Z vidika ohranjanja narave predstavlja Pohorje posebnost, ki jo želijo pristojne institucije ohraniti, zaščititi in omogočiti trajnostni razvoj. V sklopu projekta Vizija Pohorje 2030 se tako med drugim obeta nadgradnja interpretacijskega centra na Rogli in skrb za tamkajšnje živalske vrste, gozdove, vode in travišča.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pred kratkim izdala odločitev o finančni podpori za projekta »VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju«. S tem želijo izboljšati stanje tega območja in omogočiti trajnostni razvoj Pohorje ter osveščati prebivalstvo biotski raznovrstnosti, posebnostih in pomenu ohranjanja izjemnih naravnih okolij Nature 2000.

Vrednost projekta znaša dobrih 2,1 milijona evrov, od tega bo ESRR prispeval dobrih 1,7 milijona evrov.

Vodilni partner projekta je Regionalna razvojna agencija Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o., projektni partnerji so Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije,Občina Zreče, Občina Mislinja in Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.

Za trajnostno upravljanje tega območja

Z vidika ohranjanja narave predstavlja Pohorje posebnost – prisotna so značilna šotna barja in specifična travišča, delež gozdov je visok (75 %). Večina območja leži znotraj evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Nanj je vezanih 23 kvalifikacijskih vrst in 10 habitatnih tipov. Cilj projekta »Pohorka« je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati naravi prijazne rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi.

Z vidika ohranjanja narave predstavlja Pohorje posebnost – prisotna so značilna šotna barja in specifična travišča, delež gozdov je visok (75 %). Večina območja leži znotraj evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

“Z varstvenimi ukrepi na terenu bo zagotovljeno ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšano ohranitveno stanje habitata za 5 živalskih vrst. Oblikoval se bo model trajnostnega upravljanja z območjem s sodelovanjem različnih deležnikov (lokalne skupnosti, organizacije, društva, posamezniki in drugi), ki bo umeščen v sektorske načrte. Z ozaveščanjem in povezovanjem lokalnega prebivalstva in obiskovalcev ter nadgradnjo interpretacijske infrastrukture se bo blažil pritisk stihijskega turizma in rekreacije,” so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor. 

Temeljni cilj je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi.

Na Rogli bodo nadgradili interpretacijski center

V projektu sodeluje tudi Občina Zreče, ki bo v sklopu tega izvedla številne aktivnosti na območju Rogle, Lovrenških jezer in tamkajšnje okolice. “Iz projekta je za aktivnosti Občine Zreče predvideno financiranje v višini 347.201,00 EUR. Od tega je za opremo predvidenih 269.680 EUR. Največji del sredstev za opremo je namenjeno za nadgradnjo interpretacijskega centra na Rogli in sicer 170.080,00 EUR,” navajajo na Občini Zreče.

Zraven tega načrtujejo še:

  • postavitev ograj za ločevanje košene in pašne površine,
  • novelacija vsebin in zamenjava poškodovanih obstoječih informacijskih tabel na lokaciji razglednega stolpa – območje Lovrenška barja,
  • nadgradnja obstoječe brunčane poti na Lovrenških jezerih (265 m) ter krak proti Mašin žagi (300 m),
  • priprava interpretacije z interaktivnim pristopom – namen: obiskovalcem na zanimiv način predstaviti dve vrsti dvoživke (veliki pupek in hribski urh),
  • izdelava lesnih totemov za označevanje mirnih con.