Na Mariborskem vodovodu bi si želeli, da bi se uporabniki zavedali, da tudi sami vplivajo na kakovost pitne vode, ki jo pijejo. Tako kot vzdržujemo svoje avtomobile tako bi morali več skrbi posvečat tudi svojemu internemu hišnemu omrežju.

Na globalni ravni se še vedno soočamo z velikimi težavami oskrbe s pitno vodo, a kot so nam pojasnili v Mariborskem vodovodu, Mariborčani k sreči še vedno pijemo zdravo ter kvalitetno pitno vodo. Lani so načrpali 13,9 milijonov kubikov pitne vode, največ na viru na Vrbanskem platoju – kar 9,7 milijonov kubikov. Skupno oskrbujejo 212 naselij v 16 občinah. V Mestni občini Maribor beležimo 97 odstotno pokritost oskrbe s pitno vodo. V treh procentih gre za majhne zaselke na odročnih predelih, kjer ni mogoče izvajati oskrbe s pitno vodo.

Izvajalec analize pitne vode Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je ugotovil, da je bila pitna voda, ki jo zagotavlja Mariborski vodovod, v letu 2018 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Slabo stanje internih hišnih omrežjih

Ključne spremembe v zadnjem desetletju pri vodovodu opažajo pri številu neskladnih vzorcev. Povišan delež neskladnih vzorcev gre pripisati tudi nezadostnemu in neustreznemu vzdrževanju internega hišnega omrežja. »Prav tako opažamo, da se delež neskladnih vzorcev povečuje zaradi nezadostnega vlaganja v zamenjavo cevovodov, vendar pa drastičnih sprememb ni opaziti.« Na vodovodu bi si želeli, da bi se uporabniki zavedali, da tudi sami vplivajo na kakovost pitne vode, ki jo pijejo. Zavedati bi se morali tudi, da se stanje pitne vode lahko drastično poslabša zaradi neustreznega vzdrževanja internega hišnega omrežja.

»Tako kot vzdržujemo svoje avtomobile tako bi morali več skrbi posvečati tudi svojemu internemu hišnemu omrežju. Tega bi se morale zavedati tudi občine, ki bi morale več finančnih sredstev nameniti rednemu vzdrževanju vodovodnega cevovoda in vodooskrbnih objektov,« povedo.

In kakšno je sicer stanje omrežja v naši občini?

Kar se tiče mesta samega, so nam na Mariborskem vodovodu povedali, da je javno vodovodno omrežje v naši občini kljub pomanjkanju vlaganj v vzdrževanje v primerjavi z ostalimi vodooskrbnimi sistemi po državi še vedno v solidnem stanju, tudi kvaliteta vode je dobra.

Povprečna starost vodovodnih cevovodov se tako počasi veča. Brez potrebnega investicijskega vzdrževanja omrežja se bo večala tudi pogostost okvar. Mariborski vodovod redno vodi statistiko prelomov na mreži in ima pripravljen seznam ulic, v katerih so nujne rekonstrukcije vodovoda. Na vodovodu so nam že pred časom kot okvirni problem pri financiranju omrežja na vodovodu izpostavili spremembo zakonodaje, po kateri Mariborski vodovod več nima lastnih namenskih sredstev za investicije v vzdrževanje infrastrukture, ampak zbrana sredstva nakazuje lastniku – Mestni občini Maribor, ki je tudi odgovorna za prerazporeditev teh sredstev po resorjih.

Pa vendar na občini zaenkrat ne razmišljajo o menjavi vodovodnih cevovodov. Po zagotovilih Mariborskega vodovoda bi sanacija najnujnejšega stala štiri milijone evrov.

Analizira se 340 različnih parametrov

Na vodnih virih v Mestni občini Maribor je bilo v preteklem letu odvzetih 253 vzorcev vode za mikrobiološka preskušanja in 46 za kemijska preskušanja, skupno na 24 odvzemnih mestih. V vodooskrbnih objektih v Mestni občini Maribor pa je bilo odvzetih 59 vzorcev vode za mikrobiološka preskušanja. »Samo na omrežju pa je bilo v letu 2018 v Mestni občini Maribor odvzetih kar 623 vzorcev vode za mikrobiološka preskušanja in 11 za kemijska preskušanja (na 49 odvzemnih mestih). Ob vsakem odvzemu vzorca opravijo tudi terenske meritve. Skupno se vodo analizira na približno 340 različnih parametrih,« povedo.

Skupno je bilo na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda odvzetih 2260 vzorcev vod za mikrobiološka preskušanja in 100 vzorcev vod za kemijska preskušanja. Istočasno je bilo na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda izvedenih še 2286 drugih terenskih meritev.

Od 623 vzorcev jih 21 ni bilo skladnih

Večinoma je bil vzrok za neskladnost povišano skupno število mikroorganizmov pri 22 stopinjah Celzij oziroma 37 v petih  ter koliformne bakterije v 15 vzorcih. V enem je bil ugotovljen Clostridium perfingens. »Upravljavec je sprejel ustrezne ukrepe za varovanje zdravja uporabnikov pitne vode in dokazoval skladnost pitne vode s kontrolnimi odvzemi na istih mestih pripadajočega omrežja. Po izvedenih ukrepih, je bilo opravljeno ponovno vzorčenje na mikrobiološka preskušanja, ki so potrdila uspešnost opravljenih ukrepov.«

Vse rezultate analiz vzorcev vod in razlago parametrov po občinah najdete TUKAJ.