Kaj bo s športnimi, kulturnimi, verskimi in drugimi prireditvami? So dovoljeni spontani ulični nastopi, dogodki za zaključene družbe, prireditve na tržnici, oddaja piknik prostorov, vaje društev, poročna in druga slavja?

Vlada Republike Slovenije je 29. junija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. junija 2020.

S spremembo, s katero prenehajo veljati vsi prejšnji odloki o omejitvi zbiranj, se ponovno zaostrujejo pogoji za zbiranje ljudi. Prepoveduje se zbiranje več kot 50 ljudi, zbiranje ljudi ne glede na število, če niso upoštevana higienska navodila NIJZ, še vedno pa so prepovedana zbiranja iz drugih odlokov Vlade RS (npr. diskoteke in nočni klubi).

Zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Zakon o javnih zbiranjih opredeljuje organizirano prireditev kot prireditev, pri kateri organizator razglaša oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Za javno prireditev gre torej v primerih, ko:

– je dogodek organiziran zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne ali druge aktivnosti,

– organizator javno oglašuje oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo in

– je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Zakon o javnih zbiranjih določa, da se za javne prireditve ne štejejo:

– javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih ti predpisi urejajo drugače;

– verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti;

– svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranjapogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa;

– kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih;

– zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih;

– spontani ulični nastopi.

Potrebna je prijava dogodka

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih je treba vsako javno prireditev oziroma shod prijaviti pristojni policijski postaji najmanj 5 dni pred dnevom prireditve (najmanj 3 dni pred dnevom shoda) oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje upravne enote najmanj 10 dni pred dnevom prireditve (najmanj 7 dni pred dnevom shoda), če so izpolnjeni pogoji iz 13. člena zakona (za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavlja izredno uporabo ceste; za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige; za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj oz. predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi in premoženje; za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev). Več o tem na tej povezavi.

Na podlagi 3. člena Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Odlok) pa je treba pri pristojni policijski postaji prijaviti tudi javne prireditve iz 12. člena Zakona o javnih zbiranjih, za katere sicer prijava ni potrebna (npr. kinematografi, gledališča, opera).

Na podlagi odloka pa mora organizator javne prireditve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ker odlok ne vsebuje prehodnih določb, so prireditve, za katere je prijava že potrjena pri pristojni policijski postaji, oziroma prireditve, za katere je že izdano dovoljenje pristojne upravne enote, organizirane skladno s predpisi in četudi se še niso izvedle, organizatorju teh prireditev ni treba naknadno prilagati pozitivnega mnenja NIJZ.

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore, posodobljena 1. julija 2020.

Ali lahko gostinci organizirajo različna praznovanja (npr. rojstne dneve) ali poslovne dogodke za zaključene družbe? Kakšne so omejitve in koliko ljudi se lahko zbere?
Če gre za organizacijo dogodka v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Če se prostor izven obratovalnega časa nameni zasebnemu dogodku, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih teras, porokah na prostem in pod šotori in na porokah dovoljena živa glasba?
Če gre za organizacijo v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in dostop ni omogočen vsakemu, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

V primeru, da je v okviru gostinskega obrata organizirana javna prireditev, se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji, prijavi pa poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Poročna slavja in maturantski plesi
Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ter maturantski plesi so dovoljeni, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Enako velja tudi za izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju. Za poročna slavja v zasebnih prostorih omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ker ne gre za organizirane javne prireditve, mnenje NIJZ po 3. členu odloka ni potrebno.

Izvedba skupščine gospodarske družbe
Izvedba skupščine gospodarske družbe po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi, ki jih zajemajo omejitve in prepovedi iz odloka. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil NIJZ za zamejitev širjenja virusa bolezni COVID-19.

Kinematografi
V skladu z odlokom se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Na podlagi odloka je treba tudi tako prireditev prijaviti na podlagi Zakona o javnih zbiranjih, organizator pa poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Ali lahko izvedemo vaje v našem vadbenem prostoru (javno mesto)? 
Odlok ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?
Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (do 50 ljudi in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ). V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo priglašeno dopolnilno dejavnost oddajanje površin za piknike, te tudi oddajajo?
Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer skupina oseb ne sme presegati 50 oseb, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

Ali je dovoljeno organizirati sejem (kot gospodarsko dejavnost)?
Ocenjujemo, da omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe, pri čemer skupina oseb ne sme presegati 50 oseb, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.