena globa utemeljena in da jo je že poravnal ter celo, da je omenjeni redar zavzeto opravil svoje delo.