Dvig povprečnine bo za vsako občino v teh časih več kot dobrodošel, med drugim tudi za mariborsko in okoliške občine, ki bodo zaradi finančnega priliva lahko izvedle kak dodaten projekt ali pokrile tekoče stroške, ki jih imajo zaradi epidemije koronavirusa.

Vlada Republike Slovenije je v okviru drugega protikoronskega paketa med drugim zvišala povprečnine za občine s 589,11 na 623,96 evra na prebivalca, pri čemer bo znesek veljal za celotno leto. V Združenju občin Slovenije (ZOS) in v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) so pozdravili ukrep zvišanja povprečnin, obenem pa si prizadevajo še za dodatne ukrepe, ki bi olajšali delo in poslovanje občin.

Dvig povprečnine bo za vsako občino v teh časih več kot dobrodošel, med drugim tudi za mariborsko in okoliške občine, ki bodo zaradi dodatnega priliva lahko izvedle kak dodaten projekt. Zanimalo nas je koliko dodatnega denarja se bo zaradi tega ukrepa steklo v občinsko blagajno in ali na občini morda že vedo, kako ga bodo porabili.

»Kot veste je Mestna občina Maribor med najbolj podfinanciranimi občinami, ki ji država za izvajanje zakonsko predpisanih obveznih nalog ne zagotavlja zadostnih sredstev. To pomeni, da nam ostaja manj sredstev za projekte, investicije in druge razvojne programe. Dvig povprečnine je zato več kot dobrodošel, saj pomeni delno razbremenitev občinskega proračuna za izvajanje obveznih nalog. Mestni občini Maribor dvig povprečnine prinaša dodatnih 3,3 milijona evrov letno, kar pa še zdaleč ne bo pokrilo podfinanciranja za izvajanje vseh obveznih nalog, ki jih občini nalaga država,« je za naš portal povedal župan MO Maribor Saša Arsenovič. 

Občine se soočajo z nepredvidenimi stroški

V Skupnosti občin Slovenije so že pred dnevi poudarili, da so že pred pripravo prvega protikoronskega paketa na vlado in na državni zbor naslovili več predlogov za spremembo višine povprečnine, saj se tudi občine soočajo s posebnimi in nepredvidenimi stroški zaradi prizadevanja, da bi omilile finančne, socialne in druge posledice epidemije v lokalnih okoljih. Zato jih veseli vladni ukrep dviga povprečnine z 589,11 na 623,96 evra.

Mnoge občine bodo tako ta denar namenile za dodatne investicije ali dokončanje tekočih projektov ter za izvajanje drugih razvojnih programov. “Višje povprečnine bodo posameznim občinam zagotavljale višje prihodke in s tem zagotavljanje upravljanja kvalitetnejših zakonskih obveznosti. Več bo sredstev za popravilo cest, gradnjo vrtcev, šol ter za druge investicije,” so sporočili z Vlade Republike Slovenije.

Vir: Vlada RS

Občina Lenart: Pokrivali bodo izpad prihodkov

Po doslej znanih podatkih naj bi Občina Lenart iz naslova višje dohodnine prejela 285.678,00 EUR. “Gotovo bo del teh sredstev pokril pričakovan izpad prihodkov glede na načrtovane, torej manjko pri prihodkih iz naslova najemnin, izpad komunalnih prispevkov ipd. Preostanek bo gotovo namenjen izgradnji in modernizaciji občinskih cest in izgradnji ostale infrastrukture. Seveda bo dokonča odločitev znana po vključitvi tega zneska v rebalans veljavnega proračuna, ko bo seveda o tem kam in koliko konkretno, določil Občinski svet,” je za naš portal pojasnil Zmagoslav Šalamun, svetovalec za odnose z javnostmi pri Občini Lenart.

Občina Duplek: Prihodek bodo namenili investicijam

Priliv bo več kot dobrodošel tudi za Občino Duplek. “Po objavljenih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave, znaša dohodnina za Občino Duplek 4.359.737 EUR. Zvišala naj bi se za cca 5%, kar znaša za občinski proračun 243.491 EUR več sredstev. Nova višina povprečnine stanje na strani občin malo izboljšuje. Posledično bodo prihodki namenjeni za izvajanje  investicij, katere pa bomo definirali v rebalansu. Delno pa bodo prihodki porabljeni tudi za pokrivanje odhodkov, ki so posledica trenutnih razmer s koronavirisom,” je povedal Dejan Stanko.

Občina Kungota: V prihodnjih letih dva večja projekta

Povprečnina se bo v Občini Kungota za leto 2020 skupno dvignila za 181.206,00 EUR. “Ker imamo v letošnjem in prihodnjih dveh letih v planu večje število projektov je ta trenutek prezgodaj govoriti za točno kateri projekt se bodo ta sredstva porabila. Ob dejstvu, da t.i. koronakriza žal še ni zaključena bi bile takšne napovedi preuranjene,” je pojasnila županja Tamara Šnofl.

Občina Pesnica: Izpad davčnih prihodkov bo velik

Na podlagi določitve višje povprečnine za leto 2020 si priliv v višini 301.938 evrov obetajo tudi v Občini Pesnica, omenjen denar pa se bo porabil za financiranje negospodarskih in gospodarskih javnih služb.

