Na mariborski občini naj bi se zavzeto ukvarjali z iskanjem možnosti, kako čim bolje urediti razmere na območju zahodnega dela Stražunskega gozda, kjer je bilo ugotovljeno onesnaženje površinskih voda.

V mestni upravi Mestne občine Maribor (MOM) se, kot so danes sporočili, zavzeto ukvarjajo z iskanjem možnosti, kako čim bolje urediti razmere na območju zahodnega dela Stražunskega gozda, kjer je bilo ugotovljeno onesnaženje površinskih voda.
Fizikalno-kemijske analize vzorcev vode iz Stražunskega potoka (kanala), bližnjih izvirov in mlak, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), so pokazale večjo onesnaženost v samem kanalu, manjšo pa tudi v površinskih vodah bližnjih izvirov in mlak.

Ker so v tem delu gozda tudi vrtovi, je zelo verjetno, da se voda iz izvirov in mlak uporablja za zalivanje vrtnin. Zato je MOM z ugotovitvami analize vode seznanila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), in ta je občini svetoval, da prebivalce in najemnike vrtov na območju Stražuna obvesti o izsledkih poročila NLZOH ter o tem, da voda iz Stražunskega potoka ni primerna za zalivanje in pitje (tudi za živali ne). Da voda ni primerna za zalivanje vrtnin, je ocenil tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor.

“V zahodnem delu Stražunskega gozda smo zato namestili obvestila o neustreznosti vode za te namene, neposredno pa bo najemnike vrtov na občinskih zemljiščih (petdeset jih je) seznanilo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči MOM (JPGSZ), ki z njimi sklepa najemne pogodbe. Pri obveščanju sodelujejo tudi mestne četrti na območju Stražuna,” pojasnijo na mariborski občini.

Glavni vir onesnaževanja Stražunskega potoka (kanal) je presežek odpadne vode, ki ob večjih padavinah prihaja iz razbremenilnikov (poddimenzioniranega in dotrajanega) kanalizacijskega sistema; ker je to mešan kanalizacijski sistem, se tja stekajo tudi meteorne vode s hitre ceste. Dodatno se površinske vode v Stražunu onesnažujejo zaradi neprimernega ravnanja najemnikov vrtov (na delih vrtov se kopičijo odpadki, nekateri najemniki so si celo postavili poljska stranišča).

“V tem trenutku je najbolj pomembno, da so predvsem obiskovalci Stražunskega gozda in vrtičkarji seznanjeni, da vode iz potoka (kanala), izvirov in mlak na celotnem območju Stražunskega gozda ne smejo uporabljati.”

Na Mestni občini Maribor so začeli oblikovati ukrepe, s katerimi bi problematiko v Stražunskem gozdu – ta ima status naravnega spomenika – celovito in trajno uredili.

Med drugim so na MOM pojasnili:
– najemnike vrtov bo najemodajalec, JPGSZ, opozoril, da morajo odstraniti stranišča (najemna pogodba prepoveduje postavljanje objektov na vrtovih);
– v kratkem se bomo na delovnem sestanku z Direkcijo RS za vode poskušali lotiti ureditve statusa vodotoka v Stražunu;
-dogovorjen je tudi sestanek z družbo Dars, d. d., o odvajanju meteornih vod s hitre ceste;
-naročili bomo projekt, s katerimi bomo določili možnosti sanacije kanalizacije v tem delu mesta;
-izvedli bomo natečaj s področja krajinske arhitekture za ureditev celotnega Stražuna;
-prihodnjo pomlad bomo organizirali akcijo čiščenja Stražunskega gozda.