Glavna tema dogodka je bila, kako smo pripravljeni na karierni razvoj med epidemijo in po njej, kjer so organizatorji naleteli na odličen odziv gledalcev. Odzivi in vtisi ob nedavnem dogodku so pokazali, da so dane razmere lahko tudi priložnost za pridobivanje novih znanj in veščin.

Soočamo se z novimi poslovnimi in razvojnimi izzivi Industrije 5.0

Pomembna je razvojna usmerjenost delodajalcev, zaposleni pa se morajo za konkurenčnost na trgu dela, prilagoditi novim načinom dela, kot jih narekuje peta industrijska revolucija povezovanja ljudi in strojev. Vlaganje v razvoj novih znanj in kompetenc je prihodnost, ki jo narekuje sodobna digitalna družba, zato da bomo še bolj konkurenčni in prisotni na globalnih trgih in v družbi.

Prisotni na dogodku so razpravljali, da je epidemija COVID – 19 ob demografskih izzivih, razvoju tehnologij in digitalizaciji spremenila našo realnost življenja, poslovanja podjetij in zaposlovanja ter vseživljenjskega učenja. Karierni razvoj zaposlenih vse bolj prihaja v ospredje in se kaže kot ključen pri zasedbi delovnih mest, ki so v novi realnosti temeljito spremenjena.

Dogodek je organizirala Fundacija PRIZMA v okviru vsakoletne kampanje Podravskega Kariernega Dialoga v okviru projekta Štartaj kariero s potencialom, ki ga financira ministrstvo za delo. Slednjega fundacija vodi na področju Podravske regije, kakor tudi med drugimi še projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 -2022, ki ga s partnerji izvaja pod okriljem ministrstva za šolstvo. Oba projekta sta sofinancirana s strani evropskega socialnega sklada.

»Osebni in strokovni razvoj sta nujna glede na spreminjajoče se izzive pri delu in ohranjanje konkurenčnih prednosti na trgu. Zaposleni HSE Investa so se udeležili prilagojenih izobraževalnih vsebin. Delavnice so bile zanimive, pridobljeno znanje pa konkretno in uporabno za prenos v prakso. Dajanje povratnih informacij in postavljanje ciljev sta zdaj bistveno lažji nalogi, pomembni za doseganje strateških ciljev družbe.«
Maša Šega, Upravljanje s človeškimi viri HSE d.o.o.

Vsako izobraževanje je dolgoročna investicija v prihodnost

V plenarni razpravi, otvoritvenem delu dogodka, so udeleženci podrobno spoznali brezplačne oblike programov izobraževanj in podpore pri razvoju znanj.
Pri digitalni preobrazbi imamo Slovenci še precej prostora za napredek. Rezultati indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2020 kažejo, da Slovenija digitalno napreduje in je digitalno uspešnost v prejšnjih letih izboljšala, a je v digitalni konkurenčnosti še vedno pod povprečjem Evropske unije.
Privlačna izbira, ali ne: vseživljenjsko učenje, lastno vodenje in načrtovanje kariere ter digitalna konkurenčnost sta ključni za preživetje in uspeh v prihodnosti dela.

Psihologinja dr. Maja Fesel Kamenik je poudarila, da so za uspeh v teh zahtevnih časih najpomembnejši trije dejavniki. Ker se vse začne v glavi, je v prvi vrsti pomembna miselnost. Ta zahteva prožnost, avtentičnost, vključenost, razvojno usmerjenost ter smiselnost. Drug, enakovreden dejavnik je wellbeing, ki opisuje dobro fizično počutje v lastni koži, ter spodbudno fizično okolje, ki naj bo prijetno in sproščeno. Tretji ključni dejavnik pa so priložnosti za razvoj.

»V BIP institutu smo razvili model razvoja človeškega potenciala, ki temelji na teh treh sklopih. Kako ustvarjati razvojno miselnost, kako skrbeti za zdravje in dobro počutje ter kako ustvarjati priložnosti, da to udejanjimo. Na vseh sklopih delodajalci igrajo pomembno vlogo. Zavedati pa se je treba, da razvoj ni nekaj, kar je samo po sebi umevno ali avtomatično. Je nekaj, kar zahteva trdo delo. Prvi korak k temu je, da se zavedamo na čem je treba delovati v teh zahtevnih časih«, je o modelu povedala dr. Fesel Kamenikova

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 je velikega pomena za udeležence, saj jih podpremo z vsem potrebnim znanjem za nadaljnjo zaposlitev.

V plenarni razpravi so bile predstavljene brezplačne oblike programov, ki zaposlenim na čakanju na delo ali na skrajšanem delovnem času omogočajo podporo pri razvoju kompetenc s poudarkom na dodatnem izobraževanju in razvoju znanj glede na trenutno negotovo situacijo in spremembe na trgu dela, ki je odraz posledic epidemije COVID – 19.

