Med številnimi cilji za prihodnost so skrb za mestne gozdove, izboljšanje kakovosti zraka, podtalnice, sanacija degradiranih območij v mestu, zmanjšanje emisij in sprememba mobilnostnih navad občanov.

Mariborski mestni svetniki bodo na prihodnji seji obravnavali Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030.

Gre za krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske probleme/izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finanično in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. “Namen programa je usmerjanje izvajanja dejavnosti varstva okolja, povezovanje deležnikov in omogočanje izvrševanja zadanih ukrepov. S svojimi usmeritvami in ukrepi vpliva na izvajanje dejavnosti občine na številnih z okoljem povezanih področji,” je navedeno v gradivu.

Katera so ključna okoljska področja?

Program je izdelan za obdobje 2021-2030, razdeljen je na 8 prioritetnih okoljskih področij in eno skupno horizontalno povezovalno področje. Pri vsakem področju so določeni strateški in operativni cilji, vsebinsko pa so vsebine obravnavane v luči izzivov, ki izhajajo iz trenutnega stanja ter iz vidika priložnosti za regevanje ključnih okoljskih problemov.

1. Podnebne spremembe: strateški cilj je prehod v podnebno nevtralnost in prilagoditev na podnebne spremembe, MOM si je med drugim zadala ambicijo, da bo postala podnebno nevtralna občina najkasneje do leta do leta 2045

2. Ohranjanje naravnega okolja in skrb za biotsko raznovrstnost: strateški cilj je ohranjanje biotske raznovrstnosti, varovanih območij narave, mestnih gozdov in druge zelene infrastrukture. “Velik poudarek pri obnovi narave je namenjen tudi ozelenitvi mest in primestnih območij z zmanjševanjem pritiska na habitate in vrste, zagotavljanjem trajnostne uporabe vseh ekosistemov, omejitvijo pozidave tal in širjenja mestnih območij,” je navedeno v gradivu.

3. Zagotavljanje kakovosti tal, pri čemer so cilji zmanjšanje onesnaženosti tal, zmanjšanje ostalih obremenitev tal in trajnostno ravnanje s tlemi, monitoring in ozaveščanje javnosti o pomenu kakovostnih tal.

4. Vode: kot cilji so za to področje navedeni zagotavljanje trajnostne in kakovostne oskrbe s pitno vodo, skrb za dobro kemijsko in količinsko stanje podzemne vode kot vira pitne vode in skrb za dobro kemijsko in ekološko stanje površinskih voda.

5. Zagotavljanje kakovosti zraka: Zaradi povečanih koncentracij delcev PM10 je območje MOM uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti. Na podlagi tega je Vlada RS sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, ki zajema območje dveh občin: Mestne občine Maribor in Občine Miklavž na Dravskem polju. Načrt vsebuje ukrepe, ki so opredeljeni za obdobje izvajanja 3 let. Novembra 2020 je vlada sprejela noveliran odlok, skupaj z načrtom ukrepov za izboljšanje kakovosti
zraka za obe občini za obdobje 2020-2022.

Zaradi povečanih koncentracij delcev PM10 je območje MOM uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti. Na podlagi tega je Vlada RS sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, ki zajema območje dveh občin: Mestne občine Maribor in Občine Miklavž na Dravskem polju.

6. Krožno gospodarjenje: pri tem je ključno sporočilo, da mesto nima aktivnega odlagališča mešanih komunalnih odpadkov in ga tudi ne želi imeti.

7. Regenerativno prostorsko načrtovanje in trajnostna raba prostora: V MOM je tudi veliko praznih stavb različnih
namembnosti, ki jih je možno z relativno majhnimi vložki nameniti novim dejavnostim. Tudi na področju prostora se vse bolj uvaja načelo ponovne uporabe in recikliranja: namesto novih gradenj in širjenja pozidave na še nepozidane površine gre za tehnološko napredno prenovo stavb in usposabljanje degradiranih že pozidanih površin,” je navedeno v gradivu. Program varstva okolja predvideva tudi sanacija nekdanjih odlagališč komunalnih odpadkov in območij nelegalnega odlaganja odpadkov v izogib negativnim okoljskim vplivom.

8. Varstvo pred drugimi okoljskimi tveganji, pri čemer je cilj zmanjševanje okoljskih tveganj, ki izhajajo iz hrupa v okolju, svetlobnega onesnaževanja in visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja.