Tukajšnje občine smo povprašali po večjih lanskoletnih projektih in osrednjih letošnjih. Zanimalo nas je tudi, katere investicije so morali zaradi covida zamakniti in katere so sofinancirane z državnimi in evropskimi sredstvi.

Občina Šentilj

Iz občinske uprave v Šentilju so sporočili, da so so letu 2020 uspeli realizirali vse načrtovane projekte, med katerimi je bila največja investicija dozidava in rekonstrukcija vrtca v Sladkem Vrhu.

Epidemija koronavirusa na realizacijo projektov ni vplivala, tako da so opravili vse, kar so načrtovali. Kot osrednji letošnji projekt v šentiljski občini izpostavljajo izgradnjo športne dvorane v Šentilju in rekonstrukcijo Maistrove ulice v Šentilju. Z omenjeno rekonstrukcijo (z gradbenimi deli) so že začeli. Predvideni rok gradnje je 9 mesecev od pričetka del. Z investicijo bodo na novo uredili celotno komunalno infrastrukturo ter cesto z novim pločnikom, kolesarsko potjo in parkirišči. Po celotni Maistrovi ulici bodo zasajena tudi nova drevesa.

Kot osrednji letošnji projekt v šentiljski občini izpostavljajo izgradnjo športne dvorane v Šentilju in rekonstrukcijo Maistrove ulice v Šentilju.

Kateri so lanski in letošnji projekti, financirani ali sofinancirani z državnimi in/ali evropskimi sredstvi? To so projekti: Animirano doživetje podeželja, Aktivno po občini, Ureditev središča v Sladkem Vrhu, Izgradnja športne dvorane v Šentilju, Rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju, Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Štrihovec in Rekonstrukcija tranzitnega cevovoda Košaki Počehova.

Občina Duplek

Lanskoletni večji projekti

V letu 2020 so v občini Duplek realizirali dva večja projekta, in sicer izgradnjo športne dvorane Duplek in izgradnja vrtca Žitečka vas. Oba projekta sta sofinancirana z državnimi sredstvi. Investicija v celoten projekt gradnje večnamenske dvorane je znašala dobre tri milijone evrov, od tega je bilo iz sofinancerskih virov zagotovljenih 1,37 mio EUR, razlika pa je bila zagotovljena iz lastnih sredstev. Vrtec v Žitečki vasi pa je pridobitev s katero so pridobili dobrih 1100 m2 bruto oziroma 850 m2 neto novih površin. Pogodbena vrednost izvedbe celotnega projekta je dober milijon dvesto tisoč evrov (1,264 mio EUR) in od tega so v letu 2019 prejeli 80.452 EUR sofinancerskih sredstev po 23. Členu ZFO (Zakon o financiranju občin) in v letu 2020 114.207 EUR sofinancerskih sredstev po 23. Členu ZFO.

Investicija v celoten projekt gradnje večnamenske dvorane je znašala dobre tri milijone evrov, od tega je bilo iz sofinancerskih virov zagotovljenih 1,37 mio EUR, razlika pa je bila zagotovljena iz lastnih sredstev. Vrtec v Žitečki vasi pa je pridobitev s katero so pridobili dobrih 1100 m2 bruto oziroma 850 m2 neto novih površin.

Kljub izredni situaciji zaradi epidemije covid-19 so dela potekala le z manjšimi odmiki od prvotnega načrta in, kot so sporočili, so bili projekti izvedeni.

Osrednji projekti letošnjega leta

Za leto 2021 je osrednji projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek in  celovita energetska obnova objektov v lasti lokalnih skupnosti.

Investicijska vrednost projekta razširitve obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja brez DDV znaša cca 2 mio EUR, od tega je predvidenih sofinancerskih sredstev (upravičenih stroškov)  85%, in sicer iz Kohezijskega sklada in iz Proračuna Republike Slovenije.

Za leto 2021 je osrednji projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek in  celovita energetska obnova objektov v lasti lokalnih skupnosti.

Občina Duplek bo prihodnje leto v celoti energetsko obnovila Osnovni šoli Duplek, Korena in podružnico v Žitečki vasi. Projekt je ocenjen na približno milijon evrov. Od tega bo občina zagotovila 4% iz proračuna, preostali denar pa naj bi zagotovil javno zasebni partner. Sredstva pa bodo poskušali pridobiti tudi s pomočjo državnega razpisa za sofinanciranje energetske obnove stavb. S celovito energetsko obnovo bo občina zagotovila čistejše in bolj varčne javne objekte.

Občina Lenart

V prejšnjem letu so v občini Lenart uspeli realizirati glavnino proračuna in zastavljenih projektov, določen del so v investicije uvrstili naknadno, realizirali pa so proračun v višini cca 7,5 mio evrov. “Gotovo smo vsi skupaj razočarani, da nismo prejeli sklepa o odobritvi pričetka investicije v centralno čistilno napravo, ki se je zamaknila v leto 2021. Z veseljem pa lahko rečemo, da smo z lastnimi proračunskimi sredstvi uredili čistilno napravo v Voličini, obnovili in uredili smo kar nekaj cest, od pomembnejših naj omenimo cesto Zavrh – Nadbišec, Lormanje, Prežihovo ulico, del Gregorčičeve ulice, novo povezovalno cesto v Novi poslovno industrijski coni, prav tako širitev komunalne opreme v novi poslovno industrijski coni, uredili smo kar nekaj makadamskih odsekov, obnovljena je fasada na »stari šoli« v Voličini, pričeli in v glavnem smo že izvedli investicijo v Lokalni namakalni istem V Selcih, ki znaša cca 400.000 EUR in še bi lahko naštevali.”

