Do 6. maja lahko kmetje na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddajo zbirne vloge za letošnje kmetijske subvencije. Gre za zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 24. februarja začela zbirati zbirne vloge za leto 2021, v okviru katerih bodo vlagatelji oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov. Lani je agencija za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 332 milijonov evrov. Zbirne vloge bodo upravičenci lahko oddali do 6. maja. Kot v preteklih letih je tudi letos obvezen elektronski vnos, samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih oz. pooblaščencih. “Vsak vlagatelj ima določen termin, da ne prihaja do čakanja in gneče, seveda ob upoštevanju vseh veljavnih corona ukrepov,” nam je pojasnil vodja Kmetijske svetovalne službe Lenart Franci Ornik. Zamudniki bodo sicer lahko tudi letos vloge oddali do 31. maja, a se za vsak delovni dan zamude izplačila zahtevkov in vlog znižajo. Izjema velja za upravičence, ki bodo uveljavljali zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica. Ti morajo vlogo oddati najpozneje do 5. maja.

Ukinjen samodejni prenos plačilnih pravic

Med poudarki letošnje kampanje je lahko izpostavimo ukinjen samodejni prenos plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca kmetije med člani kmetije. Zaradi ugotovitev revizije Evropske komisije, ki je potekala avgusta 2018, se z letošnjim letom ukine samodejni prenos plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca kmetije med člani kmetije in samodejni prenos nosilca na že oddani zbirni vlogi. To pomeni, da je potrebno ob vsaki spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva, tudi če gre za spremembo med člani kmetije, izvesti prenos plačilnih pravic z oddajo vloge za prenos plačilnih pravic. Franci Ornik pojasnjuje: “Gre za primere, ko nekdo zemljišče proda, ga odda ali vzame v zakup in v teh primerih se plačilne pravice prenesejo na tistega, ki zemljo obdeluje. Za leto 2021 se pri izplačilih upoštevajo plačilne pravice, za katere se je vloga za prenos plačilnih pravic oddala na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja do 28. februarja letos.”

To pomeni, da je potrebno ob vsaki spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva, tudi če gre za spremembo med člani kmetije, izvesti prenos plačilnih pravic z oddajo vloge za prenos plačilnih pravic.

S prenosom plačilnih pravic novemu nosilcu kmetijskega gospodarstva zagotovimo možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih pravic – torej shemo osnovnega plačila (t. i. plačilne pravice), zeleno komponento, PONO in shemo za mladega kmeta. “Če plačilnih pravic do 28. februarja 2021 niste prenesli na novega nosilca, ta ni upravičen do omenjenih shem neposrednih plačil.” 

Kmetje naj uredijo stanje v Registru kmetijskih gospodarstev

V skladu z 91. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20) bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posodobilo GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) po uradni dolžnosti in izločilo vse neupravičene površine. Nosilci kmetijskih gospodarstev ne bodo prejeli izpisov iz RKG, bodo pa ti shranjeni v RKG aplikaciji.

Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko od 31. januarja 2021 preveri stanje svojih GERK-ov in stanje morebitnih napak v Registru kmetijskih gospodarstev z vnosom svoje KMG-MID številke (identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva) v spletnem pregledovalniku oziroma z veljavnim osebnim spletnim certifikatom v eRKG na tem spletnem naslovu.

V primeru GERK-ov govorimo o vrisu kmetijskih površin v grafične enote na upravne enoti. Pri tem je pomembno, da se za urejanje podatov na upravnih enotah obvezno naročite po telefonu. Pomembno je tudi, da imajo kmetje usklajene podatke o živalih, torej registre goveda, drobnice, prašičev, kopitarjev, … 

Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ne strinja s posodobitvijo GERK-ov, ali so podatki v Registru kmetijskih gospodarstev neusklajeni glede na pogoje vpisa, lahko dejansko stanje svojih GERK-ov ali drugih podatkov uredi na pristojni upravni enoti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge. Z neusklajenimi podatki izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti. Franci Ornik dodaja: “V primeru GERK-ov govorimo o vrisu kmetijskih površin v grafične enote na upravne enoti. Pri tem je pomembno, da se za urejanje podatkov na upravnih enotah obvezno naročite po telefonu. Pomembno je tudi, da imajo kmetje usklajene podatke o živalih, torej registre goveda, drobnice, prašičev, kopitarjev, … “

