V letu 2019 je družba realizirala investicijska vlaganja v višini 32,3 milijona evrov, kar je največ doslej.

Delničarji Elektra Maribor so se na današnji skupščini seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019, iz katerega je razvidno, da je družba poslovala uspešno in dosegla čisti dobiček v višini nekaj manj kot 14,3 milijona evrov. Potrdili so tudi predlog o povečanju osnovnega kapitala družbe.

Na skupščini, kjer je bilo zastopanega 86,83 odstotka osnovnega kapitala, je bil sprejet predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini nekaj manj kot 4,87 milijona evrov uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki jih bo družba izplačala konec septembra.

V letu 2019 je družba realizirala investicijska vlaganja v višini 32,3 milijona evrov, kar je največ doslej

“Družba je povečala robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja na 71,5 odstotka, delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 86,4 odstotka ter za 42 odstotkov povečala število mrežno integriranih proizvodnih virov. Družba je tudi v letu 2019 poslovala uspešno tako v regulirani kot tudi tržni dejavnosti, za 3,5 odstotka je povečala vrednost sredstev in dosegla najvišji kosmati denarni tok v poltretjem desetletju,” so po skupščini sporočili iz družbe.

Delničarji so sprejeli tudi predlog o povečanju osnovnega kapitala družbe za 64,78 milijona evrov, tako da ta po povečanju znaša 203,9 milijona evrov in je razdeljen na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic. “Povečanje osnovnega kapitala bo doprineslo k finančni stabilnosti družbe in višji boniteti, omogočilo bo povečan obseg investicij in stabilnejše elektroenergetsko omrežje, vse ob nezmanjšanem nivoju izplačil dividend na posamezno delnico kot je bil dosežen v preteklih letih,” navajajo v družbi.

Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, s prejemki članov vodenja in nadzora družbe ter s pravili nadzornega sveta o drugih pravicah uprave. Seznanila se je tudi o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter tudi podelila razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Sprejete so bile tudi predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe na temo dopolnitve dejavnosti družbe in možnosti elektronske skupščine.

Skupščina je sprejela predlog nadzornega sveta, da se zaradi razglašene epidemije novega koronavirusa in s tem povezanimi ukrepi članom nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta družbe začasno znižajo vsi bruto prejemki za 30 odstotkov, in sicer za čas od vključno marca do vključno maja 2020.

Družba Elektro Maribor je imela konec lanskega leta 219.905 uporabnikov omrežja, 16.691 kilometrov elektrodistribucijskega omrežja, 755 zaposlenih in 700 delničarjev.