Gotovo smo vsi skupaj razočarani, da nismo prejeli sklepa o odobritvi pričetka investicije v centralno čistilno napravo, ki se je zamaknila v leto 2021.

V času zaprtja šol in ostalih občinskih objektov so v njih uredili in obnovili kar nekaj obnove potrebnih prostorov. Postorili so veliko manjših investicij, kot na primer klančino med Kraigherjevo cesto in ploščadjo pri trgovini Mercator v središču mesta, zamenjali precej LED svetil, v celoti so obnovili tudi določene daljše krake javne razsvetljave, položili primarni vod kanalizacije v Lormanju, uredili parkirišče s travnimi ploščami na ŠRC Polena in še marsikaj, prav tako so v lenarškem mestnem parku nameščena nova sodobna in varna otroška igrala.

Izpostavite projekt, ki ga morda zaradi epidemije niste uspeli izvesti

Gotovo je zaradi epidemije nekaj stvari, ki jih je bilo težje ali sploh nemogoče izvesti. Tako je bila na kasnejši rok prestavljena oddaja prijave za sofinanciranje kolesarskih povezav. Gotovo so odsotnosti in zastoji pri delu vplivali na odločanje o sofinanciranju čistilne naprave v Lenartu, prav tako tudi na občinski prostorski načrt ipd. Trudili smo se in nam je uspelo, kljub epidemiji, s tem povezanim dodatnim delom in stroški izvesti vse projekte, na katere smo sami imeli vpliv. Kljub okužbam, tudi pri izvajalcih, smo na koncu uspeli zaključiti glavnino projektov.

Kateri projekt bo osrednji v letošnjem letu? 

Seveda bo osrednji projekt izgradnja centralne čistilne naprave, kamor sodi tudi preureditev stare čistilne naprave in prečrpalnega voda na lokacijo nove. S tem bomo uredili čiščenje odpadnih voda za Lenart na enem mestu, na novi napravi, ki bo dolgoročno zagotavljala čiščenje odpadnih voda. Celotna investicija je vredna preko 4,8 mio brez DDV, od katerih bomo približno polovico, po načrtih, realizirali v letošnjem letu.

S tem bomo uredili čiščenje odpadnih voda za Lenart na enem mestu, na novi napravi, ki bo dolgoročno zagotavljala čiščenje odpadnih voda. Celotna investicija je vredna preko 4,8 mio brez DDV, od katerih bomo približno polovico, po načrtih, realizirali v letošnjem letu.

Ob tem nas čaka še kar nekaj izzivov tudi na drugih strateških projektih, tako da je leto 2021 zelo pomembno, se ga veselimo in hkrati upamo, da sedanje razmere ne bodo vzrok odmikom pomembnih odločitev institucij, ki pri takih investicijah sodelujejo.

Je lani in letos v vaši občini kateri projekt financiran ali sofinanciran z državnimi sredstvi in ali evropskimi sredstvi?

Seveda je bilo financiranih kar nekaj projektov, letos bo od njih največji centralna čistilna naprava Lenart, ob tem še šest manjših projektov iz t.i. leader sredstev, pa lokalni namakalni sistem in še kaj bi se našlo. Podobno je bilo tudi lani, pri čemer je bila glavnina sofinanciranih projektov manjše vrednosti. Trudimo se, da razpoložljiva sredstva počrpamo in z njimi, kolikor se le da, poskrbimo za ureditev dela infrastrukturnih potreb, ki so v občinah v tem okolju kar velike. Ceste, vodovod, kanalizacija, urejene javne površine, optično omrežje ipd. ljudem predstavljajo neko osnovo, na katerih se gradi razvoj in dobrobit tako posameznikov kot podjetij v lokalnem okolju. Verjamem, da bomo letos zastavljene cilje uspeli uresničiti in izpolniti, seveda pa si želimo še več posluha pri odločevalcih, kar se tiče potreb v vlaganje na področju infrastrukture, tako na lokalni kot na državni ravni.

Občina Sveta Ana

V lanskem letu so v občini Sveta Ana realizirali večino zastavljenih projektov. Zaradi epidemije so bile sicer nekatere delavnice in dogodki organizirani v manjših skupinah ali so potekali na drug način. Niso pa lani izvedli praznovanj in dogodkov, ki jih tradicionalno pripravljajo ob občinskem prazniku.

Kateri projekti bodo osrednji v letošnjem letu? 

V letu 2021 je eden pomembnejših projektov občine »Dozidava vrtca Sveta Ana«. Vrtec Sveta Ana je vzgojno izobraževalna institucija, ki deluje v okviru javnega zavoda OŠ Sveta Ana. Na obstoječi lokaciji ob osnovnošolskem objektu je bil zgrajen leta 2009 za potrebe štirih oddelkov v velikosti 482,55 m2. Skladno s demografskimi podatki in trendom vpisa v zadnjih letih je nastala potreba za šest oddelkov izvajanja varstva in vzgoje predšolskih otrok. Trenutno se koristijo prostori osnovne šole, kar pa potencira prostorsko stisko v šoli. Demografska slika kaže, da je tudi dolgoročno pričakovati vpis otrok za šest oddelkov, zato je bilo nujno izvesti vse potrebno za zagotovitev manjkajočih prostorov izvajanja varstva in vzgoje ter s tem razbremeniti šolski prostor.

