Minister, pristojen za strateške projekte in kohezijo, v Pesnici napovedal skorajšnjo odločitev o dveh operativnih programov za črpanje evropskih sredstev

Minister Zvonko Černač se je danes na pobudo poslanca Marijana Pojbiča sestal z županjo Kungote Tamaro Šnofl, županom Šentilja mag. Štefanom Žvabom in gostiteljem srečanja, pesniškim županom mag. Gregorjem Žmakom ter njihovimi sodelavci.

Minister, pristojen za strateške projekte in kohezijo, je uvodoma dejal, da se je prišel v Pesnico pogovarjat o konkretnih projektih in poslušat predloge županov za izboljšanje sistema črpanja evropskih sredstev, saj so občine nosilke velikega števila projektov.

Minister Černač je posebej izpostavil, da se zaveda togosti in birokratskih postopkov, ki otežujejo pridobivanje evropskih sredstev. Napovedal je poenostavitev postopkov, manjše število organov in stalnost pravil vodenja postopkov, kar je v zadnjem času povzročalo veliko težav prijaviteljem za evropska sredstva ter več podpore “trdim vsebinam”. Izpostavil je področje kontrolinga in spreminjanja pravil, kar bodo uredili in tudi tako poenostavili postopke. Zanimala ga je tudi izkušnja z modelom dogovora za razvoj regij, za kar so skupno ugotovili, da predstavlja nepotreben postopek in jemanja časa za pravočasno pripravo projektov.

 

Tamara Šnofl: “Občina brez evropskih sredstev sama ne zmore investicije, ki jo nalaga država”

Županja Kungote Tamara Šnofl je ministru predstavila težave malih občin pri črpanju evropskih sredstev ter konkretne potrebe po ureditvi kanalizacijskega omrežja. Omejitev 2 tisoč populacijskih enot jim onemogoča pridobitev evropskih sredstev, občina sama pa ne zmore takšne investicije, ki ji jo na drugi strani nalaga sama država.

Mag. Štefan Žvab: “Imamo isto Evropo?”

Šentiljski župan mag, Štefan Žvab je izpostavil, da občine potrebujejo tudi pet let, da se dogovorijo za investicije, s katerimi bodo črpale evropske sredstva, potem pa jim zmanjka časa za izvedbo infrastrukturnih projektov, ki zahtevajo svoj čas priprave in izvedbe. Pozval je ministra, da se zmanjšajo nivoji odločanja s sedanjih pet na tri in da se pospešijo postopki ter omili zahtevna birokracija. Še posebej je izpostavil Ministrstvo za okolje, kjer imajo velike težave pri urejanju potrebnih postopkov za izvedbo investicij.

V Avstriji se dosti hitreje dogovorijo in speljejo postopke ter se ob tem vprašal, “ali imamo isto Evropo”?

Kot je že omenila županja Kungote, je tudi sam izpostavil finančno zahtevnost gradnje komunalne in druge infrastrukture v Slovenskih goricah ter posebej poudaril, da kolegi župani na avstrijski strani teh problemov nimajo. V Avstriji se dosti hitreje dogovorijo in speljejo postopke ter se ob tem vprašal, “ali imamo isto Evropo”?

Minister Černač je županom odgovoril, da želijo omejitev 2 tisoč populacijskih enot spremeniti, saj evropske države nimajo enakih potreb po vlaganju v infrastrukturo, prav tako ne na primer pri zagotavljanju postelj v domovih za starejše, kjer si prizadevajo za več sredstev Evropskega socialnega sklada.

Pobudnik srečanja poslanec Marijan Pojbič je izrazil zadovoljstvo, da je do tega srečanja prišlo, obisk prvega ministra te vlade v teh občinah in konkretnih temah, ki se jih lotevajo na tem sestanku.

Mag. Gregor Žmak: Potrebujemo več “trdih vsebin” za financiranje iz sredstev EU

Pesniški župan in gostitelj srečanja mag. Gregor Žmak je posebej poudaril potrebo po več trdih vsebinah, ki bi se lahko financirale iz EU oz. možnosti pridobivanja sredstev za infrastrukturne in ostale objekte.

Izpostavil je umeščenost same Pesnice pri Mariboru med avtocesto in železnico in hrupom, ki ga državne prometnice povzročajo ter možnost pridobitve evropskih sredstev za protihrupne ograje v Dobrenju ob avtocesti ter nastajajočem športnem parku v Pesnici in pokopališču, ki je predvideno na prostoru ob železnici.

