Predmet prodaje je plinsko olje D2 – za pogonski namen. Gre za skupno 59 kontejnerjev, ki se bodo prednostno prodali kot celota.

Finančna uprava RS – Finančni urad Maribor je objavilo vabilo k dajanju pisnih ponudb. Predmet prodaje je plinsko olje D2 – za pogonski namen. Gre za skupno 59 kontejnerjev v katerih se nahaja več kot 57.600 litrov olja in so ocenjeni na slabih 52.000 evrov. Blago se bo prednostno prodalo kot celota, podredno pa je moč  podati ponudbo tudi za blago navedeno pod posamezno zap. št., pri čemer bodo imeli ponudniki, ki bodo podali ponudbo za nakup celotne količine blaga prednost pri nakupu. Več podatkov o posameznih izdelkih najdete TUKAJ.

Pisne ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti na naslov: Finančni urad Maribor, Tržaška cesta 49, 2000 Maribor ali oddati osebno v glavni pisarni pri Finančnem uradu Maribor, na naslovu Tržaška cesta 49, 2000 Maribor, s pripisom na naslovni strani pisemske ovojnice: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP »zadeva št.: 4939-776/2018-24 09-720-35«.

“Ob oddaji ponudbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine v višini 10 % ocenjene vrednosti brez dajatev iz stolpca E, ki pa ne more biti nižja od 40,00 EUR,” pojasnijo na Fursu.

Varščina se vplača: na depozitni račun FURS številka oz. IBAN: SI56 0110 0600 0011 954, ki je odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, SI-1000, SWIFT: BSLJSI2X. Pri nakazilu mora biti naveden sklic na številko odobritve (referenca): SI21 P1-507008776018, pri čemer vplačnik varščine v sklic namesto P1 vpiše svojo osem mestno davčno številko.

Upoštevane samo ponudbe, ki bodo dosegle vsaj polovico ocenjene vrednosti

Komisija za pregled pisnih ponudb bo upoštevala samo ponudbe, ki bodo dosegala vsaj polovico ocenjene vrednosti brez dajatev iz stolpca E zgornje tabele in, ki bodo vsebovale potrdilo o plačilu varščine ali potrdilo o predložitvi instrumenta za zavarovanje plačila varščine ter bodo oddane, priporočeno, po pošti ali bodo osebno oddane v vložišču Finančnega urada Maribor, Tržaška cesta 49, 2000 Maribor, do vključno torka dne 23. 4. 2019.