Dozidava vrtca obsega gradnjo dveh učilnic, pripadajočih sanitarij in garderob ter komunikacijskega prostora v velikosti 160,54 m2. Velikost vrtca s prizidkom bo znašala neto 643,09 m2, kar omogoča normalno izvajanje predšolske vzgoje za šest oddelkov.

Občina Sveta Ana se je kot investitor za gradnjo prizidka odločila na vzhodni strani obstoječega objekta. Projektno investicijska dokumentacija z gradbenim dovoljenjem je bila pridobljena v letu 2017, v lanskem letu pa je bil izveden razpis za izbiro izvajalca del. Lipa z.o.o. Lenart, kot izbrani izvajalec del, je pričel z deli v mesecu juliju, v šolskem letu 2021/2022 pa bodo novi prostori vrtca že na voljo.
Dozidava vrtca obsega gradnjo dveh učilnic, pripadajočih sanitarij in garderob ter komunikacijskega prostora v velikosti 160,54 m2. Velikost vrtca s prizidkom bo znašala neto 643,09 m2, kar omogoča normalno izvajanje predšolske vzgoje za šest oddelkov.

Predračunska vrednost investicije znaša cca 412.000,00 EUR. Občina se je lani prijavila na razpis ministrstva, ki pa je bil zaradi corona krize razveljavljen. V kolikor bo letos razpis ponovljen, bo mogoče sofinanciranje investicije, v nasprotnem primeru bo investicija v celoti pokrita iz proračuna občine.

Osrednji projekt, s katerim se bo Občina Sveta Ana ukvarjala v letu 2021, so Kolesarke povezave na območju ORP Slovenske gorice, v katerem sodelujejo naslednje občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj ter pridružene občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (ORP Spodnje Podravje, Podravska regija), Sveti Jurij ob Ščavnici (ORP Prlekija, Pomurska regija) – samo v 2. fazi operacije in Trnovska vas (ORP Spodnje Podravje, Podravska regija) ter Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o., kot nosilec operacije.

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet, in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na omenjenem območju.

Trenutno potekajo aktivnosti, ki so potrebne za neposredno prijavo za evropska sredstva iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 4. 4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Pripravlja se investicijska in projektna dokumentacija, potekajo usklajevanja med občinami, z ministrstvi in drugimi pristojnimi organi.

V 1. fazi se bosta izvajali trasa 9 (od meje z občino Lenart, preko centra Svete Ane z navezavo na obstoječo kolesarsko stezo in od Ajleca proti mlinu Rožman) ter Trasa 11 (Dražen Vrh–Trate), v dolžini cca. 10 km. Trasa 10 (Močnik – Črnci) se bo izvajala v 2. fazi.

Občine se aktivno ukvarjamo s pridobivanjem zemljišč po posameznih trasah in ostale dokumentacije, ki je potrebna pri prijavi za evropska sredstva. Zaradi obsežnosti operacije, je le ta razdeljena na dve fazi. V skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelala družba IPG, Igor Pivec s.p. iz Gornje Radgone, po območju Občine Sveta Ana potekajo trase 9,10 in 11. V 1. fazi se bosta izvajali trasa 9 (od meje z občino Lenart, preko centra Svete Ane z navezavo na obstoječo kolesarsko stezo in od Ajleca proti mlinu Rožman) ter Trasa 11 (Dražen Vrh–Trate), v dolžini cca. 10 km. Trasa 10 (Močnik – Črnci) se bo izvajala v 2. fazi.
Višina celotne investicije znaša 15.544.584,05 EUR z DDV, od tega 1. faza 12.650.034,41 EUR, upravičeni stroški znašajo 10.246.741,04 EUR. Vir DRR (dogovor za razvoj regij) znaša 9.952.437,05 EUR, vir občin znaša 2.697.597,36 EUR. Za 2. fazo znašajo stroški 2.894.549,64 EUR (vir občine). Vrednost investicije na območju Občine Sveta Ana, ki se bo izvajala v 1. fazi, znaša 1,242.228 EUR, od česar je pričakovan vir iz Evrope – Dogovor za razvoj regij, v višini 976.842 EUR, delež občine pa znaša 265.386 EUR. Vrednost 2. faze je ocenjena na 889.466 EUR. Aktivnosti 1. faze so se pričele izvajati v letu 2020, zaključek se predvideva v letu 2023. 2. faza sledi od leta 2023 dalje.

Je lani in letos kakšen od projektpv financiran ali sofinanciran z državnimi sredstvi in ali evropskimi sredstvi?

