Možnost zdravstvene oskrbe je v zdravstvenem domu na Teznu in Taboru precej okrnjena. Na prenovi se čaka več kot deset let. V pripravi je objava natečajev, znano pa je, da se bo gradnja postaje na Teznu premaknila za leto dni.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor posluje na kar 44 lokacijah. Nekatere postaje so v odličnem stanju, druge potrebne le manjših investicijsko-vzdrževalnih del. Obsežne sanacije pa so, kot smo v preteklosti že poročali, potrebne v zdravstveni postaji Tezno ter na Taboru. Prostori obeh postaj so precej načeti, zaposleni in obiskovalci so nezadovoljni, objekta pa ne izpolnjujeta niti minimalnih higienskih norm. Na omenjeno problematiko se opozarja že dlje časa. Zaradi omenjenega stanja renovacija obstoječih objektov ni možna. Potrebna bo gradnja novih, vrednost obeh projektov pa je ocenjena na okoli 10 milijonov evrov. Načrti za obnovo so, a nekateri se bodo ponovno zamaknili.

V zdravstvenem domu s časovnicami in zneskovnimi aspekti trenutno niso seznanjeni, si pa želijo, da bi se navedene investicije izvedle čim prej. »Potrebno pa je razumeti možnosti in dopustnosti proračuna Mestne občine Maribor, kakor tudi prioritete v okviru proračuna,« dodajajo.

Okrnjena možnost zdravstvene oskrbe 

Jožef Grah, predsednik Mestne četrti Magdalena, nam je dejal, da ga veseli, da se dela na Ljubljanski bližajo h koncu, a po drugi strani je le streljaj od podvoza, opaziti zelo problematičen zdravstveni dom. Želja MČ je, da ima urejene vse javne zavode, med njimi tudi omenjen zdravstveni dom: »Že dolgo smo si prizadevali, da bi se izgradnja pričela. Želimo si, da bi se pričela čimprej, da bo sovpadala z novo pridobitvijo – lepim Magdalenskim parkom.«

Med tem naj bi kot je bilo obljubljeno, v prihodnjem letu uredili postajo na Teznu, a vsak mesec čakanja je preveč. Predsednik MČ Tezno Robert Pungerl na tem mestu poudari, da je dom na Teznu poln razpok, zaradi zamakanja pa je tam zdravstvene storitve res težko izvajati. »Na prenovo čakamo več kot deset let. V takšnem stanju je okrnjena možnost zdravstvene oskrbe. Kar se tiče zaposlenih, ti delo opravljajo zares v nevzdržnih razmerah.« Po novih informacijah se je gradnja znova zamaknila.

V pripravi objava natečajev

Na Mestni občini Maribor so nam povedali, da trenutno pripravljajo objavo dveh natečajev za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za gradnjo zdravstvenih postaj (ZP) Tabor (Jezdarska ulica) in Tezno. »Natečaja bomo izvedli v faznem zamiku; najprej za Zdravstveno postajo Tabor, kjer predvidevamo rušitev dotrajanega objekta in gradnjo novega. Za to lokacijo namreč imamo veljaven občinski podrobni prostorski načrt (OPPN),« pojasnijo.

Gradnja postaje na Teznu se bo premaknila za leto dni

MO Maribor je v letošnjem občinskem proračunu za ZP Tezno rezervirala 160.000 evrov za pripravo projektne dokumentacije. V proračunu za leto 2020 pa 2,2 milijona evrov za začetek gradnje. Za lokacijo, kjer bodo gradili objekt nove ZP Tezno z lekarno, pa morejo najprej sprejeti prostorski akt. »To pomeni, da se bo začetek gradnje zamaknil za približno leto dni (v leto 2021). V tem projektu smo namreč spremenili mikrolokacijo objekta – s prvotno predvidene ob robu Tezenskega gozda, med Prekmursko ulico in Ulico heroja Nandeta, smo ZP Tezno »prestavili« bliže Prekmurski ulici.« Razlog za to spremembo je v tem, da niso bili uspešni v pogajanjih o zamenjavi občinskega zemljišča za omenjeno želeno zemljišče ob Ulici heroja Nandeta, ki je v zasebni lasti.

Za  ZP Tezno so tako predvideli sosednje zemljišče na zahodni strani, ki je že v lasti MOM in so na njem najprej načrtovali gradnjo objekta doma mestne četrti Tezno.

ZP Tezno je sicer v izključni domeni Mestne občine Maribor, saj se tam izvajajo le storitve primarnega zdravstvenega varstva,  medtem, ko se v okviru Zdravstvene postaje Tabor na Jezdarski ulici izvajajo storitve tako primarnega zdravstvenega varstva kot tudi storitve izvenbolnišničnih specialističnih dejavnosti, zato je financiranje v tem delu v domeni vseh 12 občin ustanoviteljic zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Prenova prinaša več delovnih mest

»S prenovo obeh zdravstvenih postaj se bo število zaposlenih zagotovo povečalo, saj bodo večje kvadrature omogočale vzpostavitev dodatnih ambulant, npr. več ambulant družinske medicine, referenčne ambulante, pediatrične ambulante, ginekološka ambulanta, širitev tima razvojne pediatrične ambulante, zobozdravstvena ambulanta,« nam povedo v zdravstvenem domu. V obstoječi Zdravstveni postaji Tezno je sicer zaposlenih 23 delavcev, v novi je načrtovanih 75 zaposlenih. Poleg prvotnih že zaposlenih, bo v nov objekt prerazporejenih tudi 15 delavcev pediatričnih ambulant, ki se trenutno nahajajo v Novi vasi.