Izpostavil je umeščenost same Pesnice pri Mariboru med avtocesto in železnico in hrupom, ki ga državne prometnice povzročajo ter možnost pridobitve evropskih sredstev za protihrupne ograje v Dobrenju ob avtocesti ter nastajajočem športnem parku v Pesnici in pokopališču, ki je predvideno na prostoru ob železnici.

Minister je napovedal, da so možnosti za to v novi perspektivi in predlagal, da se v to vključi tudi DARS, kot upravljalec avtocest, ki bi tudi sam bil sposoben prispevati za ureditev protihrupnih ograj.

Prav tako je sam ponovil, da bo v novi perspektivi več možnosti za financiranje trdih vsebin in manj mehkih, ki so do sedaj imele prednost. Izpostavil je primer, da so ob reki Muri izdatno financirali mehke vsebine v kontekstu zelenih vsebin ohranjanja narave, hkrati pa v isti občini niso mogli pridobiti sredstev za čistilno napravo, s katero bi čistili odpadne vode, ki se zlivajo v to isto reko.

Na sestanku z ministrom, kjer je bila tudi prisotna vodja kabineta ministra Klavdija Operčkal, ki prihaja iz teh krajev, oba podžupana Pesnice mag. Klavdija Samogy Simonič in Slavko Jarc, direktorji občinskih uprav in občinski svetniki Bojan Belna, Roman Richter in Majda Trampuš so v nadaljevanju izpostavili še več konkretnih projektov.

Šentiljski župan mag. Štefan Žvab je izpostavil kolesarsko pohodniški most čez Muro, ki ga šentiljska občina skupaj z avstrijskimi partnerji načrtuje v Ceršaku. So tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, zato ga je zanimalo možnost pridobitve sredstev EU. Minister je omenil možnost preko Interreg projekta oz. bolj zagotovo v novi perspektivi. Zaveda se, da bi, glede na to, da je papirnati del pripravljen, želeli že naslednje leto zgraditi most.

Petra Pucko iz šentiljske občine, ki vodi projekte, je ob tem izpostavila težavo, da imajo Interreg projekti samo 20 odstotno financiranje trdih vsebin, kar jim pri projektu vrednem milijon evrov predstavlja veliko težavo.

Predstavila je še projekt vodo oskrbe za 32 tisoč prebivalcev, ki ga skupaj pripravljajo občine in operativno vodi šentiljska občina in vse težave, spreminjanje pravil, vmesnih preverjanj, kar zelo otežuje realizacijo tega projekta.

Milica Simonič Steiner, direktorica občinske uprave Občine Pesnica, je poudarila potrebo in zainteresiranost za dva operativna programa za črpanje evropskih sredstev za vsako kohezijsko regijo posebej, kar bi povečalo učinkovitost črpanja predvsem iz naše vzhodne regije.

Minister je na to pobudo odgovoril, da bodo to odločitev sprejeli do konca meseca. Izkušnje iz sedanje ureditve enega operativnega programa so prevečkrat prinesle večjo sposobnost črpanja iz zahodne kohezijske regije in še večanja razvitosti teh delov države med tem, ko se vzhodni del ni razvijal po pričakovanjih.

Minister je na to pobudo odgovoril, da bodo to odločitev sprejeli do konca meseca. Izkušnje iz sedanje ureditve enega operativnega programa so prevečkrat prinesle večjo sposobnost črpanja iz zahodne kohezijske regije in še večanja razvitosti teh delov države med tem, ko se vzhodni del ni razvijal po pričakovanjih. Ob tem je izpostavil, da ima sicer tudi zahodna kohezija regija slabše razvit del Posočja in Gorenjske in da bodo v Ljubljani velika nasprotovanja ureditvi dveh operativnih programov predvsem iz razloga, da bo zahodna kohezijske regija zaradi razvitosti v novi perspektivi deležna manj evropskih sredstev.

Podžupan Pesnice Slavko Jarc je predstavil Perniško jezero kot priložnost za razvoj turistične destinacije. Minister je poudaril, da bi morali za to pridobiti tudi zasebnega investitorja, pripraviti program ter hkrati v sodelovanju s poslancem Marijanom Pojbičem obljubil pomoč pri vseh projektih.