V letu 2020 smo zaključili 3 projekte, ki so bili sofinancirani s strani EU:
1. Anin pretl, ki smo ga izvedli skupaj z dvema partnerjema v projektu: Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Ana in Gostilno Eder. Vrednost projekta je bila 18.397,57 EUR, sofinanciranje s strani EU v vrednosti 10.988,87 EUR. Projekt se je izvajal v obdobju od 2018 do 2020. V okviru projekta smo razvili nov turistični produkt: priprava tradicionalnih jedi na enem mestu – v obliki delavnic, nabavila se je peč za peko gibanic, pomivalni stroj, Anini pretli, na katerih se postrežejo gibanice, in dve premični stojnici, ki stojita na trgu v centru Svete Ane in služita za ponudbo lokalnih dobrot ob dogodkih, ki se odvijajo v kraju.

2. Vino, prijazno do okolja smo izvedli v partnerstvu z Društvom vinogradnikov Sveta Ana in RASG d.o.o.. Vrednost projekta je znašala 55.754,55 EUR, sofinanciranje s strani EU v vrednosti 36. 152,50 EUR. V okviru projekta se je uredil vinsko razstavni prostor ob že obstoječi vinoteki v kletnih prostorih občinske stavbe, izdelala se je brošura o različnih načinih pridelave grozdja, katere izvlečki so predstavljeni na panojih, ki so izobešeni v vinsko razstavnem prostoru. Nabavila pa se je tudi vinska vitrina, v kateri se shranjujejo vzorci vin anovskih vinogradnikov.

3. Park generacij Sveta Ana – 1. faza, partner v projektu: Društvo upokojencev Sveta Ana, vrednost projekta 93.060,20 EUR, sofinanciranje s strani EU v vrednosti 39.942,20 EUR. Ureditev medgeneracijskega parka je zajemala izgradnjo lesene nadstrešnice z vsemi spremljajočimi deli, nabavo športno igralnih naprav (fitnes naprave) in zunanjo ureditev parka. V okviru projekta smo izvedli tudi dvojne medgeneracijske športne igre in delavnice o pomenu vadbe v zrelejših letih in o pomenu vadbe nasploh ter o pravilni in varni uporabi fitnes naprav za različne ciljne skupine.

V letu 2021 načrtujemo izvedbo Miniaturne vasice v Parku generacij Sveta Ana. Vrednost projekta znaša 86.274,62 EUR, predviden sofinancerski delež s strani EU 39.999,19 EUR. Partnerji v projektu: Ekološka kmetija pri Fridi in Mladinska kulturna zadruga Sveta Ana.
Z izvedbo operacije nadaljujemo s faznim urejanjem prostora pod Osnovno šolo Sveta Ana. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport ter spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne in tudi ranljive skupine. Lesena vasica – miniaturna vas prezentira značilnosti podeželskega okolja. Predstavljene bodo značilne vaške stavbe in stavbe s promocijo lokalne turistične ponudbe (cerkev, gasilski dom, kovačija, ohranjena stavbna dediščina, kmetija, zelišča…).
Glavne aktivnosti:
• Postavitev miniaturne vasice
• Izvedba treh delavnic (ekološka učna delavnica za otroke, »Prite k nam na taverh«, »Anina paletka«)
• Izdelava promocijske zloženke
• Nakup lesenih statev za prikazovanje starega kmečkega običaja pri izvedbi delavnic.

Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport ter spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne in tudi ranljive skupine. Lesena vasica – miniaturna vas prezentira značilnosti podeželskega okolja.

Gre za aktivnosti za trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti, nove vsebine za učenje, nove metode učenja, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, medgeneracijsko druženje, itd..

Z investicijo Doživljajsko učna pot: S štrkom Jožkom na pustolovščino se nameravamo prijaviti na Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric, in sicer za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Rok za prijavo je februar 2021. Občina Sveta Ana skuša, skupaj s partnerji v projektu, razviti osnovna sredstva oz. infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim obiskovalcem kraja ter nove vsebine in metode učenja (razgibano učenje) za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in aktivnosti v vrtcu. Z ureditvijo učno doživljajske poti spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog vseh starostnih skupin občanov in obiskovalcev od drugod.  Ocenjena vrednost projekta znaša: 98.979,21 EUR, od tega načrtujemo financiranje s strani EU v vrednosti 40.000 EUR. Načrtovana izvedba je v letih 2021 do 2023.

Občina Sveta Ana skuša, skupaj s partnerji v projektu, razviti osnovna sredstva oz. infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim obiskovalcem kraja ter nove vsebine in metode učenja (razgibano učenje) za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in aktivnosti v vrtcu.

Glavne aktivnosti:
• Vzpostavitev krožne doživljajsko učne poti v dolžini 3000 metrov,
• Postavitev kažipotov (označitev poti),
• Ureditev JP 704-381 Kremberk – Zgornja Ščavnica – Zver (deloma v asfaltni, deloma v makadamski obliki),
• Vzpostavitev treh postajališč na poti z bogato vsebino za spoznavanje narave, spodbujanja naravnih oblik gibanja (hoja, plezanje, skakanje, tek…) in orientacijo v naravi s spoznavanjem življenjskega okolja in reliefnih oblik Slovenskih goric,
• Razvoj vsebin (5 razlagalnih tabel) z maskoto poti: štrkom Jožkom,
• Otvoritveno – promocijski dogodek s promocijo zdravega načina življenja.

