Na območju Mestne občine Maribor imamo kar 165 ukrepov umirjanja prometa, največ v obliki asfaltnih grbin in ploščadi. Takšno fizično umirjanje prometa je ob objestnih voznikih nujno potrebno.

Fizično umirjanje prometa je ob objestnih voznikih nujno potrebno. Na območju Mestne občine Maribor imamo na občinskih cestah kar 165 ukrepov umiranja prometa. Naprave in ukrepi za umirjanje prometa so fizične, svetlobne in druge naprave in ovire oziroma tehnične rešitve, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste. »V MOM imamo, kot že omenjeno, na občinskih cestah do danes postavljenih skupno 165 naprav in ukrepov za umirjanje prometa, največ v obliki asfaltnih grbin in ploščadi. Optične in zvočne zavore ter zožitve vozišča so na občinskih cestah manj prisotne,« pojasnijo.

Montažne odstranili pred zimo

V Mariboru imamo med drugim 16 montažnih ovir v obliki grbin. Tovrstni ukrepi so bili do 15. novembra odstranjeni, razen izjeme v Borštnikovi ulici. »Tam smo ga ohranili, saj je v času gradbenih del na Streliški cesti promet v Borštnikovi ulici nekoliko povečan,« pojasnijo na mariborski občini. Montažne hitrostne ovire vsako leto odstranijo v času trajanja zimske sezone zaradi nemotenega izvajanja zimske službe – pluženja.

V letošnjem letu sta bila sicer izvedena dva montažna ukrepa umirjanja prometa, prej omenjeni na Borštnikovi ulici in na Vrunčevi ulici v Limbušu. »Izveden je bil tudi en fiksni ukrep umirjanja prometa – dvignjen prehod v Ulici Moše Pijada,« dodajo na občini.

V prihodnjem letu načrtujejo postavitev dvignjenega križišča v Kremplovi ulici pri Waldorfskem vrtcu in dvignjeno križišče v Ljubljanski ulici v križišču s Šilihovo, kjer je velika frekvenca pešcev, saj sta tam dve srednji šoli.

Na podlagi česa izbor lokacije za ureditev novih ukrepov umirjanja?

Na Uradu za komunalo, promet in prostor (UKPP) Mestne občine Maribor si prizadevajo postaviti naprave in ukrepe za umirjanje prometa na določeno oziroma predlagano lokacijo po naslednjih merilih: merila za izbor naprav in ukrepov: funkcija ceste, hitrost vožnje, prometni pogoji, urbanistični pogoji, glede na prioritete: vrtci, šole, domovi za ostarele ter na osnovi pozitivne prometne preveritve – izdelane strokovne podlage.

»Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki določa tehnične pogoje za prometno tehnično oblikovanje naprav in ukrepov za umirjanje prometa na javnih cestah, pogojuje odredba ministrstva za promet. Pravna podlaga je zapisana tudi v zakonu o cestah in pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,« še povedo na občini.