Letošnjega aprila so se pričele uporabljati nekatere novosti, ki jih je prinesel družinski zakonik leta 2017. Spremembe so tudi na področju rejništva.

Nekje v sredini aprila so v uporabo stopile še preostale novosti, ki jih je prinesel Družinski zakonik, ki je sicer že pričel veljati leta 2017. Določbe se nanašajo predvsem na starševske skrbi, rejništvo, poroke in ločitve ter novost, ki odloča o ukrepih za korist otroka, saj sedaj o tem ne bodo odločali več pristojni centri za socialno delo, temveč pristojna sodišča.

Na nove pristojnosti in odvzem le-teh, bi naj bili po navedbah tako sodišč, kot centrov za socialno delo, dobro pripravljeni. Na sodišču bodo namreč sedaj odločali o začasnih odredbah, rejništvu in skrbništvu. Na sodiščih so tako zaposlili strokovnjake, angažirali bodo tudi dežurno službo, kot poroča RTV pa se zaenkrat bojijo le pomanjkanja izvedencev in klinične psihologije.

Le čas bo pa sedaj pokazal, kako bo to vplivalo na otroke ter ali bo potrebno sistem še kakorkoli spremeniti. “Na implementacijo Družinskega zakonika smo se res veliko pripravljali. Ne spominjam se, da bi se do sedaj na kakšno spremembo pripravljali tako poglobljeno in toliko časa,” je povedal mag. Matej Čujovič, višji osdnik zaposlen na Višjem sodišču v Ljubljani.

Sodniki so novo nalogo vzeli zelo resno

Kot je za Maribor24 povedala direktorica CSD Maribor Marjana Bravc, uvedba Družinskega zakonika vpliva na področje rejništva v delu odločanja o namestitvi otroka v rejništvo, imenovanju rejnika in odločanju o prenehanju rejništva. “Tovrstve odločitve so v celoti prešle na sodišča. CSD so na podlagi Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti  še naprej pristojni za ugotavljanje pogojev za izvajanje rejniške dejavnosti, postopek pridobitve dovoljenja in način izvajanja rejniške dejavnosti ter za vsa druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem rejniške dejavnosti,” je še dodala Bravčeva.

Vsekakor pa se poraja vprašanje ali bo sedaj dovolj sodnikov, ki bodo morali odločati o še več primerih. Sami že sedaj odločajo o stikih, preživnini in vseh drugih zadevah v primeru razveze staršev. “Vsi so pripravljeni na novo nalogo v povezavi z izrekanjem ukrepov na področju varstva otrok,” pove Čujovič, ki pravi, da je zaenkrat sodnikov v Sloveniji dovolj. Veliko ljudi pa se seveda sprašuje, kakšen je vpliv sodnikov v tako delikatni zadevi, kot je rejništvo.

Na območju CSD Maribor, ki pokriva Enote Maribor Tezno, Maribor Center, Pesnica, Lenart, Ruše in Slovenska Bistrica 108  rejniških družin.

A nov način bi naj vrnil rejništvo v okvire, kot je bilo nekdaj zamišljeno. Nov način dela bo namreč zelo skrajšal čas rejništva in rejništvo naj bi čez nekaj let dejansko postalo kratkotrajen ukrep. “Rejništvo je kratkotrajen ukrep in pomoč staršem, da se premosti obdobje, v katerem za otroka ne morejo skrbeti,” še doda Čujovič.

CSD opozarja na majhno število rejniških družin

Se pa zaenkrat še vedno ni spremenilo kdo in kako lahko postane rejnik. “Postopek, po katerem lahko oseba postane rejnik, ostaja nespremenjen, kar pomeni, da lahko katerakoli zainteresirana oseba na krajevno pristojnem centru za socialno delo glede na njeno stalno prebivališče poda vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti s potrebnimi dokazili (polnoletna oseba mora imeti stalno prebivališče v RS, imeti zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo in ji ne smeta biti odvzeti roditeljska pravica in poslovna sposobnost, prav tako oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, kaznivega dejanja zoper življenje in telo ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katero se storilec preganja na predlog),” je povedala Marjana Bravc.  

Kot pa še poudarjajo na Centru za socialno delo Maribor je rejnikov vse premalo, potrebe po rejniških družinah so tako vedno aktualne. “Večje število razpoložljivih rejniških družin pomeni, da lahko otroku v stiski omogočimo začasno bivanje v tisti rejniški družini, ki je za otroka najustreznejša,” pove Bravčeva ter pojasni, da je trenutno na območju CSD Maribor, ki pokriva Enote Maribor Tezno, Maribor Center, Pesnica, Lenart, Ruše in Slovenska Bistrica 108  rejniških družin. “Na CSD Maribor vabimo vse zainteresirane, da osebno ali telefonsko vzpostavijo kontakt s CSD, kjer jim bomo podrobno predstavili rejništvo in postopek kako postati rejnik.