Največjo težavo pri razvoju poslovne cone na Pobrežju, kjer je nekoč delovala tovarna Svila, kasneje pa je imelo na tej lokaciji sedež Cestno podjetje Maribor, predstavlja slaba dostopnost.

FOTO: Iniciativa mestni zbor

Neurejena dovozna cesta do nekdanje tovarne Svila že lep čas moti bližnje prebivalce. Načrtov za ureditev ceste oziroma celotnega območja je  bilo v preteklosti že kar nekaj, na minuli seji Mestnega sveta pa so svetniki sicer obravnavali Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu prav za to območje. Trenutno do 14. novembra poteka javna razgrnitev, ki ji sledi še okoljsko poročilo in za tem priprava 2. obravnave za Mestni svet Mestne občine Maribor. Kaj je sicer z samim projektom ureditve cestne povezave do nekdanje Svile?

Letos brez sredstev

“Žal je projekt »ureditve cestne  povezave v poslovno cono SVILA« ostal nerealiziran, ko smo bili obveščeni da ni možno kandidirati na sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnilogijo za opremljanje poslovnih con, ker je ta lokacija cone v privatni lasti – to obvestilo smo prejeli v začetku poletja 2018. Ker v proračunu MO Maribor za leto 2018 nimamo planiranih sredstev za izvedbo tega projekta cestne povezave, tudi nismo izvedli nobenih postopkov (gradbena dokumentacija, razpis itd.),” so na naše vprašanje odgovorili z Mestne občine Maribor.

Ker pa je  bilo potrebno za celotno področje izdelati Občinski podrobni prostorski načrt, so ga preko Sektorja za urejanje prostora Mestne občine Maribor tudi naročili. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Pobrežje je bil kot rečeno potrjen v 1. obravnavi na zadnji seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 16. 10. 2018.

Cesta je preozka, prometna varnost ni zagotovljena

Območje poslovne cone na Pobrežju, na katerem je nekoč delovala tovarna Svila, kasneje pa je imelo na tej lokaciji sedež Cestno podjetje Maribor, je pretežno pozidano. Največjo težavo pri nadaljnjem razvoju poslovne cone predstavlja slaba dostopnost. Obstoječa cestna povezava namreč poteka po ozki cesti mimo stanovanjskih stavb, del prometa do cone poteka tudi mimo Osnovne šole Toneta Čufarja, beremo v OPPN.

Cesta je glede za vrsto prometa, ki poteka po njej, preozka in predstavlja vir hrupa in vibracij v šolskem in stanovanjskem okolišu ter ne zagotavlja ustrezne prometne varnosti udeležencem v prometu. V coni oz. na posameznih lokacijah območja predmetnega OPPN so podane investicijske pobude za dograditve obstoječih stavb.

Območje OPPN je namenjeno za površine za proizvodnjo in skladiščenje. Dopustno je umeščati tudi storitvene, poslovne, trgovske in gostinske dejavnosti ter logistične, transportne in skladiščne dejavnosti. Dopustno je umeščati le tiste dejavnosti, ki ne bodo pomenile večjega tveganja za onesnaževanje okolja.

Kakšni so načrti?

Po OPPN je na tem območju načrtovana gradnja industrijskih in drugih nestanovanjskih stavb različnih višin (od 10 do 17 m), kot dograditve obstoječih objektov ali novogradnje, katerih pretežen namen je v skladu z dopustnimi dejavnostmi. Načrtovana je tudi gradnja nove dvosmerne dovozne ceste z glavne mestne ceste LG 243860 (Malečniški most od Čufarjeve do Meljske) z voziščem širine 6,00 m, enostranskim pločnikom in obojestransko bankino.

Glavna mestna cesta se zaradi ureditve pasu za leve zavijalce enostransko razširi. Obstoječa dovozna mestna cesta LK 245190 se na severu za motorna vozila slepo zaključi, ohrani se le peš in kolesarska pot do dovozne ceste. Za dovoze do posameznih območij in gradbenih parcel se uredi notranja cestna mreža, ki se na dveh mesti priključi na dovozno cesto.

Ureditev kolesarskega počivališča?

Na območju poslovne cone naj bi se uredile tudi parkirne površine za avtobuse in za tovorna in osebna vozila. Za pešci bi se namenil pločnik vzdolž dovozne ceste, po notranji cestni mreži pa po vozišču, kjer se glavne smeri pešcev označijo s horizontalno signalizacijo. Nekategorizirana pot pod teraso na JZ delu območja bi se deviirala in preuredi v kolesarsko pot vzdolž južnega roba območja OPPN vse do Drave, kjer se naveže na pot ob Dravi. Ob kolesarski poti pri Dravi se uredi kolesarsko počivališče, ki se opremi z urbano opremo. Območje območje pri vstopu v poslovno cono, počivališče in parkirne površine se zasadijo. Predvidena je komunalna ureditev območja.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 14. november 2018.