Upravljalci ogrevalnih sistemov v Mariboru prižgejo »zeleno luč« za pričetek kurilne sezone, ko je temperature več dni ob 21. uri zvečer manjša ali enaka 12 stopinjam Celzija.

Vreme je v zadnjem času precej nepredvidljivo, že precej jesenko, ki prinaša sveža jutra in noči. Prav zato so nekatera gospodinjstva, ki imajo svoja kurišča, ta že zagnala, drugače je v večstanovanjskih objektih, kjer se ponekod še niso odločili za ogrevanje, saj je ta odvisna od posameznih upravljalcev. Pomemben dejavnik v proračunu vsakega gospodinjstva so tudi stroški gretja v kurilni sezoni, ki v Sloveniji v večini nižje ležečih območjih na nadmorski višini do 500 metrov traja v povprečju od 6 do 8 mesecev, v višje ležečih, gorskih območjih pa tudi do 11 mesecev.

Masovnega vključevanja ne sprožijo ob kratkotrajni ohladitvi

Alan Perc, direktor Javnega podjetja Energetika Maribor, je povedal, da je vročevodno omrežje Energetike Maribor pod obratovalno temperaturo in v pripravljenosti celo leto ter s tem omogoča ogrevanje vseh objektov kadar koli v letu v skladu z željami odjemalcev.

Alan Perc: »Stanovalci možnost naročanja sprememb ogrevanja preko  predstavnikov kadarkoli v letu.«

»V veliki večini  so v novejših objektov (zgrajenih po letu 2005) vgrajene sekundarne stanovanjske toplotne podpostaje, kjer se celo leto vrši pretočna priprava sanitarne tople vode in se stanovalci lahko individualno odločajo o ogrevanju stanovanj v skladu s svojimi individualnimi željami. Pri starejših večstanovanjskih objektih s centralnim sistemom ogrevanja pa Energetika Maribor vključi skupni sistem ogrevanja z naslednjim dnem, ko je izpolnjen (administrativni) pogoj za pričetek kurilne sezone, to je z naslednjim dnem, ko pade 3-krat zapored zunanja temperatura ob 21. uri pod 12 stopinj Celzija, seveda, če nam etažni lastniki preko svojih predstavnikov ali upraviteljev objektov vključitve sistema ogrevanja ne naročijo že prej. Ob tem gledamo tudi vremensko napoved in masovnega vključevanja sigurno ne bi sprožili ob kratkotrajni ohhladitvi (npr. v mesecu septembru 2019), ko bi kratkotrajni ohladitvi sledilo daljše obdobje toplega vremena. Kot že rečeno pa imajo stanovalci možnost naročanja sprememb ogrevanja preko navedenih predstavnikov kadarkoli v letu. Seveda tudi izklopa ob nestrinjanju z vklopom ogrevanja ob izpolnitvi navedenih pogojev,« je razložil Perc in dodal, da poslovni objekti si vklapljajo ogrevanje v skladu z lastnimi potrebami.

Trajanje minule kurilne sezone rekordno

Energetika Maribor trenutno ogreva 13.000 stanovanjskih enot. »Minula kurilna sezona pa je trajala od 27. septembra lani do (rekordnega) 20. maja letos z vmesno prekinitvijo med 27. aprilom in 4. majem,« pojasnjuje Perc. Tekoča vzdrževalna dela potekajo v Energetiki Maribor skladno z letnimi poslovnimi načrti, celotna rekonstrukcijska in investicijska vlaganja v proizvodne vire pa so v letošnjem letu znašala dobra 3,1 milijonov evrov.

Alan Perc: »Vključevanje  vseh večstanovanjskih objektov zaradi postopkov kontrole na licu mesta navkljub praktično 100-odstotni pokritosti odjemnih mest s sistemom daljinskega nadzora in upravljanja načeloma traja vsaj pol dneva in poteka po vrstnem redu sistema daljinskega nadzora.«

