V preteklem letu je bilo na Centru za socialno delo Maribor izvedenih sedem posvojitev, v tekočem letu tri. In kakšni so postopki?

Veliko zakoncev, ki imajo težave s pridobitvijo otroka po naravni poti, razmišlja o možnosti posvojitve otroka. Na Centru za socialno delo (CSD) Maribor trenutno obravnavajo 48 oseb, ki si želijo posvojiti otroka. Kot so nam dejali, je od tega 32 kandidatov že prepoznanih kot primernih za starševstvo posvojenemu otroku.

V preteklem letu je bilo na Centru za socialno delo Maribor izvedenih sedem posvojitev, v tekočem letu tri.

Posvojitelji niso pripravljeni sprejeti vsakega otroka

O povprečni čakalni dobi kandidatov na CSD ne morejo govoriti. Kot so nam pojasnili, je temeljno izhodišče oz. vodilo, da poiščejo otroku dobre in odgovorne starše, v skrbi katerih bo otrok dobil izkušnjo sprejetosti in pripadnosti, povezave z odraslo oseb in možnost pozitivne identifikacije. »Stabilno in pregledno domače okolje, so temelj zdravega razvoja in hkrati tudi najboljša preventiva. Tudi posvojitelji niso pripravljeni sprejeti vsakega otroka, pri čemer gre za njihovo legitimno pravico.«

Lani izvedenih 18 mednarodnih posvojitev

Nekateri kandidati se odločijo za posvojitev otrok iz tujine, kar izhaja predvsem iz njihove posvojiteljske stvarnosti. Formalni postopek CSD za dodelitev statusa kandidata za posvojitev je za notranjo in mednarodno posvojitev enak. »Eden izmed ključnih razlogov, da prihaja do mednarodnih posvojitev je, da imamo na eni strani države, kjer je ogromno otrok, za katere ne skrbijo starši, na drugi strani pa države, kjer je več kandidatov za posvojitev, kot je otrok, primernih za posvojitev.«

V letu 2018 je bilo v Sloveniji izvedenih 18 mednarodnih posvojitev. V kolikor je posvojitev otroka v tuji državi legitimna, v Republiki Sloveniji ni pričakovati posebnih težav in zapletov.

Potrebna je temeljita priprava na posvojitev

»Kandidati za posvojitev, ki želijo posvojiti otroka iz tujine potrebujejo temeljito pripravo na posvojitev otroka z vsemi značilnostmi kot tisti, ki posvojijo otroka v Sloveniji, s pozornostjo na ohranjanje kulturno-specifičnih potreb otroka in otrokove kulturne identitete idr,« pojasnijo v CSD-ju. Spodbudno je zanje spoznati tudi družine, ki imajo izkušnjo posvojitve otroka iz drugih kulturnih okolij, da si ustvarijo mrežo z namenom izmenjave izkušenj, strahov in drugih uporabnih informacij.

Država otroka določa pogoje in postopek posvojitve

Republika Slovenija izvaja aktivnosti za vzpostavitev sodelovanja z državami, podpisnicami Haaške Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah. »Seveda je mogoče posvojiti otroka tudi iz držav, ki niso podpisnice omenjene konvencije, je pa potrebno poudariti, da v postopkih mednarodnih posvojitev velja, da vedno država otroka določa pogoje in postopek posvojitve. CSD zagotavljamo podporo tekom priprave na posvojitev kakor tudi spremljanje posvojiteljske družine po posvojitvi.«

Posvojeni otroci iščejo svoje prave starše

Na CSD se srečujejo s posameznimi primeri – posvojenimi otroci in biološkimi sorodniki, ki iščejo svoje korenine, stremijo k vzpostavitvi stikov. »S posvojitvijo prenehajo vse pravice bioloških staršev do otroka in otroka do bioloških staršev, v pravno formalnem smislu so to zanje tuji ljudje. Na CSD te situacije rešujemo na način, da z biološkimi starši najprej vzpostavimo kontakt in jih seznanijo z otrokovo željo. V kolikor so pripravljeni vzpostaviti kontakt z otrokom, ni težav. Seveda pa je pomembno tudi to, da ima otrok pri svoji odločitvi, da poišče biološke starše, podporo v posvojiteljih.« Kadar biološki starši ali otroci ne želijo vzpostavitve kontakta, so strokovni delavci zavezani k spoštovanju Zakona o varstvu osebnih podatkov.

__________________________________________________________________________________

In kako poteka postopek posvojitve?

