Občinski svet ga je včeraj potrdil v prvem branju. Največji projekt prihodnjega leta je izgradnja kanalizacije v Zgornjem Dupleku.

V dvorani kulturnega doma v Zgornji Koreni je včeraj potekala 19. redna seja občinskega sveta Občine Duplek. Osrednji točki sta bili vezani na prvo branje občinskih proračunov za leti 2022 in 2023. Po predlogu so prihodki občine za prihodnje leto ocenjeni na 8.122.848,00 evrov, odhodki na 9.123.692,00 evrov,  med njimi je za 3.952.587,00 evrov investicijskih odhodkov.

Največji projekt prihodnjega leta je vezan na izgradnjo kanalizacije v Zgornjem Dupleku

Kot nam je povedal župan občine Duplek Mitja Horvat, bo osrednja investicija leta 2022 kohezijski projekt izgradnje kanalizacije v Zgornjem Dupleku v višini 2 milijona 83 tisoč evrov neto. “Ob tem bomo v Spodnjem Dupleku pri športni dvorani uredili nogometno igrišče z umetno travo, kar bo zaključeno v eni fazi v prihodnjem letu, projekt je ocenjen na 663 tisoč evrov, 100 tisočakov bo primaknila Fundacija za šport. Načrtujemo še pridobitev gradbenega dovoljenja in izbiro izvajalca za dozidavo vrtca v Spodnjem Dupleku, precej poudarka pa bo na investicijskem vzdrževanju cest, za kar namenjamo vsaj 100 tisoč evrov več sredstev kot v preteklih letih. Naslednji projekt je ureditev krožišč in kanalizacije v Zgornjem Dupleku, za kar bomo iz proračuna v letu 2022 namenili 300 tisoč evrov, celotna vrednost državno sofinancirane investicije pa znaša kar milijon 900 tisoč evrov. 30 tisočakov namenjamo za ureditev prehoda za pešce, za subvencioniranje malih čistilnih naprav pa imamo rezerviranih 75 tisoč evrov.”

V okviru projekta Naša Drava želimo v letu 2022 v sodelovanju z občino Starše pridobiti projektno dokumentacijo za postavitev vlečnice čez strugo reke Drave ter za nakup električnega komunalnega vozila za potrebe režijskega obrata.

Horvat ob tem omenja še nekaj projektov, s prijavo katerih so bili uspešni na razpisih: “V okviru projekta Drava natura 2000 znaša naš delež za izvedbo interpretativnega poligona pri dupleški gramoznici slabih 31 tisoč evrov, prijavljamo se na Las-ov projekt Učilnica v naravi – posodobitev nogometnega igrišča, zamenjava obstoječih reflektrjev z led reflektorji v vrednost 44 tisoč evrov. Na razpis prijavljamo nov projekt Zelena in digitalna prihodnost, v okviru katerega želimo v športni dvorani za namen organizacije in izvedbe sejmov kupiti led zaslone, stojala za zaslone in panoje za razstavljavce. V okviru projekta Naša Drava želimo v letu 2022 v sodelovanju z občino Starše pridobiti projektno dokumentacijo za postavitev vlečnice čez strugo reke Drave ter za nakup električnega komunalnega vozila za potrebe režijskega obrata. Na pokopališču v Dvorjanah bomo nadaljevali z drugo fazo izgradnje žarnega zidu v višini 76 tisoč evrov, druga faza obnove grajske zidanice je ocenjena na 45 tisoč evrov, 18 tisoč evrov namenjamo za sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila za PGD Korena.”

Eden večjih projektov leta 2023 bo sanacija šolske kuhinje in jedilnice v Osnovni šoli Korena

Višina proračunskih prihodkov za leto 2023 znaša 6.907.986 evrov, odhodkov 7.528.130 evrov, med njimi je za 2.673.386 investicijskih odhodkov. “V letu 2023 bodo nadaljevali s financiranjem nekaterih že prej omenjenih večletnih projektov. Eden izmed večjih, ki čaka na realizacijo v letu 2023, je sanacija šolske kuhinje in jedilnice v Osnovni šoli Korena ter ureditev manjkajočih požarnih stopnic in evakuacijskega stopnišča ob telovadnici ter požarnih javljalnikov po hodnikih (3. faza obnove). Predvidevamo tudi začetek zbiranja sredstev za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Dvorjane. Gre za prvo vozilo naših gasilcev GVC 1625, za katerega bomo v letu 2023 namenili 80 tisoč evrov, naslednje leto in v letu 2025 pa še 90 tisoč evrov. Za vrtec v Spodnjem Dupleku bomo leta 2023 namenili 624 tisoč evrov, s strani države je za projekt dozidave predvideno milijonsko sofinanciranje. Čaka pa nas tudi rekonstrukcija ceste skozi  Zimico, s čimer bomo začeli v letu 2023,” je še povedal župan Horvat.

Predvidevamo tudi začetek zbiranja sredstev za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Dvorjane. Gre za prvo vozilo naših gasilcev GVC 1625, za katerega bomo v letu 2023 namenili 80 tisoč evrov, naslednje leto in v letu 2025 pa še 90 tisoč evrov.

Oba proračunska dokumenta sta zdaj v javni obravnavi, njuno dokončno potrditev pričakujemo na naslednji redni seji občinskega sveta konec decembra.

Urnik pogrebov so prilagodili procesu dela režijskega obrata

Dupleški občinski svet je včeraj potrdil tudi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (odstranjevanje blata) za prihodnje obračunsko obdobje (1.11.2021-31.10.2022). Kot je znano, je podjetje Energetika Maribor d.o.o. izvedlo javni razpis za pridobitev izvajalca prevzema blata iz centralne čistilne naprave Maribor. Najugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno od obstoječe, je bilo podjetje Surovina d.o.o., ki je na razpisu ponudilo ceno ceno 134 evrov/t prevzetega blata. Ta cena pomeni, da se bo v Mestni občini Maribor in občinah, ki so priključene na centralno čistilno napravo, med njimi je tudi Duplek, znižala tudi cena za končnega odjemalca/občana, in sicer za 15,8% trenutne cene. Svetniki so tako potrdili ceno 0,3940 evrov/m3 porabljene pitne vode za obračunsko obdobje od 1.11.2021 do 31.10.2022.

Na seji so dupleški svetniki potrdili tudi letni program dela ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru pokopališke dejavnosti pa so urnik pogrebov prilagodili procesu dela režijskega obrata. Cena, vezana na pokopališko dejavnost, se je spremenila, nekoliko povišala, le v primeru svete maše med pogrebom. Občane namreč želijo vzpodbuditi k temu, da naprej izvedejo pogreb, sveto mašo pa opravijo kasneje.