V preteklem letu smo v okviru sredstev dobljenih po 23. členu ZFO-1 izvedli modernizacijo občinskih javnih poti. Prvotno je projekt zajemal obnovo štirih sklopov javnih poti in sicer:
– sklop 1: JP 704 281 Žice – Sp. Ročica
– sklop 2: JP 704 371 Ledinek – Kraner
– sklop 3: JP 704 651 Dražen Vrh – Holer – Rožengrunt
– sklop 4: JP 704 631 Lokavec – Rožengrunt¬¬ 1. Skupaj v izmeri 2.038,90 m.
Pogodba v vrednosti 235.877,69 € je bila podpisana z družbo Strabag d.o.o. iz Ljubljane. Zaradi ugodnih razmer in cen na tržišču smo objavili še javno naročilo za modernizacijo dodatne občinske javne poti JP 704 491 Dražen Vrh – Holer v dolžini 904 m, ki prvotno ni bila predmet Načrta razvojih programov – NRP občine. Izvajalec del je bila družba Komunala Slovenske gorice d.o.o. iz Lenart. Pogodbena vrednost del je bila 102.664,53 €.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Katere večje projekte ste realizirali v prejšnjem letu?

V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah največ vlagali v cestno infrastrukturo (obnova občinskih cest, ureditev prometne varnosti (skupaj z DRI) v centru Jurovskega Dola, več investicij v vrednosti od 20. – 50.000 EUR na področju komunalne opremljenosti naselij). Veliko truda in napora smo vložili tudi v uvodne aktivnosti za projekt Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice.

Izpostavite projekt, ki ga morda zaradi epidemije niste uspeli izvesti

Več manjših projektov (večjega ni bilo, ki bi odpadel).

Kateri projekt bo osrednji v letošnjem letu?

Največ bomo še naprej vlagali  v cestno infrastrukturo (obnova občinskih cest in ureditev infrastrukture stanovanjskih sosesk).

Je lani in letos v vaši občini kateri projekt financiran ali sofinanciran z državnimi sredstvi ali evropskimi sredstvi?

V letu 2020 sta bila sofinancirana z državnimi sredstvi projekta Ureditev prometne varnosti v Jurovskem Dolu in Rekonstrukcija občinskih cest IV. faza, ki se nadaljujeta tudi v leto 2021.

Prav tako sta v letu 2021 predvidena dva projekta, ki naj bi bila sofinancirana z evropskimi sredstvi, in sicer Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice ter Turistično prireditveni prostor v Jurovskem Dolu.

Prav tako sta v letu 2021 predvidena dva projekta, ki naj bi bila sofinancirana z evropskimi sredstvi, in sicer Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice ter Turistično prireditveni prostor v Jurovskem Dolu.

Občina Cerkvenjak

Katere večje projekte ste realizirati v prejšnjemu letu? 

Zaradi epidemije v občini Cerkvenjak v lanskem letu niso uspeli v celoti izvesti izgradnje pločnika ob regionalni cesti R3 734.

Kot osrednje projekte leta 2021 v Cerkvenjaku izpostavljajo: Energetsko sanacijo Osnovne šole Cerkvenjak, modernizacije občinskih cest in projekt Kolesarske povezave SG. 

Kot osrednje projekte leta 2021 v Cerkvenjaku izpostavljajo: Energetsko sanacijo Osnovne šole Cerkvenjak, modernizacije občinskih cest in projekt Kolesarske povezave SG. Projekta: Energetska sanacija OŠ Cerkvenjak in Kolesarske povezave SG sta sofinancirana z evropskimi sredstvi.

Občina Rače – Fram

Realizirani občinski projekti in investicije v letu 2020 v občini Rače – Fram

Vrtec Rače: V preteklem letu smo v pomladnih mesecih uspešno zaključili dvoletni projekt »Dograditev in rekonstrukcije vrtca Rače«. Investicija, ki je obsegala izgradnjo treh novih oddelkov, zunanjih sanitarij s skladiščem in igral ter rekonstrukcijo in dozidavo obstoječe kuhinje, je bila zaključena tik pred razglasitvijo pandemije, v uporabo pa so bili prostori predani konec pomladi. Vrednost celotne investicije s pripravljalnimi deli, gradbeno obrtniškimi deli z inštalacijami, strokovnim nadzorom, opremo igralnic in kuhinje je znesla slab milijon evrov. Nove pridobitve so v šolskem letu povečale kapacitete vrtca na 11 oddelkov ter omogočile varstvo in kvalitetnejšo oskrbo 199 otrokom.

Osnovna šola Fram – objekt Turner: Objekt Turner, ki je bil zgrajen v letu 2018 ter predan v uporabno vzgojno izobraževalnem zavodu osnovne šole Fram, je v letu 2020 postal bogatejši še za dodatnih, novih 118 m2 površin, namenjenih izobraževalnim vsebinam. Investicija je narekovala dela, s katerimi smo prazno, neizkoriščeno podstrešje, ki se v fazi gradnje objekta zaradi požarno varnostnih zahtev ni finaliziralo, nadgradili ter tako spremenili v svetlo in bogato opremljeno multifunkcijsko učilnico za namene likovnega in glasbenega pouka.

Objekt Turner, ki je bil zgrajen v letu 2018 ter predan v uporabno vzgojno izobraževalnem zavodu osnovne šole Fram, je v letu 2020 postal bogatejši še za dodatnih, novih 118 m2 površin, namenjenih izobraževalnim vsebinam.

