Sprejeti poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2021 predvideva izvajanje finančnih spodbud v skupnem znesku 164,44 milijona evrov. Sredstva so odobrena za mikro, mala in srednje velika podjetja, startupe in scaleupe.

Vlada je na seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2021. Poslovni in finančni načrt slovenskega podjetniškega sklada predvideva garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestnih mer, mikrokredite za posebne ciljne skupine, posebne spodbude za ciljne skupine ter semenski in tvegan kapital. Vsi finančni viri, ki bodo uporabljeni za izvajanje finančnih spodbud povratne narave za leto 2021, predstavljajo že prejete vire sklada v upravljanje iz preteklih let, vire Sklada skladov za finančne instrumente, za katere sta podjetniški sklad in upravljavka Sklada skladov – SID banka – že podpisala sporazuma, lastna sredstva sklada oz. namensko premoženje in v manjši meri sredstva nacionalnega proračuna. Dodatno je načrtovano tudi sodelovanje v evropskem instrumentu za okrevanje in odpornost ter iz kohezijskega instrumenta ReactEU.

Na voljo bodo tudi sredstva večletnega proračuna Evropske unije

Finančni produkti nepovratne narave so predvideni iz sredstev večletnega proračuna EU, ki se zagotavljajo s posebnimi pogodbami med skladom in ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter so dolgoročneje že potrjeni s strani pristojnih institucij. V letu 2021 se nadaljuje tudi sodelovanje podjetniškega sklada v srednjeevropskem skladu skladov tveganega in zasebnega kapitala, ki ga upravlja Evropski investicijski sklad, z namenom aktiviranja podpore hitrorastočim malim in srednjim podjetjem s tveganim kapitalom.

Podjetjem vsebinska podpora v višini 14,44 milijona evrov

Sklad bo ob tem podjetjem tudi ponudil vsebinsko podporo v skupni višini 14,44 milijona evrov, ki bo zajemala vsebinsko podporo mladim podjetjem in celovit vavčerski sistem spodbud za mala in srednja podjetja.

Sklad bo ob tem podjetjem tudi ponudil vsebinsko podporo v skupni višini 14,44 milijona evrov, ki bo zajemala vsebinsko podporo mladim podjetjem in celovit vavčerski sistem spodbud za mala in srednja podjetja.

Celotna vsebinska podpora bo na eni strani pripomogla k doseganju ciljev zastavljenih v strateških in razvojnih dokumentih Slovenije, na drugi strani pa bo dopolnjevala in nadgrajevala trenutno ponudbo podjetniškega ekosistema, krepila konkurenčnost in kompetence podjetij, ter posledično pripomogla k višjim makroekonomskim učinkom, so zapisali.

Sklad za leto 2021 načrtuje 17,357 milijona skupnih prihodkov

V letu 2021 lahko sklad izvaja tudi druge posebne projekte po naročilu in skladno s sprejetimi usmeritvami vlade, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ali druge državne institucije, še posebej, če so interventne narave in jih ni mogoče predvideti v okviru rednega poslovanja. Za leto 2021 je sklad v izkazu prihodkov in odhodkov planiral 17,357 milijona evrov skupnih prihodkov in 17,905 milijona evrov skupnih odhodkov. Na podlagi tega je planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 548.622 evrov, ki ga bo pokril s presežki iz preteklih let.