Načelnik Upravne enote Lenart Jožef Kraner pravi, da v postopkih, ki so številčni in kjer nastajajo čakalne vrste, stranke naročajo, od srede pa bo za vse, razen za otroke, mlajše od 12 let, obvezen tudi PCT pogoj.

Zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19, preobremenjenosti in povečanega obsega dela, je bil dostop do storitev upravnih enot otežen. So pa bila z namenom urejanja e-identitete vzpostavljena začasna prijavna mesta, upravne enote pa tudi kadrovsko okrepljene, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za javno upravo. O tem, kako so v času epidemije organizirali delo na Upravni enoti Lenart smo govorili z njenim načelnikom Jožef Kranerjem, ki nam je odgovoril tudi na vprašanja, vezana na njihovo zdajšnje delo, dostopnost do storitev, odnos strank do zaposlenih in podobno.

Kako je čas epidemije vplival na delovanje upravne enote? Je bil v kakšnem trenutku dostop do storitev povsem onemogočen? Kako ste reševali tekoče zadeve?

Epidemija v lanskem letu na celoletno poslovanje upravne enote ni imela večjih negativnih posledic, kar se vidi iz statističnih podatkov o poslovanju upravne enote. V letu 2019 je bil pripad vseh upravnih zadev 8808, v letu 2020 pa 8509, torej 299 manj. Pripad drugih upravnih nalog, ki ne štejejo za upravne postopke, čeprav se pri poslovanju smiselno uporabljajo isti procesni predpisi, pa je bil v letu 2019 19.850 drugih upravnih nalog, v letu 2020 pa 20.892, kar je 1049 več drugih upravnih nalog. Kljub velikemu povečanju drugih upravnih nalog in hkratnemu le nekoliko zmanjšanem pripadu upravnih zadev v letu 2020, pa se je število nerešenih zadev ob koncu leta 2020 povečalo za 47 zadev. Nerešenih zadev ob koncu leta 2019 je bilo 165, ob koncu leta 2020 pa 212. Po posameznih zakonodajnih področjih dela (notranje zadeve, infrastruktura, okolje in prostor, kmetijstvo, delo in družina) ni v pripadu zadev med navedenimi leti bistvenih odstopanj, izstopa pa 258 manj zadev na vozniških in prometnih dovoljenjih, kjer so se na podlagi predpisov vlade ta potečena dovoljenja brez podaljševanja lahko uporabljala do določenega datuma. Nekoliko več nerešenih zadev pa je delno tudi posledica omejitev poslovanja zaradi covida.

Dostop strankam v celoti ni bil nikoli onemogočen, pač pa omejen na nujne zadeve, ki pa jih je bilo največ s področja notranjih zadev (osebni dokumenti, vozniška in prometna dovoljenja, delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje tujcev, matične zadeve, ..) manj pa z drugih delovnih področij.

Največja omejitev poslovanja upravne enote glede dostopnosti strank je bila v času od 24.12.2020 do 4.1.2021 na podlagi sklepa vlade o opravljanju samo nujnih nalog in še večja omejitev letos v času od 12.4.2021 do 18.4.2021, ko je sklep zahteval prisotnost največ 20% zaposlenih javnih uslužbencev. Dostop strankam v celoti ni bil nikoli onemogočen, pač pa omejen na nujne zadeve, ki pa jih je bilo največ s področja notranjih zadev (osebni dokumenti, vozniška in prometna dovoljenja, delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje tujcev, matične zadeve, ..) manj pa z drugih delovnih področij. Vedno pa smo bili strankam dostopni preko pošte, e-pošte, telefona.
Delo upravne enote ni nikoli v celoti zastalo, zadeve so se reševale, vsa previdnost pa se je usmerila v neposredne stike z strankami, upoštevaje vse priporočene varnostne ukrepe za zajezitev covida.

Verjetno se je v tem času povečalo število zadev, ki so jih vaši zaposleni s strankami reševali na daljavo, preko elektronske pošte? Je to praksa, ki jo še vedno ohranjate?

Največ upravnih postopkov je take narave, da zahteva fizično prisotnost več udeleženih strank v postopkih, prav tako pri številnih drugih upravnih nalogah. Le v tistih postopkih in pri tistih nalogah in pri izvajanju posameznih nalog med postopkom, kjer prisotnost strank ni potrebna (kot je bilo že pred corono) je ustaljen način poslovanja na daljavo. V konkretnih zadevah, ko stranka nenajavljena obišče upravno enoto, javni uslužbenec, ki postopek ali nalogo rešuje, presodi, ali se stranki dovoli vstop.

Kakšna je statistika obiskov upravne enote v času epidemije?

Obiski strank na upravni enoti zaradi corone so malo zmanjšani, in to zaradi že navedenega razloga o potrebi po prisotnosti strank.

Je v tem trenutku dostopnost do storitev Upravne enote Lenart še vedno omenjena? Na kak način stranke dostopajo do vas?

Dostop nikoli ni omejen za nujne zadeve, niti za nenaročene stranke v takšnih zadevah. V nenujnih zadevah obiske načeloma zavračamo, nujnost pa presoja javni uslužbenec, ki postopek vodi oziroma nalogo izvaja. V postopkih, ki so številčni in kjer nastajajo čakalne vrste, stranke naročamo (osebne izkaznice, potne listine, vozniška in prometna dovoljenja, dovoljenja za tujce, sms-Pass, digitalna potrdila). Čakalne dobe pa so različne, glede na razpoložljivost kadrov. Za sms-Pass in digitalno potrdilo je trenutna čakalna doba 1 dan, za ostale navedene storitve pa variira me 4-6 dnevi.

Kako je z najavo pred obiskom upravne enote?

Naročanje je možno v vseh oblikah, preko e-pošte, klasične pošte, telefona. Stranka mora navesti podatke o zadevi, nujnosti, kontaktne podatke.

Kakšen je postopek pri sprejemu strank v občinski avli?

Vse stranke sprejema varnostnik, ki zahteva spoštovanje varnostnih ukrepov in, kot že navedeno, preverja potrebnost obiska stranke v sodelovanju z zaposlenimi javnimi uslužbenci.

Kateri so trenutno veljavni ukrepi ob obisku upravne enote?

Tistim, za katere se na način, pojasnjen v predhodnih odgovorih, ugotovi nujnost obiska upravne enote, varnostnik pojasni potrebne varnostne ukrepe (maska, razkužitev rok, varnostna razdalja) in jih pospremi do preddverja prostorov, kamor smejo. Glede na velikost prostorov zadrževanja omejuje število prisotnih. Od srede naprej bo za vse naše uporabnike, razen za osebe, mlajše od 12 let, obvezen PCT pogoj.

Je v času omejitev prihajalo (še prihaja) do kakšnih neljubih situacij (neupoštevanja ukrepov s strani uporabnikov vaših storitev, žaljenja zaposlenih, …)?

Do nespoštovanja varnostnih ukrepov je že prihajalo, ker so stranke vztrajale na nenajavljenem obisku z navajanjem razlogov nujnosti, kot so nujnost same pojmovale. Zelo se je povečalo število žaljenja uradnikov.

Se je v času covida dostopnost do storitev upravne enote bistveno poslabšala?

Dostopnost strank do storitev upravne enote se ni bistveno poslabšala. Večina strank je sama omejila obiske le na nujne, ostale stvari skušajo rešiti na daljavo. Zaradi zmanjševanja vrst in večje dostopnosti smo celo povečali obseg uradnih ur, saj za stranke ob sredah na področju osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških in prometnih dovoljenj, tujcev, sms-Passa in digitalnih potrdil poslujemo vse do 18. ure.