Na osnovi planiranih količin prodane toplote, ki so osnova za planirane količine proizvodnje toplote (količin zemeljskega plina, elektrike in tehnološke vode) načrtujejo stroške proizvodnje toplote do konca leta 2019 in v letu 2020. »Trenutno veljavna cena z DDV (september 2019) znaša 53,51392 eur/MWh toplote, h kateri je potrebno prišteti še mesečni fiksni del cene (neodvisno od ogrevalne sezone) v višini 1,906,67 eur/MWh. Napoved do konca leta 2019 – po trenutnih cenah surovin za proizvodnjo toplote – je ohranitev obstoječe cene ali njeno minimalno znižanje. Napoved za leto 2020 je še v pripravljalni fazi, pričakujemo pa, da se bo januarja 2020 variabilni del cene toplote znižal na 51,5921 eur/MWh, kar je 3,59 odstotkov manj od trenutno veljavne cene, medtem ko bo fiksni del cene ostal nespremenjen v višini 1,906,67 eur/Mwh. Natančnejši podatki, na osnovi katerih se lahko trenutna napoved spremeni, bodo znani do konca leta,« je dejal Perc. O časovnem vključevanju ogrevanja za stanovalce dodaja, da z vključenje vseh večstanovanjskih objektov zaradi postopkov kontrole na licu mesta navkljub praktično 100-odstotni pokritosti odjemnih mest s sistemom daljinskega nadzora in upravljanja načeloma traja vsaj pol dneva in poteka po vrstnem redu sistema daljinskega nadzora.

 

Ves čas na voljo dežurna služba

V Energetiki Maribor so jim vse kurilne sezone s stališča začetka, poteka in konca, enake. »So le hladnejše in toplejše,« poudarja Perc in doda: »Lahko bi izpostavili kurilno sezono 2018/2019, ko smo konec aprila z njo že praktično zaključili, vendar zaradi dolgotrajne majske ohladitve jo po 7-dnevni prekinitvi podaljšali do 20. maja.« Stanovalcem v primeru kakršnihkoli težav, sprememb režimov ogrevanja in reklamacij pa je v času ogrevalno sezone na voljo 24-urna dežurna služba na telefonski številki 02 300 88 00.

Perc še pojasni, da lahko etažni lastniki ob nihanju temperatur tudi prekinejo z ogrevanjem v stanovanjih, a morajo to sporočiti preko svojih predstavnikov oziroma upravitelja. Glede obračuna ogrevanja sogovornik pojasni, da Energetika Maribor razdeli porabljeno energijo skupnega odjemnega mesta na sistemu ogrevanja in priprave tople sanitarne vode med posamezne etažne enote v skladu z razdelilnikom (deleži po posameznih etažnih enotah, katerih vsota je tako na sistemu ogrevanja kot na sistemu priprave sanitarne tople vode 100 odstotkov), ki ga prejmemo s strani etažnih lastnikov izbranega izvajalca delitve. »Energetika Maribor nima vpogleda v samo izdelavo razdelilnika, ki pa se mora izdelati v skladu s pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli,« doda Perc in nadaljuje, da topli oziroma vroči radiatorji niso merilo za toploto v stanovanju: »To je temperatura prostorov v stanovanju, ki pa je z vidika doseganja individualnega ugodja lahko za različne osebe (skupine ljudi) različna.«

V času kurilne sezone tudi pogoste napake

Uporabnikom pred začetkom kurilne sezone vseeno svetuje, da pravočasno za brezhiben sistem ogrevanja v njihovem stanovanju. »Stalnica je, da ljudje (navkljub vsakoletnim priporočilom in opozorilom) šele s prihajajočimi ohladitvami začnejo razmišljati o svojem ogrevanju in presenečeni ugotavljajo, da zadeve puščajo (radiatorji) oziroma ne delujejo pravilno (radiatorski termostatski ventili). Tu so še razni mojstri, ki ne izvedejo kvalitetnega popravila in sledi puščanje ob polnitvi sistema,« je povedal Perc.

