Občina Ruše je objavila razpis za nepovratna sredstva za sofinanciranje fasad v starem mestnem jedru Ruš.

Občina Ruše dodeljuje nepovratna sredstva za sofinanciranje obnov fasad in zunanjega stavbnega pohištva objektov, ki se nahajajo ob Mariborski cesti, Trgu vstaje in Falski cesti v Rušah, znotraj naselbinskega spomenika trško jedro Ruše

V Rušah želijo urediti fasade v spomeniško zaščitenem trškem jedru

Namen javnega razpisa je izbor in sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva znotraj naselbinskega spomenika Ruše, trško jedro razglašenega z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ruše za leto 2019 v okvirni višini 40.000,00 evrov. Upravičeni stroški projekta lahko nastanejo med 1. 1. in 30. 10. 2019. Razpis je odprt do 30. 7. 2019.

Občani morajo prijavne obrazce z zahtevano dostaviti na naslov Občina Ruše najkasneje do 30. 7. 2019 do 12. ure, ne glede na način dostave.