V mansardnem delu objekta je bilo zaradi normativnih zahtev potrebno urediti tudi dodatne sanitarije in kabinet za učitelje. Na južni strani smo objekt opremili z novimi požarnimi stopnicami in s tem zagotovili požarno varnost. Projekt je bil investiran z občinskimi sredstvi.

Ureditev mešane površine za pešce in kolesarje ob državni cesti R2 (semaforizirano križišče Fram – Radizel): V letu 2020 smo z lastni sredstvi uredili mešano površino za pešce in kolesarje v dolžini 1023 metrov, ki poteka ob državni cesti R II. Investicija je znašala 498.207,91 EUR z DDV.

Ureditev pločnikov s kolesarsko stezo ob državni cesti R2 v Morju (Mlinska do Prisojne ulice v Morju): Prav tako smo v preteklem letu uredili mešano površino za pešce in kolesarje v dolžini 950 metrov, ki poteka ob državni cesti R II, in sicer od Mlinske ulice v Framu do Prisojne ulice v naselju Morje. Projekt je bil v večjem deležu investiran s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Skupna investicija je znaša 457.933,68 EUR z DDV, od tega je občina Rače sofinancira cca 64.000 EUR.

Zamenjava komunalnih vodov s sanacijo cestišča v delu naselja Ješenca: Na odseku Fišer – železniški podhod smo v dolžini cca 650 metrov obnovili komunalne vode (vodovod, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava ) s sanacijo vozišča. Skupni znesek investicije je znašal 136.215,68 EUR z DDV. Investicija je bila izvedena z lastnimi sredstvi.

Zaradi epidemije in posledično dolgotrajnejšega pridobivanja potrebnih mnenj in soglasij, se nam je zgolj zaustavila izdelava posameznih projektnih nalog in posamezna projektna dokumentacija vezana na investicije za leto 2021. Slednja ni bila izvedena v celoti.

Obnova manjših odsekov občinskih cest: V letu 2020 smo obnovili 5 odsekov občinskih cest v skupni dolžini 2.395 metrov. Vrednost del je znašala 314.585,32 EUR z DDV. Obnova se je izvedla z občinskimi sredstvi.

Ob tem v občinski upravi v Račah dodajajo, da so vse načrtovane projekte v lanskem letu realizirali. “Zaradi epidemije in posledično dolgotrajnejšega pridobivanja potrebnih mnenj in soglasij, se nam je zgolj zaustavila izdelava posameznih projektnih nalog in posamezna projektna dokumentacija vezana na investicije za leto 2021. Slednja ni bila izvedena v celoti.”

Osrednji projekti v letu 2021

Čistilna naprava Rače: Eden izmed večjih in najpomembnejših projektov v občini Rače Fram je zagotovo pričetek del nove čistilne naprave v Račah. Po uspešnem zaključku vseh treh delov javnega naročila »Odvajanje in čiščenje v Porečju Dravinje – Občine Rače – Fram« in podpisi pogodb z izbranimi izvajalci v letu 2020, smo že začeli z izvedbenimi deli na terenu.

Eden izmed večjih in najpomembnejših projektov v občini Rače Fram je zagotovo pričetek del nove čistilne naprave v Račah.

Investicija v višini 3.034.340,93 EUR z DDV bo sofinancirana s strani EU (1.360.930,35 EUR), s sredstvi Republike Slovenije (340.232,59 EUR z DDV) in sredstvi Občine Rače Fram (1.333.177,99 EUR z DDV). Izvajalec gradbeno obrtniško instalacijskih del, podjetje HIDROINŽENIRNIG d.o.o., bo dela končal predvidoma v letu 2022, nakar sledi še poizkusno obratovanje in zaključek investicije v letu 2023.

Knjižnica Rače: V letošnjem letu še načrtujemo pričetek rekonstrukcije in spremembe namembnosti dela obstoječih prostorov v gradu Rače v prostore knjižnice. Slabih 170 m2 pritličnih površin v gradu Rače bo dobilo novo podobo in namembnost, vsekakor bo pa knjižnica za kraj dodana vrednost.

Zbirni center Rače: V letu 2021 bomo tudi pristopili k izvedbi javnega naročila za izvedbo nadgradnje zbirnega centra v Račah. Odlaganje kosovnih odpadkov je na obstoječem zbirnem centru zelo oteženo zaradi visokih zabojnikov. Cilj nadgradnje zbirnega centra je ureditev nadstrešnice z dvignjenim platojem za lažje odlaganje kosovnih odpadkov.

Občina Kungota

V občini Kungota so v lanskem letu uspeli uresničiti naslednje večje projekte:

Vaški trg s tržnico Plintovec, vrednost investicije 212.000 €,
Kolopark Zg. Kungota, vrednost investicije 80.000 €,
Asfaltiranje in protiprašna zaščita občinskih cest, vrednost investicije 1.200.000 €,
Obnova ceste in vodovoda Svečina center, vrednost investicije 500.000 €.

Zaradi epidemije COVID-19 niso realizirali projekta: Sanacija ceste in plazu Svečina – Ciringa, skupna ocenjena vrednost investicije je 580.000 €.  Projekt naj bi bil v veliki meri financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS, ki pa zaradi epidemije projekta ni podprlo.