Ena izmed udeleženk, Lara Lah, je svojo izkušnjo povzela tako: »Preko Fundacije PRIZMA, sem se udeležila programa računalništva »brez ovir v digitalni svet«. To je bil prvi tečaj, izobraževanje, ki sem se ga udeležila in je v celoti potekal na daljavo. Mentor Vasja Bajde, nam je vse vsebine približal v primernem tempu, z nalogami s ponavljanjem, tako da menim, da smo morda osvojili celo več, kot če bi bili prisotni na predavanjih v neki predavalnici. Moram povedati, da je bil zame tečaj prava terna. Na koncu naj se zahvalim še Fundaciji PRIZMA, ki so mi posodili prenosnik, da sem se tečaja sploh lahko udeležila.«

Projekt Štartaj kariero s potencialom!, ki zaposlovalcem nudi podporo pri načrtovanju kariernega razvoja zaposlenih, je pri delodajalcih naletel na odličen odziv. Tudi njihove vtise so predstavili v uvodni plenarni razpravi.

»Štartaj kariero s potencialom! nam je prinesel uvid v neizkoriščene priložnosti razvoja naših zaposlenih. Načrtno smo delali na razvoju novih znanj zaposlenih in na njihovi ohranitvi zaposlitve. Izobraževanja zaposlenih so doprinesla kolektivu še večjo povezanost, samozavest na delovnem mestu in motivacijo za spoprijemanje z novimi delovnimi izzivi.«
Nataša Jeza Kotnik, Turistična agencija Sonček.

Podati ali dobiti informacijo o prenehanju zaposlitve je neprijetno. Štartaj kariero s potencialom! je zelo dobrodošel tudi za tiste zaposlene, ki se po več letih zaposlitve prvič znajdejo na trgu dela. Aktivnosti projekta zaposlenim nudijo veliko pomoči ter jih usmerjajo, kako se ponovno zaposliti. Podpora projekta je koristna tudi za delodajalca, saj so zahvale in drugi odzivi zaposlenih, ki so vključeni v program, dobrodošle povratne informacije. So spodbuda, da s temi aktivnostmi nadaljujemo in prispevamo k temu, da se zaposleni hitreje vključijo na trg dela.

Marjetka Imperl, strokovna sodelavka v Sektorju za razvoj zaposlenih Nove KBM d.d.

»Naši zaposleni ob spremembah in izzivih dela imajo željo po dodatnih znanjih, zato so aktivno pristopili v programe izobraževanja na Štartaj kariero s potencialom!. Povratne informacije glede izpolnitve njihovih pričakovanj so pozitivne, kar je pomembno tudi za nas kot delodajalca, saj se s tem povečujejo ne le uporabna znanja zaposlenih, temveč tudi njihova motivacija za delo.«
Nataša Skok, asistentka v službi za razvoj zaposlenih Terme Maribor d.o.o.

Dogodek z obema webinarjema je bil odličen, saj ga je virtualno spremljalo spremljalo kar 158 obiskovalcev.

Prvi webinar, namenjen zaposlenim in iskalcem zaposlitve je pripravila Polona Romih, ICF coach, Soft skills trainer, HR consultant. Webinar je ponudil praktične nasvete kako se prilagoditi novi realnosti, ostati motiviran, verjeti vase. Glede na razmere na trgu dela, ki so podvržene spremembam, je bil poudarek tudi na tem, katere veščine razvijati.

Drugi webinar pa je nudil odgovore delodajalcem, ki trenutno tudi niso v zavidljivem položaju. Saša Boštjančič, direktorica in lastnica Optius.com, je pripravila odgovore na pereča vprašanja, predvsem pa kako pripraviti kader na razmere, ki jih zaradi prihajajočih razmer v gospodarstvu čakajo.

V plenarnem delu dogodka so gledalci sodelovali v dveh spletnih anketah, katerih cilj je bil ugotoviti, katera znanja se po njihovem mnenju ključna že jutri, ter kak način učenja se zdi najprimernejši in najbolj učinkovit.

Na osnovi mnenj gledalcev je organizator tudi zaključil dogodek s popotnico, da so ključne kompetence po mnenju publike čustvena inteligenca (socialna dojemljivost, senzibilnost, povezovanje), sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave velike količine podatkov, sposobnost za razumevanje globljega pomena in povezovanje tega, kar je bilo izraženo, prebrano, sistemske spretnosti (presojanje in sprejemanje odločitev, analitičnost in vrednotenje sistemov) in pismenost za nove medije in virtualno sodelovanje.

Obiskovalci so bili tudi mnenja, da si želijo, da so oblike in načini, pristopi ter metode učenja čim bolj individualizirane tj. po potrebi uporabnika, izkustvene, povezovalne v interdisciplinarnem pristopu učenja ter v manjših skupinah. Vsekakor si ne želijo daljših oblik programov usposabljanja nad 20 ur, ampak krajše oblike in hkrati več možnosti izbire različnih neformalnih programov usposabljanja za potrebe življenja in dela.

Za odlično studijsko in virtualno izvedbo dogodka se gre zahvaliti tehničnima ekipama Factumevent ter Soundbiro. Če ste dogodek zamudili, si ga lahko naknadno ogledate na FB strani Fundacije PRIZMA ter na njihovem youtube kanalu.