O najpogostejših napakah pri uporabnikih v času ogrevalne sezone je sogovornik dejal: »Energetika Maribor dobavlja toplotno energijo do skupnega odjemnega mesta (toplotne postaje) in v primeru večstanovanjskih objektov skrbi za njihovo pravilno delovanje oziroma ob ugotovljeni nepravilnosti o tem opozori upravitelja objekta. Napake, ki se pojavljajo v objektih zapadejo pod upravljanje objekta in so v pristojnosti upravitelja.« Klasične napake, ki se pojavljajo, pa so: »Nepravilno prezračevanje prostorov z dalj časa odprtimi okni na »ventus« (pravilno je prezračevati bivalne prostore s hitrim prezračenjem celega stanovanja na prepih in v času le-tega zapreti ventile na radiatorjih. Novejši elektronski termostatski ventili takšen način prezračevanja zaradi naglega padca temperature prostora zaznajo že sami in avtomatsko za približno 30 minut zaprejo radiatorje v takšnih prostorih), zastiranje radiatorjev z ovirami (zavese, pohištvo,…), ki predvsem ob nameščenih delilnikih stroškov ogrevanja na samih radiatorjih nemalokrat povzroči nepravilno zaznavo deležev v razdelilniku porabe ogrevanja, ki ga izdela izvajalec delitve ter seveda posledično do začudenja ob nesorazmernem izračunanem strošku ogrevanja (hipotetično). Ugotavljamo tudi koriščenje split klimatskih naprav za ogrevanje prostorov v smislu pričakovanja nižjih stroškov ogrevanja. Zaradi določil Pravilnika o načinu delitve stroškov ogrevanja, ki definira minimalni delež v sami razdelitvi, si etažni lastniki v vsakem primeru razdelijo praktično več kot polovico porabljene toplote skupnega odjemnega mesta po ključu ogrevalne površine, preostanek pa po ključu deležev porabe po etažnih enotah. Tako je nesmiselno v prehodnem obdobju ogrevati stanovanja izključno s klimatsko napravo, saj s tem nastajajo dvojni stroški, ki so skupaj bistveno višji kot stroški ob normalnem ogrevanju. Ob takšnih dejanjih s tem plačujejo manj tisti, ki se normalno ogrevajo. Ogrevanje s stenskimi klimatskimi enotami je zaradi turbolentnega gibanja zraka in s tem dvigovanja prahu ter tendence dvigovanja toplega zraka proti stropu, kar ima za posledico efekt hladnih nog in tople glave, v stanovanjskih bivalnih prostorih povsem neprimerno.«

Več novosti za prihajajočo sezono

In kakšne novosti pripravljajo za letošnjo kurilno sezono? Perc odgovarja, da pravkar potekajo zaključna dela na investicijah v proizvodne vire Energetike Maribor, ki zajemajo izgradnjo hranilnika toplotne energije s kapaciteto slabih 50 MWh, izgradnjo sončnih sprejemnikov z nazivno toplotno močjo 140 kW – uvajanje obnovljivih virov energije v sistem DO, zagon dveh novih nizko-emisijskih kotlov s skupno toplotno močjo 52 MW, rekonstrukcijo sistema za vzdrževanje tlaka ter izgradnjo dveh novih kogeneracijskih postrojenj s skupno toplotno močjo 1,6 MW in skupno električno močjo 1,8 MW. »V letih 2018 in 2019 smo rekonstruirali (prilagodili današnjim potrebam in zahtevam) in prenovili pretežni del proizvodnega obrata. Ob tehnoloških posodobitvah pa veliko energije vlagamo v so-razvoj optimizacijskih modelov, ki temeljijo na modelih napovedovanja toplotnih potreb v sistemu daljinskega ogrevanja,« je sklenil Perc.

Veliko naprav še zastarelih

Saša Baltić, pravnik družbe Uprastan, razloži, da pred samo kurilno sezono na stavbah pregledajo kurilne naprave in poskrbijo za redna vzdrževalna dela ali celo za kakšno večje investicijsko delo, ki pripomore k boljšem ogrevanju ob manjši porabi. »Veliko teh naprav je zastarelih,« doda Baltić in nadaljuje, da v kolikor je dobavitelj Energetika Maribor, so oni tisti, ki določijo pričetek glede na zunanje temperature. V primeru, kjer ima stavba (ali več stavb) lastno kurilnico, pa je to vezano na medsebojni dogovor, ki se razlikujejo, so pa datumsko vsi zelo skupaj.

Opaznejše podražitve ne pričakujejo

»Naša družba upravlja približno 7.000 stanovanjskih in poslovnih enot, za katere smo odgovorni, da je tudi ogrevanje primerno, saj upravljamo skupne dele in naprave. Kurilna sezona pa navadno traja nekje od oktobra do maja prihodnje leto, torej približno 7 ali 8 mesecev, medtem ko stroški znašajo povprečno med 1.000 in 2.000 evrov v srednjih objektih, ki so redno vzdrževani in ni potrebnih večjih posegov,« je dejal Baltić, ki ne razpolaga s podatki, da bi se letošnji strošek podražil za odjemalce, vendar doda, da je bila večja podražitev energenta na sredini lanske kurilne sezone. V praksi, tako v Uprastanu, se kurilna sezona se začne tretji dan, ko je zunanja temperatura v drugi polovici leta ob 21. uri tri dni zapored nižja ali enaka 12 stopinj Celzija.

Saša Baltić: »Stroški znašajo povprečno med 1.000 in 2.000 evrov v srednjih objektih, ki so redno vzdrževani in ni potrebnih večjih posegov.«

»V kolikor posamezni objekti zahtevajo začetek ogrevanja pred tem, se jih lahko vključi. Kurilne sezone sicer varirajo glede na vremenske pogoje, zato je posebej težko izpostaviti katero kurilno sezono,« še pravi Baltić.

Na toploto v stanovanju vpliva več dejavnikov

Če prihaja do nihanja temperatur je moč prekiniti z ogrevanjem v stanovanju z zaprtjem radiatorskih ventilov ali z nastavitvijo avtomatike v toplotni podpostaji ali kurilnici, ki omogoča časovni ali temperaturni izklop peči v primeru višjih zunanjih temperatur. »Stroški ogrevanja se v višini najmanj 50 in največ 80 odstotkov razdelijo med posamezne dele stavbe po porabniških deležih, preostali del stroškov za ogrevanje, od 20 do največ 50 odstotkov pa se med posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevalne površine. Zadevno to pomeni, da se najmanj 20 oziroma največ 50 odstotkov stroškov ogrevanja razdeli odstotkovno glede na delež, ki ga ogrevalna površina posamezne stanovanjske enote predstavlja na ogrevalno površino celotne stavbe,« razloži Baltić, ki prav tako poudari, da topli oziroma vroči radiatorji niso merilo za toploto v stanovanju, saj med ostalim na toploto v stanovanju vpliva tudi lega samega stanovanja, izvedba izolacijskega ovoja stavbe, izolacija podstrešja stavbe, izolacija stropa kleti stavbe, stavbno pohištvo in drugo.

»Za maksimiziranje toplote v stanovanju je potrebno poskrbeti dobro pretočnost zraka, torej radiatorji ne smejo biti zakriti s kakšnim pohištvom, zrak mora krožiti. Potrebno je radiatorje v vseh sobah nastaviti na neko srednjo temperaturo in ne imeti prižganega samo enega radiatorja v eni sobi. Poraba je namreč manjša, ko bo kroženje toplote enakomerno in konstantno. Prav tako se ljudje še vedno ne zavedajo, da je tudi samo zračenje stanovanja nujno potrebno. S tem se pridobi svež zrak, ki pa nima takšne vlažnosti in se hitreje ogreje,« razkriva skrivnosti ogrevanja Baltić.

Pogosto zanemarjaje del zaradi dodatnega stroška

Sogovornik sicer še doda, da je to vezano bolj na redno upravljanje in ne neposredno na čas ogrevalne sezone, ampak se lahko nadaljnje zgodi tudi v ogrevalni sezoni, kar povzroči še večjo nejevoljo.

Saša Baltić: »Najmanj 20 oziroma največ 50 odstotkov stroškov ogrevanja razdeli odstotkovno glede na delež, ki ga ogrevalna površina posamezne stanovanjske enote predstavlja na ogrevalno površino celotne stavbe.«

»V sklopu našega dela opažamo, da objekti, ki jih prevzemamo v upravljanje, nimajo redno vzdrževane podpostaje, kar potem prinaša večji enkratni strošek. Zato želimo redno skrbeti za naprave, da ne pride do večjih okvar, s tem pa dosežemo porazdelitev stroškov ter daljšo življenjsko dobo naprav. Tu tiči odgovornost predvsem pri upravniku, ampak tudi pri etažnih lastnikih oziroma posameznikih, ki velikokrat zanemarjajo ta dela zaradi dodatnega stroška. Dejstvo pa je, da je neizogibno staranje teh naprav in s takšnim ravnanjem samo škodijo lastni stavbi. Iz vidika uporabnika je pomembno predvsem, da se radiatorji ne izklapljajo. Veliko ljudi misli, da s tem prihrani strošek, vendar bodo po pravilniku še vedno prejeli obračunan pavšal, stavba pa ima zaradi tega več ‘žarišč’ toplote, ki se ne razporedi enakomerno. Če bi vsako stanovanje imelo odprte vse radiatorje vsaj na minimalno, bi se zagotovo porabilo manj energije v celotni stavbi, tudi v stanovanju, saj bi imeli toplotna telesa povsod okrog enako temperaturo (razen mejnih stanovanj, ki imajo v ta namen določen korekcijski faktor),« je sklenil Baltić. V Uprastanu imajo v primeru kakršnihkoli težav v času ogrevalne sezone na voljo še 24-urno dežurno službo, prav tako so v navezavi z pooblaščenim, za to najetim serviserjem ali vzdrževalcem.