Večji načrtovani projekt v letu 2021

Perlahova učilnica na prostem Plintovec: V sodelovanju z osnovno šolo bomo v neposredni bližini športnih igrišč uredili učilnico na prostem. Učilnica v naravi ponuja umirjenost in čas, da šolarji odkrivajo stvari v lastnem tempu. Poleg tega jih svež zrak in igranje z vsem, kar narava lahko nudi, napolni z dodatno energijo. Lahko jih spodbuja pri raziskovanju, tveganju, igranju, učenju in boljši komunikaciji. Določen del učnega procesa bodo lahko šolarji spremljali v zanimivem, pestrem in predvsem zelo avtohtonem učnem okolju. Uredili bomo klopi, na katerih bodo lahko otroci spremljali pouk in naravno zasaditev avtohtonih rastlin in dreves, za katere bodo skrbeli skozi učni proces. S projektom se bomo prijavili na 3. javni poziv za izbor operacij iz sklada ESRR za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

Most Gradiška 2: V letu 2021 načrtujemo gradnjo novega mostu za naselje Gradiška 2. V ta namen imamo v proračunu predvidenih 150.000 EUR v letu 2021 in 250.000 EUR v letu 2022. Novi most bo stacioniran zraven obstoječega mostu in bo omogočal dvosmerni promet s hodnikom za pešce.

Most Hlebič: Most Hlebič je dotrajan in postaja nevaren za uporabo. Gre za most preko Radečkega potoka v Juriju ob Pesnici. V letu 2021 nameravamo izvesti rekonstrukcijo tega mostu, ki je ocenjena na 55.000 EUR (skupaj s potrebno projektno dokumentacijo).

Kolesarska pot Kungota-Maribor: S projektom celovito pristopamo k urejanju kolesarske infrastrukture po območju občin Kungota in  Pesnica z navezavo na Mestno občino Maribor v dolžini 5,7 km (dvosmerna kolesarska pot od Zg. Kungote do Dolnje Počehove).

Kolesarska pot Kungota-Maribor: S projektom celovito pristopamo k urejanju kolesarske infrastrukture po območju občin Kungota in  Pesnica z navezavo na Mestno občino Maribor v dolžini 5,7 km (dvosmerna kolesarska pot od Zg. Kungote do Dolnje Počehove). Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v MO Maribor oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa in nazaj. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo, električno kolo in javni potniški promet ter se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. S projektom smo se skupaj z občino Pesnica prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo RS (MZI). Gre za projekt, kjer imamo možnost pridobiti evropska in državna sredstva (v kolikor bomo uspeli z vlogo na razpisu MZI). Vrednost investicije je ocenjena na 1.859.283 EUR, od tega zneska bo Občina Kungota prispevala 301.906 EUR, ostalo (1.557.377 EUR) pa načrtujemo, da bi pridobili iz evropskih sredstev in državnega proračuna. V letu 2021 načrtujemo 584.126 EUR odhodka (od tega 519.126 EUR EU in državnih sredstev). Investicijo želimo izvesti v letih 2021-2023 skupaj z rekonstrukcijo regionalne ceste R2-436/1328 Počehova-Zg. Kungota, od km 0+050 do km 5+742.

Sanacija ceste in plazu Ciringa -2. faza: V letu 2021 načrtujemo sanacijo še drugega dela ceste in plazu Svečina-Ciringa, naročili smo projektno dokumentacijo in oddali vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) za sofinanciranje investicije »Sanacija ceste in plazu Ciringa 2. faza«. Od skupne ocenjene vrednosti investicije, 580.000 EUR, načrtujemo 440.000 EUR sofinancerskih sredstev s strani MOP-a, ostali znesek bo sofinancirala Občina Kungota iz proračunskih sredstev. Izvedbo investicije načrtujemo v letu 2021, v kolikor bomo pridobili sofinancerski delež iz strani MOP.

V letu 2021 bomo pričeli z novogradnjo mostu Fifolt v skupni vrednosti 440.000 EUR, ki bo dovolj širok za varno odvijanje dvosmernega prometa na tem območju.

Most Fifolt: V letu 2021 bomo pričeli z novogradnjo mostu Fifolt v skupni vrednosti 440.000 EUR, ki bo dovolj širok za varno odvijanje dvosmernega prometa na tem območju. Urejen bo tudi hodnik za pešce (pločnik). Financiranje mostu je načrtovano v obdobju 2021-2023, v letu 2021 bomo pridobili vsa potrebna zemljišča za gradnjo, porušili objekte v bližini mostu (garaža, starejša hiša), v drugi polovici leta 2022 in v začetku leta 2023 pa nameravamo zgraditi nov most. Načrtovani odhodek v letu 2021 je 85.000 EUR, v naslednjih dveh leti pa še 340.000 EUR.

Asfaltiranje in protiprašna zaščita cest 2021: V letu 2021 v občini Kungota ponovno načrtujemo sanacijo najbolj problematičnih odsekov cest v dolžini cca 9 kilometrov in vrednosti cca 799.000 EUR. Cestne odseke v dolžini cca. 8 km bomo reševali z novo vgraditvijo cestne podlage, ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem. Na določenih cestnih odsekih, in sicer v dolžini cca 1 km, se bo investicija uredila z bitumensko zaščito. Ceste, ki se bodo trajno reševale in sanirale, so pri obilnem deževju in v času elementarnih nesreč najbolj poškodovane in terjajo največ stroškov, povezanih s popravili in vzpostavitvijo v prvotno stanje.