Še nekaj novosti letošnje kampanje

Na vprašanje, kako sploh lahko definiramo kmetijske subvencije, Ornik odgovarja: “Neposredna plačila predstavljajo nadomestilo za nižje cene kmetijskih pridelkov v zadnjih letih, v določenih kmetijsko okoljskih programih pa je to tudi nadomestilo za dodatne stroške, ki jih ima kmet, na primer za analizo zemlje, izdelavo gnojnih načrtov, …”

Neposredna plačila predstavljajo nadomestilo za nižje cene kmetijskih pridelkov v zadnjih letih, v določenih kmetijsko okoljskih programih pa je to tudi nadomestilo za dodatne stroške, ki jih ima kmet, na primer za analizo zemlje, izdelavo gnojnih načrtov, …

Z letom 2021 bodo uvedena tudi nova proizvodno vezana plačila za drobnico. “Pri tem je pogoj, da imajo rejci vsaj 14 odraslih živali,” pojasnjuje Ornik in omenja še proizvodno vezana plačilo za zelenjadnice: “Novost je ta, da repa z letošnjim letom ne spada več med zelenjadnice, ampak med poljščine.” Sicer pa lahko kmetje tudi letos pridobijo plačila za območja z omejenimi dejavniki, že prej omenjena proizvodno vezana plačila, plačila za dobrobit živali (govedo, prašiči, drobnica) in plačila za ukrepe razvoja podeželja (ekološka in kmetijsko okoljska plačila). Vse podrobnosti so na voljo na naslednji povezavi.

Novost je ta, da repa z letošnjim letom ne spada več med zelenjadnice, ampak med poljščine.

Ornik dodaja, da je na območju šestih občin Upravne enote Lenart registriranih približno 2 tisoč kmetijskih gospodarstev, med katerimi je tisoč 300 vlagateljev kmetijskih subvencij. “Ostalo odpade na kmetije v velikosti manj kot hektar, ki se, ker ne izpolnjujejo pogojev, ne odločajo za kmetijske subvencije, v to skupino spadajo tudi čebelarji, vinarji, ki imajo samo vinograd, …” je še pojasnil Ornik.

Ervin Kosi: Plačilne pravice se bodo vsem upravičencem v letu 2021 malenkost linearno znižale

Nacionalna ovojnica za neposredna plačila za koledarski leti 2021 in 2022 bo nekoliko nižja kot v predhodnih dveh letih; znašala bo 131,5 milijona evrov. “To pomeni, da se bodo plačilne pravice vsem upravičencem v letu 2021 malenkost linearno znižale,” pa je pojasnil  v.d. generalnega direktorja agencije Ervin Kosi.

Lani je sicer agencija upravičencem za ukrepe kmetijske in ribiške politike skupno izplačala 323 milijonov evrov, od tega največ, 226 milijonov evrov, za zahtevke zbirnih vlog. V programskem obdobju 2015-2020 je bilo skupaj izplačanih več kot 1,7 milijarde evrov, od tega 84 odstotkov sredstev iz evropskih skladov, 16 odstotkov pa iz slovenskega proračuna, je povedal Kosi.

[Novinarska konferenca ARSKTRP]

➡Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Agencije mag. Ervin Kosi je na današnji…

Objavil/a Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dne Sreda, 24. februar 2021

Velika večina lanskih zahtevkov že izplačanih

Prva izplačila za lanske zahtevke za zbirne vloge so izvedli novembra lani, in sicer za območja z omejenimi dejavniki. 47.000 vlagateljem je bilo izplačanih 42,5 milijona evrov. Za sheme neposrednih plačil za leto 2020 je agencija januarja letos upravičencem izdala začasne odločbe v skupni vrednosti 100 milijonov evrov, ki so bile izplačane v januarju in začetku februarja. Trenutno izdaja končne odločbe in izvaja preostanek neposrednih plačil.

Konec februarja je bilo izplačanih še dodatnih dobrih 14 milijonov evrov za neposredna plačila, preostalih 14 milijonov pa predvidoma najkasneje do sredine marca. Izplačila za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe, dobrobit živali in ekološko kmetovanje pa bodo izdane in izplačane od aprila do junija.

Konec februarja je bilo izplačanih še dodatnih dobrih 14 milijonov evrov za neposredna plačila, preostalih 14 milijonov pa predvidoma najkasneje do sredine marca. Izplačila za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe, dobrobit živali in ekološko kmetovanje pa bodo izdane in izplačane od aprila do junija.

Predstavitev ukrepov razvoja podeželja

Kosi je predstavil tudi izvajanje ukrepov razvoja podeželja. V okviru programa 2014-2020 je bilo odobrenih 88,3 odstotka ter izplačanih 70 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov. “Do konca lanskega leta je bilo objavljenih 77 javnih razpisov v skupni višini 545 milijonov evrov,” je poudaril Kosi.

