Mestna občina Maribor želi do konca 2023 pod in ob Ljudskem vrtu zgraditi več objektov, vključno z garažno parkirno hišo ob Strossmayerevi ulici. Ta bi obsegala tri etaže z največ 1316 parkirnimi mesti, nad samo garažno hišo pa bodo vzpostavili novo javno nogometno igrišče. Obetajo se tudi štiri novi objekti, kjer je mogoče vzpostaviti poslovno dejavnost, celo nova stanovanja.

Mestna občina Maribor želi do konca 2023 pod in ob Ljudskem vrtu zgraditi več objektov, vključno z garažno parkirno hišo ob Strossmayerevi ulici, kamor bi se lahko pospravilo 1316 jeklenih konjičkov. Precej velikopotezni projekt namerava občina izvesti skupaj z zainteresiranim zasebnim partnerjem, ki mora najprej izpolniti vlogo o zainteresiranosti. Občina je v ta namen konec novembra 2019 objavila javni poziv vsem zainteresiranim za javno-zasebno partnerstvo pri dotični investiciji. Rok za oddajo vloge je 29. februar 2020, do 10. ure. Z novimi objekti na navedenem območju naj ne bi prišlo do sprememb prometnega režima.

Štirje poslovni objekti in garažna hiša

Mestna občina Maribor na podlagi 32. člena Zakona o javno – zasebnem partnerstvu poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Izgradnja garažne hiše in poslovnih objektov na zemljišču pod pomožnim nogometnim igriščem ob Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne občine Maribor«.

Pri projektu bi občina nastopila kot naročnik in javni partner projekta, ki obsega izgradnjo in upravljanje objekta (garažne hiše in dela poslovnih objektov).  Del poslovnih objektov je poleg trgovinske in poslovne namembnosti možno nameniti tudi za stanovanja.

Kar se tiče poslovnih prostorov, so predvideni štirje objekti (A, B, C in D), kamor lahko umestijo trgovske in poslovne dejavnosti: s skupno bruto kvadraturo v izmeri 10.021 m2. V primeri, da objekt D ne bi bil izgrajen, bi garažna hiša obsegala 40.060 m2 bruto kvadrature. V treh etažah (dveh kletnih in eni pritlični) je predvidenih med 1274 do 1316 parkirnih mest.

Na platoju garažne hiše novo nogometno igrišče

Javni rabi bodo namenjene površine v vseh pritličnih poslovnih objektih. Na platoju garažne hiše bo novo nogometno igrišče v občinski lasti, z umetno travo velikosti 64 x 100 m, ki bo prav tako namenjeno javni rabi. Vse objekte bi izgradili na parcelah, ki so sicer v solastništvu civilnopravnih in fizičnih oseb. Gre za parcele 1358, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 in 1367 (katastrska občina Koroška vrata). Javni partner (občina) je pri tem zavezan, da bo pred pričetkom investicije s solatnikom oziroma lastnikom uredil premoženjsko pravna vprašanja z lastniki zemljišč.

V podzemno garažno le en vhod med Strossmayerjevo in Krekovo

Poleg izgradnje navedenih objektov se obetajo tudi druge spremembe. Severno od Mladinske nameravajo denimo urediti nadaljevanje promenade mimo Langerjeve vile z razširitvijo in rušitvijo zidu pri dvorani teniškega kluba. Prav tako nameravajo rekonstruirati obstoječi prehod za pešce in ga združiti z ureditvijo avtobusnih postajališč. S tem ukrepom bi obenem zmanjšali vozno hitrost na Mladinski.

Območje podaljšanja promenade in prehoda za pešce.

Četudi je po normativih FIF-e ob nogometnih tekmah potrebnih 1666 parkirnih mest za osebna vozila in 83 za avtobuse, je to glede na teren mestnega središča skoraj nemogoče doseči. A ob večjih tekmah lahko že vnaprej predvidimo velike gneče. Za osebna vozila je namreč predviden namreč le en vhod v parkirno garažno hišo, ki bi bil izveden na mestu obstoječega tro-krakega križišča Strossmayerjeve in Krekove. Drugi ločeni uvoz oziroma izvoz za avtobuse in za protokolarna vozila pa je predviden iz Mladinske oziroma Greqorčičeve.

Vstop na Mladinski.

Mesto ločenega uvoza/izvoza, namenjen za avtobuse z ekipami in za protokolarna vozila.

Vstop na mestu obstoječega tro-krakega križišča Strossmayerjeve in Krekove.

Vse navedene izmere bodočih objektov so sicer le še v idejni fazi, tako da so mogoče tudi spremembe. Za umestitev načrtovanih ureditev v prostor je namreč potrebna predhodna izdelava izvedbenega prostorskega akta (občinski podrobni prostorski načrt) ali pa umestitev načrtovanih ureditev v občinski prostorski načrt (OPN) s podrobnejšimi prostorski izvedbeni pogoji. Več o pogojih in oddaji dokumentacije je razvidno tukaj.