Postopki odvzema okoli 150 grobov bodo trajali približno štiri mesece. Pokojni bodo v grobovih ostali, a bodo izdelani temelji s katerimi bodo lahko grobove ponudili novim najemnikom.

Na območju Mestne občine Maribor je osem pokopališč, ki imajo skupaj 27.616 pokopnih mest. Največje je Pobrežje, kjer je 18.285 grobnih mest, sledi Dobrava s 5.314 mesti. Pretekli mesec se je pričel postopek za odvzem grobnih mest približno 150 najemnikom na pokopališču Pobrežje in Dobrava. Ti so grobove bodisi opustili, računov grobnine za grobno mesto niso plačali že najmanj tri leta, oziroma niso javili spremembe naslova, tako da jim računa za grobnino ni mogoče vročiti že najmanj tri leta. Na grobna mesta so bile nameščene tablice z obvestilom o začetku postopka, prav tako so grobna mesta za katere je začet postopek odvzema, javno objavljena na info točkah, več informacij lahko prejmete tudi v njihovih pisarnah.

Pokojnih se ne sme prenašati v druge grobove

»Opuščanje grobov, posledično tudi neplačevanje grobnine, predstavlja problem vsakega upravljavca pokopališč,« pojasnijo v Pogrebnem podjetju Maribor. Upravljalec pokopališča je dolžan grobno mesto, za katerega ni sklenjena najemna pogodba in ni plačana grobnina najmanj tri leta, to tudi odvzeti.

»Pokojni v teh grobovih ostanejo, upravljavec pokopališče jih ne sme prenašati v drug grob, izjema je predhodno pridobljeno dovoljenje občine,« pojasnijo.

Pobrežje nima možnosti širitve

Skladno z Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor bo po končanih postopkih Pogrebno podjetje Maribor, kot so nam pojasnili, opuščene grobove preuredilo tako, da se bodo izdelali temelje za nagrobnik, skladno z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. Po tem, ko bodo postopki končani, bodo razpoložljive grobove, ponudili novim najemnikom ter tako najprej zagotavljali ustrezen razvoj pokopališč. »S tem bomo omogočili, da ljudje pridobijo grobna mesta na mestnem pokopališču Pobrežje, ki nima možnosti širitve, predstavlja pa pomemben kulturno zgodovinski spomenik mesta.« Postopki odvzema trajajo približno štiri mesece in bodo zaključeni predvidoma marca 2020.

Najemnine v Mariboru med najnižjimi v Sloveniji

V Sloveniji višino grobnin določajo organi upravljanja lokalne skupnosti, položnice pa se izdajo enkrat na leto. Grobnina predstavlja stroške vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih, torej dejansko opravljenih del in nastalih infrastrukturnih in drugih stroškov upravljavca pri vzdrževanju pokopališč. »To  pomeni, da je višina najemnine odvisna od rasti infrastrukturnih in drugih stroškov kot recimo vode, smeti, čiščenja, vzdrževanja, ki vnaprej niso znani,« pojasnijo. Višino le-te v Mariboru določa Mestni svet MO Maribor. Po sprejetju cen Pogrebno podjetje Maribor kot upravljavec pokopališča izstavi položnice uporabnikom, le-ti pa jo plačujejo enkrat letno. Le izjemoma, na izrecno željo stranke, lahko grobnino poravnajo za daljše obdobje, vendar največ za deset let.

»Ob tem pa ne smemo zanemariti tudi dejstva, da so primerjalno gledano naše najemnine med najnižjimi v Sloveniji. Pri določanju višine najemnine se namreč še vedno močno upošteva socialni vidik,« dodajo v Pogrebnem Podjetju Maribor, kjer je cena za pokopališči Pobrežje in Dobrava nespremenjena od leta 2012.

Cene grobnin z ddv.:
-enojni 24,63
-žarni 17,59
-grobnica 49,28
-družinski 39,93
-žarni zid 49,28