Mestni svetniki so sprejeli DIIP za pet novih hibridnih avtobusov, ureditev Cafove ulice in rekonstrukcijo kletnih prostorov na Sodni ulici 13, kjer bo Zdravstveni dom Maribor uredil ambulantne prostore radiologije – za dejavnost CT.

Mestni svet MO Maribor je na današnji izredni seji obravnaval in s 23 glasovi »ZA« in nobenim proti sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev pomožnega igrišča za nogomet na Stadionu Ljudski vrt, saj trenutno pomožno igrišče ne dosega standardov, ki bi jih moralo, tudi glede na pravila Nogometne zveze Slovenije. Centralni nogometni stadion v Ljudskem vrtu tako nima ustreznih pomožnih vadbenih površin, kar se bo z omenjenim investicijskim projektom spremenilo, saj je načrtovana popolna prenova nogometnega igrišča ustreznih dimenzij s hibridno travo (kombinacija umetne in naravne trave), ureditvijo drenažnega sistema in zbiralnikov za meteorne vode, ureditvijo namakalnega sistema igrišča in razsvetljave, rekonstrukcija ograj okrog igrišča, prav tako pa bo odstranjen dotrajan objekt ob pomožnem igrišču.

Tekmovalna površina po pravilih Nogometne zveze Slovenije

Z novimi dimenzijami bo igrišče kot vadbena površina kategorizirano tudi kot tekmovalna površina po pravilih Nogometne zveze Slovenije. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.007.110 evrov z DDV, MO Maribor pa ima v proračunu 2018 zagotovljenih 470.000 evrov, razliko sredstev za izvedbo ureditve igrišča bo zagotovil NK Maribor z donacijo v proračun MO Maribor. Razsvetljava bo izvedena v letih 2019-2020 iz naslova razpisnih sredstev za športno infrastrukturo Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske nogometne zveze v višini 164.700 evrov.

Mestni svetniki so na današnji seji obravnavali in s 25 glasovi »ZA« in 2 glasovoma »PROTI« potrdili tudi Sanacijski načrt 2018-2021 za Javni zavod Športni objekti Maribor. Športni objekti Maribor namreč od leta 2010 delujejo s presežkom odhodkov nad prihodki, zato je zavod konec leta 2017 pristopil k pripravi obsežnega sanacijskega načrta z namenom, da bi do konca leta 2021 sanirali poslovanje zavoda. Na zadnji dan leta 2017 zavod v svojih poslovnih knjigah izkazuje 365.225,19 evrov presežka odhodkov nad prihodki. Največja izguba v poslovnih knjigah je zabeležena leta 2010, in sicer v višini cca. 100.000 evrov.

Sanacijski načrt

V sanacijskem načrtu so zapisani predlogi ukrepov za izboljšanje likvidnosti zavoda, za povečanje prihodkov in za zmanjšanje stroškov delovanja zavoda. Sanacijski načrt vsebuje tudi predlog pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki s strani ustanovitelja, torej MO Maribor. V letu 2018 Športni objekti Maribor svoje finančne obveznosti poravnavajo sproti.

MO Maribor je v zadnjih štirih letih v športno infrastrukturo vložila več kot 9,5 milijona evrov. Samo v zadnjih dveh letih je MO Maribor uredila Atletsko stezo Poljane, nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku Tabor, trenutno se urejuje tudi igrišče za rugby in ameriški nogomet, hkrati pa potekajo tudi večje investicije kot so obnova srednjega bazena v kopališču Pristan ter obnova severnega in južnega podtribunja in zahodne tribune na Stadionu Ljudski vrt. Prav tako se bo, kot že omenjeno na začetku sporočila, uredilo tudi pomožno igrišče v Ljudskem vrtu. Vrednost naštetih projektov znaša več kot 8 milijonov evrov.

Zamenjava avtobusov

Obravnavan in potrjen je tudi bil DIIP za nakup novih priključnih električnih hibridnih  ali t.i. »plug in« avtobusov. MO Maribor tako za leto 2018 predvideva še zamenjavo in povečanje števila avtobusov v floti JMPP, saj bo nabavila 5 novih avtobusov na električni hibridni pogon. Avtobusi na priključni električni hibridni pogon delujejo na kombiniranem principu delne proizvodnje električne energije iz dizelskega goriva in njenega shranjevanja v bateriji ter polnjenja baterije na električni polnilnici (»plug in«). Vozila tako dosežejo maksimalno transportno učinkovitost z minimalno količino emisij. Skupna vrednost petih novih vozil je 1.750.000 evrov  brez DDV, od tega bo MO Maribor financirala 500.000 evrov oz. 28 %, preostanek pa bo financiral EKO sklad z nepovratnimi sredstvi.

Potrjen tudi DIIP za ureditev Cafove ulice

Mestni svetniki so obravnavali in potrdili tudi DIIP Ureditev Cafove ulice, saj ga je MO Maribor v skladu s sprejeto Celostno prometno strategijo (leta 2015), prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V 80 % bo investicijo investiralo Ministrstvo za infrastrukturo, kjer so predvidena tudi sredstva za MO Maribor. Skupna vrednost investicije znaša 485.500 evrov. S prenovo tlakovanja in urbanega pohištva na območju Cafove ulice se bo glede na DIIP vzpostavil režim skupne rabe prometnih površin, kjer se bo dalo prednost trajnostnim oblikam prometa kot so pešci in kolesarji.

Na ulico bodo s svojimi prevoznimi sredstvi imeli vstop stanovalci in dostava (do 30 minut), prav tako bodo imeli možnost izvoza vsi najemniki parkirnih prostorov v garažni hiši Forum. Stanovalcem bo omogočen najem parkirnega mesta na Trgu Borisa Kidriča, in sicer za polovično ceno (27,50 evra mesečno), kar pomeni, da bodo imeli rezervirano in zagotovljeno parkirno mesto za zapornico, le-teh pa bo stanovalcem na voljo 3 krat več kot do zdaj. Gradbena in obrtniška dela se bodo izvajala v letu 2019.

Urbani center Tezno

Mestni svet MO Maribor je po skrajšanem postopku s 30 glasovi »ZA« in nobenim »PROTI« sprejel tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za urbani center Tezno, kjer je predvideno igrišče, večnamenska dvorana, zdravstveni dom, lekarna in knjižnična enota Tezno.