“Epidemija COVID-19 ima velike negativne posledice na gospodarstvo, na potrošnjo. Pričakujemo velik izpad davčnih prihodkov (davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davke od premoženja, turistične takse), prihodkov od najemnin (za zemljišča, za poslovne prostore, za stanovanja, za objekte gospodarske javne infrastrukture – rok plačila je določen 60. dan od izdaje računov, odločb, kar pomeni za občine izpad prihodkov enega meseca). Pričakujemo lahko, da občine ne bodo izvedle vseh projektov. Možnosti sta dve, in sicer zaustavili izvrševanje proračuna ali pripravile rebalans proračuna – nižanje odhodkov,” je pojasnila Milica Simonič Steiner, direktorica občinske uprave Občine Pesnica.

Občina Hoče-Slivnica: Denar ne gre občinam, temveč občanom in občankam

Na podlagi novo določene višine povprečnine bodo v Občini Hoče-Slivnica prejeli dodatnih 382.899 evrov. Župan Marko Soršak na tem mestu poudarja, da dosedanja povprečnina niti približno ni zadoščala za pokrivanje vseh zakonsko določenih nalog in da so morali ostala sredstva »zalagati« za izvajanje zakonskih nalog. Nova višina povprečnine to stanje sedaj malce izboljšuje (še vedno pa ne v celoti) in zato bodo posledično lahko ostali lastni prihodki namenjeni za izvajanje  investicij, kohezijo, vodovod….

“Menim, da bi tudi Slovenija morala denar v gospodarstvo plasirati preudarno. Za plasiranje je ponavadi potreben aparat, birokracija, ki dosti stane. Na tem mestu bi državi predlagal enostavno rešitev, ki bi bila tudi popolnoma decentralizirana in izjemno enostavna, brez angažiranja dodatne birokracije. Povprečnine se dvignejo na višino cca 940€, torej za dobrih 300€. Razlika 300€ se lahko izključno uporabi za investicije (gradnja, oprema, energetske sanacije…). Na ta način bi denar plasirali direktno preko investicij v gospodarstvo in s tem gospodarstvu pomagali ter hkrati dvignili zaposlenost, dobili boljšo komunalno infrastrukturo (vodovodi, kanalizacija…), vrtce, šole, zdravstvene domove, športno infrastrukturo, kulturno infrastrukturo…Pa naj ponovno poudarim, da denar ne gre občinam, ampak občanom in občankam, masa plač OU je konstantna,” je pojasnil župan Soršak.

Župan Marko Soršak poudarja, da dosedanja povprečnina niti približno ni zadoščala za pokrivanje vseh zakonsko določenih nalog in da so morali ostala sredstva »zalagati« za izvajanje zakonskih nalog. Nova višina povprečnine to stanje sedaj malce izboljšuje.

Občina Selnica ob Dravi: Sofinanciranje novega vrtca

Občina Selnica ob Dravi bo iz naslova zvišanja povprečnin prejela 150.000 evrov. Kot je pojasnila županja Vlasta Krmelj, bodo denar namenili za sofinanciranje gradnje novega vrtca.

Občina Ruše: Dodatna sredstva bodo nadomestila izpad prihodkov

Proračun Občine Ruše bo zaradi višje povprečnine prejel 242.014 EUR več sredstev. Poraba teh dodatnih sredstev je predvidena za nemoteno izvajanje investicij v proračunu 2020.

“Občina je namreč v času epidemije izvajala aktivnosti, ki so bile načrtovane v proračunu 2020 in jih želi do konca proračunskega leta realizirati. Če teh dodatnih sredstev ne bi prejela bi morala zaradi izpada prihodkov nekatere investicije premakniti v naslednje obdobje,” so sporočili iz urada županje. Denar bodo porabili tudi za kritje izpada prihodkov zaradi epidemije – občinski proračun bo zaradi epidemije utrpel izpad prihodkov (neplačila, oprostitev najemnin najemnikom občinskih prostorov, zamiki plačilnih rokov pri NUSZ in nekaterih drugih prihodkov, zmanjšano povpraševanje po nepremičninah in manjša prodaja nepremičnin, …) in tako bodo ta dodatna sredstva nadomestila izpad teh prihodkov.

Denar bo šel tudi zaa kritje izdatkov, ki so nastali zaradi epidemije. “Posledice epidemije na občinske proračune bodo dolgoročne. Povečana brezposelnost, padec gospodarske rasti in vse ostale posledice bodo v naslednjih letih dodatno bremenile občinske proračune,” so še pojasnili.

Občina Miklavž na Dravskem polju: Denar za že planirane projekte

Izračuni za Občino Miklavž na Dravskem polju kažejo 218.727 EUR več povprečnine od predvidene v proračunu za leto 2020. “Denar bi namenili najprej za izpad prihodkov, kateremu bomo gotovo izpostavljeni zaradi COVID-19 in za že planirane projekte v letu 2020. V mislih nimamo novih investicij v letu 2020,” je pojasnil župan Egon Repnik.