V teku aktivnosti za združitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor ter Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Tudi razširitev nalog v novi razširjeni skupni občinski upravi.

Potem, ko so večje lokalne skupnosti finančno in ekonomsko sposobne zagotavljati zahtevnejše lokalne javne službe, manjše občine, denimo, občasno nimajo na voljo dovolj financ in strokovnega kadra za opravljanje zahtevnejših nalog. Poleg tega pa tudi država prenaša na občine čedalje več nalog in pristojnosti, kar slednje ne zmorejo samostojno opravljati, zato naj bi prihajalo do medobčinskega sodelovanja.

Na Mestno občino Maribor in nekaj okoliških smo naslovili novinarska vprašanja o morebitnem sodelovanju in na katerih področjih to počnejo. Zanimalo pa nas je med drugim tudi, kakšne so možnosti za organizacijo skupnih občinskih uprav ali skupnih pisarnah za podporo črpanju evropskih sredstev.

Dva organa skupne občinske uprave

Iz službe za odnose z javnostmi na Mestni občini Maribor (MOM) so sporočili, da sta na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj in Maribor ustanovljena in delujeta dva organa skupne občinske uprave. Gre za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM), ki deluje v vseh omenjenih občinah, medtem ko so ustanoviteljice Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave (MUVOON) občine Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Ruše in Maribor. »Na podlagi prenovljenega Zakona o financiranju občin (ZFO-1) je omogočeno sodelovanje občin pri skupnem opravljanju naslednjih nalog: občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega pravobranilstva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanje prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanje prometa,« pojasnjujejo iz MOM in dodajajo, da so v teku aktivnosti za združitev obeh obstoječih organov skupne občinske uprave in razširitev nalog v novi razširjeni skupni občinski upravi. »Pripravlja se nov odlok, nekatere občine ustanoviteljice MIRM in MUVOON pa so že izkazale interes,« zaključujejo na MOM.

Večletno uspešno sodelovanje

Milica Simonič Steiner, direktorica občinske uprave na občini Pesnica, izjavi pa se pridružuje tudi Tamara Šnofl, županja občine Kungota, odgovarjata, da občine Kungota, Pesnica in Šentilj že več let uspešno sodelujemo na različnih področjih in verjamejo, da bo tako tudi v prihodnje. »Dobro sodelovanje med sosednjimi občinami je zaželeno in potrebno, saj se občani, župani in občinske uprave srečujemo s podobnimi težavami in izzivi. Sodelovanje na različnih področjih pri načrtovanju strateških odločitev bo vsekakor prineslo največ zadovoljstva za prebivalce vseh občin, kar se je izkazalo že tudi do sedaj. Trenutno z občino Kungota in Pesnica sodelujemo na formalni ravni ob zagotavljanju določenih socialnih storitev (npr. pedagoška pomoč na domu, izvajanje kulturnih programov,…), neformalno pa se župani, direktorji povezujejo med seboj ob več aktivnostih in predajanju informacij. Glede možnosti vzpostavitve skupnih organizacijskih enot je v tem trenutku še prezgodaj govoriti in postavljati zaključke,« pojasnjujeta direktorica in županja.

Interes po konstruktivnem sodelovanju

Vedno zainteresirana za konstruktivno sodelovanje je tudi občina Hoče-Slivnica, poudarja Vanja Jus, tamkajšnja višja svetovalka za premoženjsko-pravno kadrovske in splošne zadeve. »Trudili se bomo, da bomo našli skupno pot sodelovanja na več področjih, tako, kot zgledno sodelujemo na primeru Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave ter še kje. Prav tako nam je v interesu, da se za podobne projekte prijavljamo na razpisana EU ali nacionalna sredstva,« je razložila Jusova.

Razgovori o morebitnih dodatnih nalogah

Občina Duplek že sodeluje v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, na katero so bile prenesene naloge iz delovnih področij notranje revizije in ravnanja z odpadki. »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor kot organ skupne občinske uprave pa izvaja naloge na področju redarstva in inšpekcijskih služb v občini Duplek. Povezani smo tudi v Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki izvaja naloge na področju varstva okolja. In glede na to, da država stimulira sodelovanje v skupnih občinskih upravah, potekajo razgovori o morebitnih dodatnih nalogah skupnih občinskih uprav,« pa pojasnjuje tamkajšnji koordinator Dejan Stanko.

Redna srečanja in izmenjava izkušenj

Občina Selnica ob Dravi zelo dobro sodeluje s sosednjima občinama v isti upravni enoti, in sicer z Rušami ter Lovrenc na Pohorju. »Redno se srečujemo in izmenjujemo izkušnje. Delamo tudi na nekaterih projektih, ki bi jih bilo možno peljati skupaj, kot so na primer skupna turistična promocija, domovi za ostarele in urejanje komunalnih služb,« je pojasnila županja dr. Vlasta Krmelj in dodala, da z ostalimi občinami  v regiji sodelujejo pri načrtovanju turističnih aktivnosti ter pri aktivnostih za skupno občinsko upravo na različnih področjih, ta projekt pa vodi Mestna občina Maribor.