Univerza v Mariboru je v preteklih dneh objavila razpis za sofinanciranje doktorskega študija v prihajajočem študijskem letu, prav tako pa je odprt razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Razpis sofinanciranja obsega kritje stroškov šolnine študentovega letnika v študijskem letu 2020/2021, posameznim doktorskim študentom, ki bodo po natančno določenih kriterijih ocenjeni kot najboljši, pa se bodo sredstva za kritje stroškov šolnine odobrila za vse letnike do konca študija. Med zahtevane pogoje šteje tudi jasna zasnova doktorske disertacije z izbranim mentorjem, ki mora prav tako izpolnjevati določene pogoje.

Podrobnejše informacije o javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Mariboru najdete na naslednji povezavi

Pri odločanju za sofinanciranje doktorskega študija bodo odločilni tudi uspeh študenta v preteklih letnikih oziroma na pretekli stopnji izobraževanja, pomembno vlogo pa bodo odigrale tudi prejete nagrade in objavljena znanstveno-raziskovalna ali druga primerljiva dela. Višina razpoložljivih sredstev omenjenega razpisa za študijsko leto 2020/2021 znaša 651 840,00 evra, rok za prijavo na razpis pa je odprt do vključno 25. septembra 2020 do 12. ure. Podrobnejše informacije o javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Mariboru najdete na naslednji povezavi.

Možnost za pridobitev šolnine

Objavljen je tudi javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, ki ga razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Namen razpisa je spodbuditi in povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence odraslih na trgu dela, kar dalje pripomore k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in razvoju sodobne družbe. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4 512 588,05 evra.

Podrobnejše informacije najdete na naslednji povezavi.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so dokončali programe nižjega poklicnega izobraževanja, programe srednjega poklicnega izobraževanja, programe srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja, programe poklicno-tehniškega izobraževanja, programe gimnazije in opravljanja splošne mature, maturitetni tečaj, poklicne tečaje, mojstrske izpite ter delovodske in poslovodske izpite. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022, posamezni prijavitelj pa je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2500,00 evrov. Podrobnejše informacije najdete na naslednji povezavi.