Občinski svet v Cerkvenjaku je na seji opravil več imenovanj in opravil daljšo razpravo o predlagani novi ceni vode.

Občinski svet v Cerkvenjaku se je v sredo sestal na 3. redni seji. Svetniki so naprej opravili več imenovanj v stalna delovna telesa in odbore občinskega sveta ter še nekatera druga imenovanja. V Odbor za negospodarske javne službe so bili imenovani: Attila Ftičar (predsednik), Peter Veberič in Tatjana Kosi. Člani Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so postali: Peter Veberič (predsednik), Primož Čuček in Rosvita Druzovič Mihorič. V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so imenovali: Srečka Furšta (predsednik), Irena Kozar in Brigito Kocuvan. Člani Komisije za nagrade in priznanja Občine Cerkvenjak so: Simona Firbas (predsednica), Peter Veberič, Danijel Kuri, Franc Zorko in Jože Kokol. V Komisijo za turizem so bili imenovani: Denis Ploj (predsednik), Martina Breznik Krajnc, Bojan Firbas, Danijel Zorko in Matej Braček s.p. Predstavnika Občine Cerkvenjak v svetu zavoda Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci sta Primož Čuček in Denis Ploj. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavljajo: Srečko Furšt (predsednik), mag. Mirko Žmavc, Aleksandra Pučko, Danilo Juršnik, Marko Kocbek, Angela Peklar in Melanija Zorko.

Za odgovornega urednika občinskega glasila Zrnje so svetniki imenovali Edvarda Pukšiča, za člane uredniškega odbora pa: Danico Kladošek, Tomaža Kšelo, mag. Mirka Žmavca, Marjano Zorko, Franca Bratkoviča, Andreja Kocbeka, mag. Lidijo Šipek in Franca Zorka. Član Varnostnega sosveta je postal Attila Ftičar, Simona Firbas pa predstavnica Občine Cerkvenjak v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor.

Po daljši razpravi in seznanitvi z argumenti so svetniki predlagano ceno vode potrdili

Po opravljenih imenovanjih so se člani občinskega sveta dalj časa zadržali pri točki soglasje k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v občini Cerkvenjak. Na temo dviga cene vode so svetniki opravili daljšo razpravo, predvsem so jih zanimali razlogi za takšno odločitev javnega komunalnega podjetja. V razpravi je bilo slišati, da se je cena vode nazadnje spremenila leta 2017, manjši popravek je bil v letu 2019, v tem času pa so se povišali stroški dela, največji vpliv na predlagano višjo ceno pa je imela podražitev električne energije. Ker zakonodaja občini ne omogoča, da prevzame obveznosti uporabnika, da torej obvezno gospodarsko službo financira iz proračuna, in ob upoštevanju vseh argumentov Komunalnega podjetja Ptuj, so svetniki na koncu predlagano ceno vode potrdili. Poleg tega je po koncesijski pogodbi javno podjetje upravičeno do povrnitve povišanih stroškov, ki se pojavijo.

“Položnica za uporabnika, ki npr. mesečno porabi 10 kubičnih metrov vode, povišali za dobre 4 evre, kar predstavlja 27 odstotkov. Pri tem se je omrežnina nekoliko zmanjšala, zdaj znaša 5,2228 evrov mesečno ( prej 5,3808 EUR/mesec), postavka pri vodarini pa se je povečala za 48 odstotkov in zdaj znaša 1,1791 evrov za kubični meter (prej 0,7931 EUR/m3),” nam je pojasnil direktor cerkvenjaške občinske uprave mag. Vito Kraner.  Nova cena vode za uporabnike ptujskega vodovoda, na katerega je priklopljena večina občanov v Cerkvenjaku, je začela veljati s 1. marcem letos.

Dogovorili so se, da bo sprememba cene začasna oziroma bo vezana na stanje na trgu električne energije. “V kolikor se tam kaj spremeni, da se torej borzna cena zmanjša, se bo znižala tudi cena vode za končne uporabnike.”