– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, vodenje in kontrola nad projektom

Priprava dela:
– geomehanski pregled terena (pri novogradnjah)
– pregled ponudb kooperantov, morebitna nova povpraševanja in pogajanja
– izdelava grobega terminskega plana
– usklajevanje projekta in materialov s projektantom in investitorjem
– priprava gradbišča za pravočasen začetek gradnje
– uvedba v delo s strani investitorja (prevzem tehnične dokumentacije, ustreznih dovoljenj in gradbišča)

Izgradnja objekta:
– usklajevanje z investitorjem
– nabava materialov za potrebe gradbišča
– ažurno vodenje gradbene knjige, gradbenega dnevnika in drugih evidenc ter kontrola stroškov gradnje
– nadzor izvajanja ukrepov varstva pri delu
– koordiniranje izvajalcev javnih služb (prekopi cest, elektro, plonski, vročevodni in telefonski priključki, priklopi za javno vodovodno in kanalizacijsko – omrežje, javna razsvetljava)
Kontrole:
-kontrola kvalitete izvedenih del kooperantov in količine vgrajenih materialov
– terminsko spremljanje gradnje s koordiniranjem glavnih izvajalcev (gradbeno-strojno-elektro) s sklicevanjem operativnih sestankov
– finančno spremljanje projekta
– kontrola obračuna izvedenih del in priprava računov za investotorje (situacije)
– kontrola računov kooperantov za gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter njihova potrditev
– pravočasno in tekoče informiranje direktorja o stanju na gradbišču

Zaključevanje projekta:
– pridobivanje dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje na njem
– odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu
– sodelovanje pri prevzemu objekta v uporabo s strani investitorja
– odprava reklamacij (vidnih napak), ugotovljenih na primopredaji – povezava s končnim obračunom s kooperanti
– končni obračun z investitorjem in kooperanti
– priprava projektov za arhiviranje (sortiranje dokumentacije)
– izročitev garancije za odpravo napak investitorju
– odprava reklamacij (skritih napak) v garancijskem roku
– opravlja ostala dela po nalogu direktorja družbe