Do konca lanskega leta je bilo objavljenih 77 javnih razpisov v skupni višini 545 milijonov evrov.

Na osnovi prispelih vlog na javne razpise za investicijske ukrepe programa razvoja podeželja je agencija medtem lani odobrila 4883 vlog v skupni vrednosti 88,2 milijona evrov. Letos pa načrtuje objavo še 28 javnih razpisov v vrednosti 183,3 milijona evrov. Lani je bilo za blažitve motenj na trgu in izpada dohodka zaradi epidemije covida-19 izplačanih 15,96 milijona evrov. Za sofinaciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva je bilo izplačanih 5,3 milijona evrov za 7349 zavarovalnih pogodb. Za prestrukturiranje vinogradniških površin je bilo odobrenih 352 zahtevkov in izplačanih 4,6 milijona evrov, za promocije in informiranje za kmetijske proizvode pa je bilo nakazanih 1,3 milijona evrov.

V šolsko shemo je v tekočem šolskem letu prijavljenih 430 šol s 178.027 učenci, od tega 228 šol z 85.241 učenci tudi v mlečno shemo. Lani je bilo za ta namen izplačanih 1,2 milijona evrov. Zaradi neurij s točo v letu 2019 je agencija lani kmetijskim gospodarstvom izplačala 875.000 evrov finančne pomoči, za ukrepe na področju čebelarstva pa je namenila 575.000 evrov.

Med njimi sta možnost popolnoma elektronskega vnosa zahtevkov za javne razpise s področja programa razvoja podeželja ter spletna aplikacija Sopotnik, ki bo od 1. avgusta omogočila vpogled v stanje površin, ki so prijavljene v zbirnih vlogah.

Kosi je izpostavil tudi številne novosti, ki jih je agencija v zadnjem obdobju uvedla za poenostavitev postopkov, hitrejšo obravnavo vlog in boljšo obveščenost vlagateljev. Med njimi sta možnost popolnoma elektronskega vnosa zahtevkov za javne razpise s področja programa razvoja podeželja ter spletna aplikacija Sopotnik, ki bo od 1. avgusta omogočila vpogled v stanje površin, ki so prijavljene v zbirnih vlogah.

[Vpogled v podatke satelitskega spremljanja površin]

🛰Ob upoštevanju tehnološkega napredka, možnosti in usmeritev…

Objavil/a Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dne Četrtek, 18. februar 2021

V času kampanje okrepljeno delovanje klicnega centra Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Vsi podatki, navodila, obrazci in informacije v zvezi z letošnjo kampanjo neposrednih plačil so dostopni na spletni strani agencije za kmetijske trge. Klicni center Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja  v času kampanje zajema zbirnih vlog deluje v kadrovsko okrepljeni zasedbi, hkrati pa so podaljšane uradne ure klicnega centra, ki so od ponedeljka do petka od 7. 00 do 15. 00 ure. Z vidika hitrejše pridobitve informacij in manjših čakalnih dob, je na voljo nova struktura klicnega centra, ki bolj osredotočeno pokriva določena področja dela.

Klicni center Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja  v času kampanje zajema zbirnih vlog deluje v kadrovsko okrepljeni zasedbi, hkrati pa so podaljšane uradne ure klicnega centra, ki so od ponedeljka do petka od 7. 00 do 15. 00 ure.

“Ob klicu na našo osnovno telefonsko številko 01/580 77 92 boste s pomočjo odzivnika izbrali ustrezno linijo. V primeru splošnih vprašanj, razlag odločb in informacij o terminih izplačil, pritisnite številko 1. Če želite informacije o javnih razpisih programa razvoja podeželja, pritisnite številko 2. Če potrebujete pomoč pri zbirni vlogi, pritisnite številko 3. V primeru vprašanj o ukrepih na področju vinarstva, čebelarstva, šolske sheme, promocije, zunanje trgovine in o ukrepih pomoči, pritisnite številko 4.”

Z željo, da bi tako vlagatelji kot informatorji svoj del opravili korektno in strokovno, vas naprošajo za potrpljenje ob klicanju v času kampanje, saj se frekvenca klicev v tem času močno poveča, hkrati pa se podaljša tudi čas telefonskih klicev. “Za nevšečnosti se vam že vnaprej opravičujemo in vas prosimo za razumevanje,” so navedli na agenciji.

[Klicni center ARSKTRP]

➡Jutri, 24. 02. 2021 se prične kampanja vnosa zbirnih vlog.

☎️ARSKTRP se želi vlagateljem in…

Objavil/a Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dne Torek, 23. februar 2021