Na Katedri za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, ki je ena izmed sedmih kateder na Fakulteti, skrbijo za razvoj študijskega programa Tehniško varstvo okolja.

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ponujajo več študijskih programov, ki odpirajo vrata do različnih poklicev in možnosti zaposlitve. Na Katedri za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, ki je ena izmed sedmih kateder na Fakulteti, skrbijo za razvoj študijskega programa Tehniško varstvo okolja.

Univerzitetni študijski program Tehniško varstvo okolja je zasnovan v skladu z najnovejšimi trendi na področju tehnike varovanja okolja in reševanja problemov že onesnaženega okolja. Posebna pozornost je namenjena preprečevanju onesnaženja zraka, vodnih virov in tal ter ravnanju z odpadki. Program je usklajen z evropskimi smernicami na področju okoljskih tehnologij, ki študentom omogoča vključevanje v mednarodno študijsko izmenjavo, diplomantom pa je na voljo široko področje zaposlitvenih možnosti.

Študij in zaposlitev na področju Tehniškega varstva okolja privlači posameznike, ki jim ni vseeno za usodo okolja in kvaliteto življenja, ki znajo kreativno razmišljati in želijo pomagati obvarovati Zemljo in jo bodočim rodovom zapustiti čisto in zdravo.

Študij in zaposlitev na področju Tehniškega varstva okolja privlači posameznike, ki jim ni vseeno za usodo okolja in kvaliteto življenja, ki znajo kreativno razmišljati in želijo pomagati obvarovati Zemljo in jo bodočim rodovom zapustiti čisto in zdravo. Na Fakulteti za strojništvo ponujajo vse tri stopnje študija, univerzitetni dodiplomski, podiplomski magistrski in doktorski študijski program Doktorske šole Fakultete za strojništvo Tehniško varstvo okolja.

Povezave z gospodarstvom

Na Katedri poteka vrsta razvojno raziskovalnih projektov na temo iskanja inženirskih rešitev za okoljske probleme na področju varstva voda, onesnaženja tal in zraka. Tako Katedra stalno skrbi za prenos znanja med Fakulteto in okolico, hkrati pa študentom višjih letnikov omogoči, predvsem v obliki izdelave magistrskih in diplomskih del, zgodnji stik z realnimi problemi iz gospodarstva. Izredno aktualno je področje ravnanja z odpadnim aktivnim blatom iz komunalnih čistilnih naprav, kjer raziskovalci Katedre razvijajo nove postopke sušenja blata in njegove termične izrabe, kar predstavlja velik potencial za znižanje stroškov odstranjevanja blata, ki se v zadnjem letu zaradi dragega izvoza v tujino vse bolj pozna na položnicah občanov, uporabnikov komunalnih storitev.

Študentski projekti

V okviru pobude ”Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)” in ”Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)” študenti vsako leto sodelujejo s podjetji in pomagajo iskati rešitve okoljskih problemov. Tako so, na primer, v okviru projekta VRPAP izdelali model toka podzemne vode na območju črpališča Vrbanski plato in na širšem območju Maribora, v okviru projekta GEOHIDRO pa na Apaškem polju. Sodelovali so s podjetjem IEI, d.o.o. Projekt MODRAS je bil namenjen uporabi odprtokodnih geografskih informacijskih sistemov za upravljanje površinskih voda. V sklopu tega so študenti skupaj s podjetjem VGB – Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. modelirali poplave vodotoka Trnava v občini Ormož.

Raziskovalno delo

Sodelavci Katedre in Fakultete aktivno raziskujejo na področju Tehniškega varstva okolja. Ukvarjajo se z modeliranjem prenosa onesnaževal, sušenjem blata komunalnih čistilnih naprav,  s termično obdelavo odpadnih snovi, z rešitvami za čiščenje odpadnih voda. Rezultate raziskav objavljajo v najpomembnejših mednarodnih revijah, kot so Energy, Environmental modeling & assessment, Energy conversion and management in Journal of hazardous materials.

Skupaj zmoremo več

Profesorji in študenti Tehniškega varstva okolja vas vabijo, da z njimi stopite v stik in da s tem prevzamete aktivno vlogo v aktivnostih naše družbe, ki pomembno vplivajo na ohranjanje okolja in narave. Utrinke iz študentskega življenja in prikaze rezultatov projektov najdete na Facebook straneh študijskega programa (@fstvo) in na spletnih straneh fakultete (www.tvo.fs.um.si).