Obnova ceste in trga Svečina center – 2. faza: V letu 2021 bomo nadaljevali z investicijo v samem centru naselja Svečina. V sklopu obnove trga Svečina bomo uredili še center vasi s tlakovci, ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo, cesto, obnovljenim mostom, urbano opremo, hortikulturo in parkiriščem za vaškim domom. Za te namene načrtujemo 300.000 EUR.

Rekonstrukcija cevovoda Košaki-Počehova: Predlagani projekt obravnava zamenjavo cevi tranzitnega vodovodnega cevovoda na odseku Košaki – Počehova. Obstoječi vodovodni cevovod je bil izveden pred leti in ne zagotavlja več potrebne količine pitne vode. Gre za evropski projekt desetih občin, od Mestne občine Maribor do Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Skupna vrednost projekta po tekočih cenah je 2.350.000 EUR. Vrednost investicije za občino Kungota je 272.489 EUR, lastni sofinancerski delež občine je 39.814 EUR, ostalo sofinancirata EU in RS. Gre za zamenjavo cevovoda v dolžini 2.500 metrov na trasi Košaki –Počehova (v območju hitre ceste in železniške proge Maribor – Šentilj) ter v odseku Šentiljske ceste.

V letu 2020 smo pričeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za novi Medgeneracijsko športni center Sp. Kungota. Slednji bo center dogajanja v Sp. Kungoti kot območju, kjer se v naši občini najbolj povečuje število prebivalcev.

Medgeneracijsko športni center Sp. Kungota: V letu 2020 smo pričeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za novi Medgeneracijsko športni center Sp. Kungota. Slednji bo center dogajanja v Sp. Kungoti kot območju, kjer se v naši občini najbolj povečuje število prebivalcev. Zaradi dotrajanosti in zakonske neustreznosti obstoječih objektov in športne infrastrukture, se predvideva novogradnja večnamenskega objekta, ki bo služil lokalnim društvom in prebivalcem – kot kulturno in športno središče na tem območju. Potrebna je preureditev športnih površin (ograja, tribune in druge opreme). V okolici večnamenskega objekta v 2. fazi načrtujemo še ureditev zelenih parkovnih površin za oddih, otroško igrišče in manjše igrišče v smislu motorik parka. Investicija, ki je ocenjena na 1,5 mio EUR, bo realizirana v letih 2021 in 2022. V ta namen imamo rezerviranih 422.000 EUR v letu 2021 in 1.050.000 EUR v letu 2022. Z investicijo se bomo prijavili na razpis, povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s 23. členom ZFO-1, kjer načrtujemo nepovratno sofinanciranje v znesku 203.831 EUR v letu 2021 in 251.828 EUR v letu 2022, kar pomeni, da bo investicija sofinancirana s strani MGRT v znesku 455.656 EUR.

Lanskoletni projekti, financirani ali sofinancirani z državnimi sredstvi in/ali evropskimi sredstvi

Z evropskimi sredstvi sta bila sofinancirana Vaški trg Plintovec in Kolopark Zg. Kungota, z državnimi sredstvi pa je bil sofinanciran projekt Obnova ceste in vodovoda Svečina center.

Občina Benedikt

Katere večje projekte ste realizirati v prejšnjemu letu?

V letu 2020 smo v občini Benedikt uspeli zgraditi kanalizacijo Sv. Trije Kralji II. faza v vrednosti 65.000 eur, energetsko sanacijo dela ostrešja OŠ Benedikt v vrednosti dobrih 60.000 eur, rekonstrukcijo štirih odsekov cest v vrednosti nekaj nad 50.000 eur, vzpostavitev Večgeneracijskega centra v Benediktu v vrednosti dobrih 35.000 eur in nakup poslovnih prostor v vrednosti 142.000 eur.

Izpostavite projekt, ki ga morda zaradi epidemije niste uspeli izvesti

V lanskem letu zaradi COVID-19 nismo uspeli izpeljati evropskega projekta B-LIVE, kjer je naša občina vodilni partner, poleg nje pa sodeluje še 10 partnerjev iz 6-ih držav.

Kateri projekt bo osrednji v letošnjem letu? 

V letošnjem letu izstopa projekt sanacija plazu v Spodnji Ročici, ki je ocenjen na okrog 300.000 eur. Gre za plaz, ki je v zadnjem obdobju povzročal velike težave v prometu na tej cesti, hkrati pa je že pričel ogrožati stanovanjske hiše, ki stojijo nad tem plazom.

V letošnjem letu izstopa projekt Sanacija plazu v Spodnji Ročici, ki je ocenjen na okrog 300.000 eur.

Je lani in letos v vaši občini kateri projekt financiran ali sofinanciran z državnimi sredstvi in ali evropskimi sredstvi?

Prek LAS-a je bil sofinanciran projekt Vzpostavitev Večgeneracijskega centra Benedikt v letu 2020, v letu 2021 pa načrtujemo izvedbo naslednjih projektov: Izgradnja plezalne stene v športni dvorani, Obnova mežnarije Sveti Trije Kralji in Motorični kotiček, ki bodo prav tako sofinancirani prek LAS-a. Za sanacijo plazu Sp. Ročica  pa smo pridobili sofinanciranje s strani MOP v neto vrednosti investicije.