Osebe ali pari ter zakonci, ki si želijo posvojiti otroka, oddajo pisno prijavo na krajevno pristojni CSD glede na stalno prebivališče. Pisni prijavi mora prijavitelj priložiti še življenjepis, potrdilo o zaposlitvi, potrdilo o osebnem dohodku za zadnje tri mesece, zdravniško potrdilo ter upravno takso. Strokovna delavka vlogo sprejme in jo prouči; ugotavlja splošno sposobnost prijavitelja skladno s pogoji Družinskega zakonika.

V naslednji fazi ugotovitvenega postopka strokovna delavka preverja motive prijavitelja za posvojitev. Slednja je namenjena zagotavljanju otrokove dobrobiti, zato mora biti tudi osnovni motiv kandidata za posvojitev usmerjen v zagotavljanje otrokovih koristi. Otroku je treba poiskati najbolj primernega posvojitelja, kar se presoja glede na otrokovo starost, potrebe in druge za posvojitev pomembne okoliščine. Slednja generalna klavzula omogoča prilagajanje potrebam vsakega posameznega primera.

Psihologinja spozna kandidate v domačem okolju

Delo poteka v smeri individualne priprave, na podlagi večkratnih poglobljenih intervjujev z namenom priprave socialnega poročila in mnenja, s katerimi strokovna delavka na CSD ocenjuje primernost dosedanjega življenja prijaviteljev, njihove osebne lastnostim išče dejanske motive za posvojitev, preverja razmerja med paroma, razmerja do drugih članov družine in širšega družbenega okolja, razišče karakterne značilnosti prijavitelja, njegove kulturne poglede, izobrazbo, stanovanjske in splošne materialne predpostavke za življenje, zdravstveno stanje z vidika zmožnosti skrbi za otroka, psihološko pripravljenost kandidatov za starševstvo – sprejemanje neplodnosti, motivi za posvojitev, pričakovanja, predsodki, strahov, podporni sistem in socialno mreža prijaviteljev osebe na katere se lahko obrne v primeru pomoči,….

Po pogovorih z prijavitelji sledi obisk prijaviteljev za posvojitev na domu, ki ga skupaj opravita dve strokovni delavki: socialna delavka in psihologinja. Koristno je, da psihologinja spozna kandidate v domačem okolju, kjer se z njimi med drugim tudi dogovori, kdaj bodo opravili razgovor za namene psihološkega poročila in mnenja. Slednje temelji na psihološko relevantnih podatkih iz spisovne dokumentacije, obiska na domu, rezultatov psiholoških testov in opravljenega psihološkega pogovora. Poročilo vključuje elemente: ugotovitve psihološkega pogovora – odnosi, prepričanja, vrednote, partnerski odnos, primarna družina, socialno okolje, želje,  ugotovitve na podlagi izvedenih psiholoških testov – sociogram, kratek vprašalnik o vzgojnih stilih,  ugotovitve na podlagi izvedenih testov osebnosti: npr. PIE (Profil indeksa emocij), BFQ (Vprašalnik za merjenje strukture osebnosti po modelu “Velikih pet«), projekcijski testi – test nedokončanih stavkov in pogovor o dobljenih rezultatih skupaj s kandidati).

Socialna delavka in psihologinja v nadaljevanju pripravita strokovno oceno (socialno in psihološko mnenje) o primernosti kandidatov za posvojitev, ki zajema presojo formalnih pogojev in vsebinsko presojo o izpolnjevanju pogojev za posvojitev.

Če iz strokovnega mnenja izhaja, da je prijavitelj primeren za posvojitelja, mu CSD dodeli status kandidata za posvojitev in ga vpiše v centralno zbirko podatkov o kandidatih za posvojitelje. Strokovna delavka se s kandidati sreča in povzame proces individualne priprave ter se pogovori o strokovni oceni in nadaljnjem sodelovanju. Kandidate spodbudi, da pristopijo k skupinski pripravi na posvojitev, ki pa ni zakonsko predpisana. V primeru negativne presoje CSD izda odločbo, s katero se prijaviteljem ne dodeli statusa kandidatov za posvojitev. Pri tem strokovna delavka opravi obvezen pogovor z zavrnjenimi prijavitelji o razlogih za neizpolnjevanje pogojev za posvojitelje in o mogočih nadaljnjih korakih. Lahko ju vključi tudi v socialnovarstvene storitve – svetovanje o tem, kaj lahko spremenita v svojem življenju, da bosta morda v prihodnje zadostila merilom za posvojitelje ali poiskala druge možnosti.

Postopek ugotavljanja primernosti prijavitelja ne sme trajati dlje kakor leto dni do dneva vložitve pisne prijave.