Na današnji seji Zavarovalne skupine Sava je predsednik uprave Save Re Marko Jazbec predstavil lanske poslovne rezultate. Ti so kljub epidemiji in povečanemu tveganju presegli načrte.

Zavarovalna skupina Sava je lani ustvarila 674,9 milijona evrov prihodkov, kar je 15,5 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 12,3 odstotka na 56,4 milijona evrov.

Leto zaznamovano z epidemijo

Predsednik uprave Save Re Marko Jazbec je na današnji tiskovni konferenci povedal, da sta leto 2020 zaznamovali epidemija novega koronavirusa in prevzem življenjske zavarovalnice Vita od NLB.

Na povečanje čistega dobička skupine po nerevidiranih rezultatih je vplivala uspešnost poslovanja poslovnih odsekov življenje in premoženje, zmanjšalo pa ga je večje škodno dogajanje odseka pozavarovanje na mednarodnih trgih, je povzel. K večji dobičkonosnosti je pripomogel prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave iz pozitivne razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev v višini 9,9 milijona evrov.

Medtem ko je skupina dosegla rekordne rezultate, je družba Sava Re, ki izvaja dejavnost pozavarovanj, beležila povečan obseg škod, povezanih s covidom-19. Poleg tega Sava Re lani ni izplačala dividend, prav tako pa jih ni prejela od hčerinskih družb, katerih regulatorji so priporočili zadržanje dobičkov. Zato je družba lani ustvarila 11 milijonov evrov izgube, je navedel Jazbec.

Medtem ko je skupina dosegla rekordne rezultate, je družba Sava Re, ki izvaja dejavnost pozavarovanj, beležila povečan obseg škod, povezanih s covidom-19.

Družba dividend ni delila in prejela

Pojasnil je, da so morali oblikovati dodatne rezervacije zaradi sodnih praks pri določenih pozavarovalnih pogodbah, predvsem v Veliki Britaniji in Južni Afriki oz. v anglosaksonskih juresdikcijah. “Struktura lanskega dobička skupine je specifična, in sicer zaradi vpliva covida-19 na mednarodnih trgih in tega, da družba ni delila in prejela dividend, predvsem Zavarovalnice Sava,” je orisal.

Na vprašanje, ali dividende letos bodo, je dejal, da “je odgovor lahko pogojno pritrdilen”. Predlog morajo oblikovati skupaj z nadzornim svetom ter počakati na stališče oz. usmeritve Agencije za zavarovalni nadzor, ki ga za letos formalno še niso prejeli.

Skupina je lani zbrala 679,7 milijona evrov bruto premij, kar je 13,6 odstotka več kot predlani. Rast je izvirala iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (53-odstotna rast), kjer je skupina rasla predvsem zaradi prevzema Vite. K rasti so pripomogle tudi rasti premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (osemodstotna rast), pozavarovanj (18-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (devetodstotna rast). Medtem so premoženjska zavarovanja v tujini zbrala za šest odstotkov manj premij.

Rast je izvirala iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (53-odstotna rast), kjer je skupina rasla predvsem zaradi prevzema Vite.

Bruto škode premoženjskega odseka v Sloveniji so se znatno znižale, in sicer predvsem na avtomobilskih zavarovanjih kot posledica manjše škodne pogostosti. Je pa leto 2020 zaznamovalo okrepljeno škodno dogajanje v pozavarovalnem odseku, na kar je vplivalo predvsem povečanje večjih škod, med njimi v pomembni meri tudi iz naslova epidemije covida-19. Na izid leta 2020 so škode zaradi covida-19 v tem segmentu vplivale v višini 10,8 milijona evrov. Kljub težavnim poslovnim razmeram med letom je merodajni škodni količnik skupine ostal na ravni leta 2019, je dejal.

S pandemijo je bilo povezano povečanje čistih odhodkov za škode pri FOS-poslih (freedom of services), kjer je skupina oblikovala škodne rezervacije za morebitne stroške obrambe in škode zaradi negotovosti v povezavi z novo sodno in regulatorno prakso pri sklenjenih zavarovanjih na trgih Irske in Velike Britanije v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije v okviru premoženjskih zavarovanj. Iz tega naslova je konec leta 2020 skupina oblikovala rezervacije v višini 6,4 milijona evrov.

Solvenstnost na visoki ravni

Lani se je kapitalska moč največjih hčerinskih družb povečala zaradi ustvarjenih dobičkov tako v letu 2019 kot 2020. To bo ob sprostitvi omejitev izplačevanja dividend in znižanju tveganj zaradi škod, povezanih s covidom-19, omogočilo izplačilo dividend matični družbi. Kljub negativnemu vplivu na rezultat obvladujoče družbe zadržanje izplačila dividend hčerinskih družb ni vplivalo na solventnost Sava Re, ki ostaja na visoki ravni, so zagotovili v družbi.

Zavarovalna skupina Sava se je lani pospešeno lotila razvoja digitalnih rešitev ter poudarek namenila vlaganju v okoljske in trajnostne naložbene projekte. Skupina dobro napreduje pri uresničevanju strategije ter se razvija v k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.

“Za letos skupina načrtuje prihodke nad 685 milijonov evrov, več kot 53 milijonov evrov čistega dobička, donosnost lastniškega kapitala nad 11,5 odstotka ter za več kot 685 milijonov evrov bruto premij,” je navedel Jazbec. Na področju pozavarovanja pričakujejo razmeroma zmerno in nizko rast, v Sloveniji na delu premoženja pričakujejo padec, ob izključitvi FOS-poslov pa rast v višini dveh odstotkov. Na področju življenjskih zavarovanj v Sloveniji pričakujejo veliko rast, saj bo Vita v poslovanje vključena polno leto, pričakujejo tudi organsko rast v produkciji, je dodal.

Za letos skupina načrtuje prihodke nad 685 milijonov evrov, več kot 53 milijonov evrov čistega dobička, donosnost lastniškega kapitala nad 11,5 odstotka ter za več kot 685 milijonov evrov bruto premij.

Skupina se bo nadalje ozirala za priložnostmi za rast s prevzemi v dejavnostih in na trgih, kjer je že navzoča. “A na mizi sedaj nimamo nobene prevzemen tarče,” je povedal Jazbec. Kot je ocenil, ne bežijo od priložnosti, so pa zelo kritični pri presoji.